admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Co jest treścią mapy do celów projektowych i w jaki sposób przedstawia się na niej obiekty nