admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:06 #19777

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
12. W jakim celu i w jaki sposób sporządzana jest mapa porównania z terenem? Czy mapa ta jest obligatoryjnym elementem operatu i w jakim przypadku? Proszę opisać do czego służy osnowa realizacyjna. Kiedy się ją zakłada i jakie powinna spełniać kryteria?

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i     wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§8.1 Podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, należy porównać treść mapy zasadniczej udostępnionej z zasobu lub mapy, o której mowa w art. 4 ust 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (odrębna mapa terenów zamkniętych), ze stanem faktycznym w terenie, a wyniki przedstawić na mapie porównania z terenem ze wskazaniem na niej kolorem czerwonym elementów do usunięcia oraz elementów do pomiaru.
§36. Operat techniczny zawiera
4 Mapę porównania z terenem w przypadku, gdy została sporządzona

§5.3 Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z obsługą inwestycji budowlanych może być stosowana osnowa realizacyjna dostosowana, pod względem konstrukcji geometrycznej oraz dokładności położenia jej punktów, do charakteru inwestycji oraz wymagań określonych w dokumentacji budowy.
§5.4 Osnowa realizacyjna na obiektach budowlanych wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłoża oraz odkształceń obiektu powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający wykonanie pomiaru pierwotnego oraz pomiarów następnych

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:07 #19778

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
13. Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy równej 37 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? W jaki sposób oblicza się powierzchnię zabudowy? Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest usytuowanie przydomowego tarasu naziemnego w odległości 1,35 m od granicy działki?


Prawo budowlane
Art. 29.1 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. budowa
Pkt 22 przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 metrów kwadratowych
Dodatkowo można tutaj napisać, że budowa tarasów poniżej 35 metrów kwadratowych nie wymaga zgłoszenia

W sprawie ewidencji gruntów i budynków
§18.2 Pole powierzchni oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach na podstawie rzutu zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji opartej na tych filarach.
§18.3 W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne pole powierzchni zabudowy oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę poziomą zewnętrznych krawędzi tego budynku.

W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie
§12.6 Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
1,5 metra do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych


 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:08 #19779

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
14. Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych? Jakie elementy podziemnych linii kablowych powinny zostać przez geodetę uwzględnione przy wykonywaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Do której grupy dokładnościowej przy pomiarach geodezyjnych zalicza się podziemne linie kablowe?

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
§4 Linie kablowe powinny być umieszczane w kanalizacji kablowej, z zastrzeżeniem §5 ust 1 i §6
§5.1 Dopuszcza się budowę linii kablowych podziemnych, przy czym głębokość podstawowa ułożenia kabla w ziemi powinna być nie mniejsza niż 0,7 m, a w połowie głębokości ułożenia kabla powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza
§5.2 Dopuszcza się budowę linii kablowych nadziemnych na istniejącej podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej.
§5.3 W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych oraz budowy przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, dopuszcza się budowę telekomunikacyjnych linii nadziemnych
§5.4 Na obszarach morskich dopuszcza się umieszczenie linii kablowej na lub w dnie morskim.
Tutaj można a pewnie nawet i trzeba dopisać cały §6

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i     wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§19.3 W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostępne do pomiaru:
4 górne krawędzie powłok kabli lub wierzchy rur ochronnych tych kabli
§20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
0,10 m dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie.

§6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
II grupa - szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne sieci uzbrojenia terenu

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:10 #19780

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
15. Co składa się na państwowy system odniesień przestrzennych w Polsce? W nawiązaniu do jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowej osnowy wysokościowej z wykorzystaniem techniki kinematycznej GNSS.

W sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
§3.1 Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:
1 geodezyjne układy odniesienia oznaczone symbolami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, będące     matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu odniesienia ETRS89
2 układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH,         będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu             wysokościowego EVRS
3 układy współrzędnych: geocentrycznych kartezjańskich oznaczone symbolem XYZ,         geocentrycznych geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80h oraz geodezyjnych oznaczone     symbolem GR80H
4 układy współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczone symbolami: PL-LAEA, PL-LCC,     PL-UTM, PL-1992 i PL-2000
§4.1 Fizyczną realizacją geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 jest sieć         europejskich stacji permanentnych EPN o dokładnie wyznaczonych współrzędnych oraz     zmianach tych współrzędnych w czasie.
§4.2 Przenoszenie na obszar Polski i konserwacja geodezyjnego układu odniesienia PL-        ETRF2000 odbywają się przez sieć stacji permanentnych ASG-EUPOS.
§5 Przenoszenie na obszar Polski i konserwacja geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF89     odbywają się przez sieć punktów podstawowej osnowy geodezyjnej za pośrednictwem         obserwacji satelitarnych GNSS
§8.1 Fizyczną realizacją układów wysokościowych PL-KRON86 i PL-EVRF2007 jest         podstawowa osnowa wysokościowa.
Tutaj pewnie można dopisać nieco więcej informacji, wybrałem te powiedzmy najbardziej ogólnikowe

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i     wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§5.2 W przypadku, gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca do wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, pomiary można wykonać w oparciu o osnowę pomiarową nawiązaną do osnowy geodezyjnej.
§10.1 O geometrycznej konstrukcji osnowy pomiarowej i wyborze metody jej pomiaru decyduje kierownik prac geodezyjnych, biorąc pod uwagę wymagane parametry dokładnościowe punktów tej osnowy oraz cel i zakres wykonywanych pomiarów.
§10.2 Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy poziomej nie może być większy niż 0,10 m względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej
§10.3 Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy wysokościowej nie może być większy niż 0,05 m względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej
§10.4 Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy wysokościowej wykorzystywanej do określenia wysokości szczegółów terenowych, o których mowa w §19 ust 3 pkt 1 i 2, nie może być większy niż 0,02 m.
§11 Wyznaczanie współrzędnych punktów pomiarowej osnowy może być realizowane z wykorzystaniem technik GNSS lub pomiarów kątowo-liniowych.
§12.1 Przy wyznaczaniu współrzędnych punktów pomiarowej osnowy poziomej technikami, o których mowa w §11, stosuje się następujące zasady:
2przy wykorzystaniu techniki kinematycznej GNSS wyznaczenie współrzędnych punktu osnowy pomiarowej odbywa się przez co najmniej dwa niezależne pomiary oraz obliczenie z nich średniej arytmetycznej, przy czym różnice współrzędnych obliczone na podstawie tych pomiarów nie mogą przekraczać 0,05 m.
§13 Pomiarową osnowę wysokościową realizuje się:
5 techniką kinematyczną GNSS
§14.3 Podczas zakładania pomiarowej osnowy wysokościowej z wykorzystaniem techniki kinematycznej GNSS wyznaczenie wysokości punktu odbywa się przez co najmniej dwa niezależne pomiary oraz obliczenie z nich średniej arytmetycznej, przy czym różnice uzyskanych wysokości na podstawie tych pomiarów nie mogą przekraczać 0,05 m.
§14.4 Wyznaczenie wysokości z wykorzystaniem techniki kinematycznej GNSS, realizowane jest przez wpasowanie matematyczne w oparciu o punkty łączne lub za pomocą przeliczenia wysokości elipsoidalnej do wysokości w państwowym układzie wysokościowym z uwzględnieniem obowiązującego modelu quasigeoidy.
§14.5 Miarą dokładności pomiarowej osnowy wysokościowej są błędy średnie wysokości jej punktów po wyrównaniu a w przypadku zakładania osnowy wysokościowej technikami kinematycznymi GNSS dokładność wykorzystanego serwisu pozycjonowania

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:28 #19781

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43

14. Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych? Jakie elementy podziemnych linii kablowych powinny zostać przez geodetę uwzględnione przy wykonywaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Do której grupy dokładnościowej przy pomiarach geodezyjnych zalicza się podziemne linie kablowe?

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
§4 Linie kablowe powinny być umieszczane w kanalizacji kablowej, z zastrzeżeniem §5 ust 1 i §6
§5.1 Dopuszcza się budowę linii kablowych podziemnych, przy czym głębokość podstawowa ułożenia kabla w ziemi powinna być nie mniejsza niż 0,7 m, a w połowie głębokości ułożenia kabla powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza
§5.2 Dopuszcza się budowę linii kablowych nadziemnych na istniejącej podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej.
§5.3 W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych oraz budowy przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, dopuszcza się budowę telekomunikacyjnych linii nadziemnych
§5.4 Na obszarach morskich dopuszcza się umieszczenie linii kablowej na lub w dnie morskim.
Tutaj można a pewnie nawet i trzeba dopisać cały §6

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i     wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§19.3 W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostępne do pomiaru:
4 górne krawędzie powłok kabli lub wierzchy rur ochronnych tych kabli
§20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
0,10 m dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie.

§6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
II grupa - szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne sieci uzbrojenia terenu
 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

Była na forum taka dyskusja, że przyłącza to urządzenia budowlane ,a sieci uzbrojenia to budowle(czyli obiekt budowlany) zgodnie z prawem budowlanym , a urządzenia budowlane i obiekty budowlane zgodnie ze standardami mierzymy :

§ 20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż: 1) 0,02 m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2;
2) 0,05 m – dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;
3) 0,1 m – dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie.

Do elastycznych można zaliczyć sieci gazociągowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne (tłoczne) itd.
Jak do tego podchodzicie, że zarówno można to zmierzyć z 0,05m i 0,1m ? 

Podsyłam też link, gdzie było to poruszane uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/foru.../reply/17700?quote=1
 
Za tę wiadomość podziękował(a): Joytas

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:32 #19782

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43

8. Proszę wyjaśnić czy geodeta może nanieść na mapę do celów projektowych linię zabudowy, która nie jest naniesiona na rysunek planu, tylko opisana w treści planu: „8 m od osi drogi”, czy linię zabudowy może nanieść projektant? Proszę wyjaśnić, czy geodeta ma obowiązek zmiany użytków w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na działkach sąsiednich, ale zawierających się w obszarze objętym zgłoszeniem prac geodezyjnych.

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i     wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§30.1 Mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej.
§30.2 Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje: materiały udostępnione z zasobu, wyniki wykonanych pomiarów, opracowania planistyczne, inne dokumenty lub informacje dotyczące obszaru projektowanego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich, jeżeli mają znaczenie dla zamierzenia budowlanego.

§32.1 Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.

W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
§14 Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera:
5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu         wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i         zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 22. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, o których mowa w art. 20 ust 2 pkt 1 obowiązek:
Opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych
Udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o których mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy Prawo Budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki
Udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków lub lokali
Art. 24.2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:
W drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
Dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 
Dodałbym do odpowiedzi o obowiązkach projektanta Prawo budowlane art. 20 ust. 1

 Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;


Do użytków dodałbym jeszcze standardy techniczne §36:
Operat techniczny zawiera: 
8) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę;
9) dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania; 


Co myślicie ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 16:01 #19793

 • Czarnawołga
 • Czarnawołga Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 9
Jak podchodzicie do odpowiedzi na pytania? Każdy wstawia odpowiedzi do pytań za zasadzie kopiuj/wklej. Z tego co słyszałem już nie raz oni nie chcą żeby przepisywać gotowych paragrafów, artykułów, ustaw tylko odpowiedzieć 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 16:14 #19794

 • Krysia
 • Krysia Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 6
Nie "oni" a komisja. Ja pisałam z aktów prawnych i było ok. Nie da się nauczyć wszystkiego na pamięć albo pisać totalnie własnymi słowami, bo nie ma czasu na zastanawianie się. Wiesz gdzie jest, piszesz a w głowie szukasz odpowiedzi na następne pytania, a nie redagujesz zdania na nowo.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 16:26 #19795

 • ugeodeta1993
 • ugeodeta1993 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 11
Gdzie tu są odpowiedzi? To może nanieść linię zabudowy czy nie? Może to zrobić projektant czy nie? Geodeta ma obowiązek zmiany użytków czy nie?
Za tę wiadomość podziękował(a): MalyWielki, Czarnawołga, Koczi$

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 16:37 #19796

 • Krysia
 • Krysia Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 6
Z pytania nr 8. Proszę wyjaśnić, czy geodeta ma obowiązek zmiany użytków w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na działkach sąsiednich, ale zawierających się w obszarze objętym zgłoszeniem prac geodezyjnych.
Świetne pytanie, na które nie ma wprost żadnej odpowiedzi. Patrząc na sytuację w życiu, nie wyobrażam sobie tak kuriozalnej sytuacji, by być zmuszoną robić wykazy na działki sąsiednie. W takiej sytuacji nie ma się informacji np. o zezwoleniu na wyłączenie z produkcji i można kogoś wpędzić w poważne problemy. 
Stanowisko GGK w tej sprawie: www.geoportal.gov.pl/documents/10179/102...LHf3-1zgsxzUSWyMNDA4
Ja myślałam pójść w kierunku odpowiedzi, że mdcp jest opracowaniem kartograficznym i jakby z samej definicji nie przewidziano tworzenia innej dodatkowej dokumentacji, poza tym co wskazał zleceniodawca. Można się pokusić by za pomocą legendy na mdcp zamieścić informację dotyczącą stanu działek sąsiednich w zakresie ich aktualnego zagospodarowania, a ewentualnie zamieścić taką informację w sprawozdaniu, że działki są inaczej wykorzystywane niż jest to ujawnione w egib, lecz nie sporządzano wzde. Taki sygnał może pomóc staroście wykorzystać art. 22 ust. 3 pgik.
Dla przykładu przy definicji inwentaryzacji jest określone, że jest to wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę. I tu bez dwóch zdań mamy katalog otwarty do sporządzania wzde.

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 16:51 #19798

 • ugeodeta1993
 • ugeodeta1993 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 14
 • Otrzymane podziękowania: 11
Zgadzam się z tobą. Ja odpowiedziałbym, że geodeta nie ma obowiązku, a na mdcp i w sprawozdaniu tech moze umieścić stosowną informację, że zagospodarowanie działek odbiega od tego wykazanego w egib, a to starosta na podstawie art 22 pgik powinien na właściciela nieruchomości obowiązek aktualizacji nałożyć.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 18:06 #19803

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43
 A jeżeli robi się mapę pod budynek, który będzie mniej niż 4 metry od granicy, a nie potrzeba robić ustalenia bo wykorzystujemy i uzupełniamy te informacje w drodze pomiaru i rozliczymy użytki i okaże się , że kontur użytku jest mniejszy niż 0,0100ha i włączymy go do sąsiedniego użytku, wtedy zmienimy użytek.  Ustalenia /wyznaczenia/wznowienia nie robimy choć zgłosiliśmy to w zgłoszeniu uzupełniającym, aby otrzymać materiały zasobu, choć tego celu prac nie wykonaliśmy, wykonaliśmy natomiast aktualizację bazy EGiB. 
 
2. Kontury użytków gruntowych, o powierzchni mniejszej niż 0,0100 ha niebędące kanałami oraz rowami w rozumieniu przepisów art. 16 pkt 21 i 47 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne włącza się do przyległego użytku gruntowego. Rozporządzenie EGiB

Drugi przykład to robimy mdcp i robimy zgłoszenie uzupełniające tj. ustalenie granic , też użytki gruntowe mogą ulec zmianie jak wyżej, tylko tutaj już nie wiem jakie  będzie podejście bo w operacie technicznym będą dwa cele prac.

Trzeci przykład, robimy na działce inwestora mapę, na której jest budynek w budowie, chcemy pokazać użytek Bp, dodatkowo dołączamy kopię decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pozyskaną od inwestora, zmieniamy użytek z RV np. na Bp.

Kolejny przykład robimy MDCP, okazuję się ze po modernizacji EGiB wprowadzono błędnie użytek, zmieniono z  Br-B, a właściciel ma decyzje itd, które potwierdzają, że jest inaczej, które dołączamy do operatu technicznego jako poświadczoną kopię. 

§ 31. 1. W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie:
 1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub
2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m – od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru


§ 36. Operat techniczny zawiera:
8) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów niepochodzących z zasobu, które zostały wykorzystane przez wykonawcę;
9) dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania;
 § 39. Dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 36 pkt 9, w zakresie obiektów objętych zgłoszonymi pracami geodezyjnymi zawiera informacje dotyczące istniejących lub projektowanych działek ewidencyjnych i ich punktów granicznych, budynków, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, w postaci:
1) szkiców przedstawiających aktualne usytuowanie: a) działek ewidencyjnych z oznaczeniem granic spornych, jeżeli wykonawca uzyskał informację o takich granicach, b) punktów granicznych
z informacją o ich stabilizacji, c) budynków, d) użytków gruntowych, e) konturów klasyfikacyjnych;
  


Po co byłby np. użytek Bp w takim razie ? Wytyczenia już nie zgłaszamy, taki sam sposób myślenia może być przy podziale, po co zmieniać na Bp skoro robimy podział?
Żaden przepis nie zabrania zmiany użytku przy MDCP.


Poza tym art. 24.2b. PGiK 
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:
1)
 w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
h) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b;

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 19:18 #19808

 • Czarnawołga
 • Czarnawołga Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 25
 • Otrzymane podziękowania: 9
Zgadza się. Zero uzasadnienia tylko kopiuj/ wklej. 0 pkt

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 19:53 #19811

 • Krysia
 • Krysia Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 6
Nie mogę edytować poprzedniego postu, a nie dokładnie się wyraziłam. Jeżeli chodzi o działkę, którą się zajmujemy to nie neguję robienia wykazu zmian dotyczącego działki czy budynku.
Ale co do sąsiednich działek, jakie macie stanowisko odnośnie robienia wykazów przy mdcp? Jaki przepis prawa uzasadnia, że trzeba albo nie trzeba robić takiego wykazu? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Krysia.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/01 20:32 #19813

 • ksbb
 • ksbb Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 0
16. W jaki sposób może postąpić geodeta, gdy stwierdzi, że zagęszczenie osnowy geodezyjnej jest niewystarczające do przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych? Jakie dokładności muszą zostać spełnione zakładając punkty osnowy pomiarowej? Jakie zasady obowiązują przy zakładaniu pomiarowej osnowy poziomej z wykorzystaniem pomiarów kątowo-liniowych? Co jest miarą dokładności pomiarowej osnowy poziomej założonej z wykorzystaniem pomiarów kątowo-liniowych? Jaka dokumentacja, będąca częścią operatu, powinna obrazować pomiary związane z zagęszczeniem osnowy geodezyjnej i jakie dokumenty wchodzą w jej skład?

W jaki sposób może postąpić geodeta, gdy stwierdzi, że zagęszczenie osnowy geodezyjnej jest niewystarczające do przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych?
Standardy § 5 ust.2,2a,3,42. W przypadku gdy gęstość punktów osnów geodezyjnych jest niewystarczająca do wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, pomiary można wykonać w oparciu o osnowę pomiarową nawiązaną do osnowy geodezyjnej.2a. Nie stanowią osnowy pomiarowej punkty pomierzone techniką GNSS, które są wykorzystywane wyłącznie do pomiaru punktu szczegółu terenowego niedostępnego do pomiaru bezpośredniego tą techniką.3. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z obsługą inwestycji budowlanych może być stosowana osnowa realizacyjna dostosowana, pod względem konstrukcji geometrycznej oraz dokładności położenia jej punktów, do charakteru inwestycji oraz wymagań określonych w dokumentacji budowy.4. Osnowa realizacyjna na obiektach budowlanych wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłoża oraz odkształceń obiektu powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający wykonanie pomiaru pierwotnego oraz pomiarów następnych. Jakie dokładności muszą zostać spełnione zakładając punkty osnowy pomiarowej?Standardy§ 10. 1. O geometrycznej konstrukcji osnowy pomiarowej i wyborze metody jej pomiaru decyduje kierownik prac geodezyjnych, biorąc pod uwagę wymagane parametry dokładnościowe punktów tej osnowy oraz cel i zakres wykonywanych pomiarów.2. Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy poziomej nie może być większy niż 0,10 m względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej.3. Średni błąd wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej nie może być większy niż 0,05 m względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej.4. Średni błąd wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej wykorzystywanej do określenia wysokości szczegółów terenowych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2, nie może być większy niż 0,02 m. Jakie zasady obowiązują przy zakładaniu pomiarowej osnowy poziomej z wykorzystaniem pomiarów kątowo-liniowych?Standardy §12 ust.1 pkt.3 Przy zakładaniu poziomych osnów pomiarowych z wykorzystaniem pomiarów kątowo-liniowych należy zapewnić:a) wielopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej,b) wyrównanie danych obserwacyjnych metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania. Co jest miarą dokładności pomiarowej osnowy poziomej założonej z wykorzystaniem pomiarów kątowo-liniowych?Standardy §12 ust.2 Miarą dokładności pomiarowej osnowy poziomej są błędy średnie położenia jej punktów po wyrównaniuJaka dokumentacja, będąca częścią operatu, powinna obrazować pomiary związane z zagęszczeniem osnowy geodezyjnej i jakie dokumenty wchodzą w jej skład?Standardy §36 pkt.3W skład operatu chodzi dokumentacja osnowy pomiarowej, jeżeli taka była założonaStandardy §38 Na treść dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej składają się:1) dane obserwacyjne;2) dokumentacja procesu wyrównania;3) wykaz współrzędnych punktów osnowy pomiarowej z ich charakterystyką dokładnościową po wyrównaniu;4) szkic osnowy pomiarowej z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi;5) imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokumentację, oraz data jej sporządzenia.  

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.070 s.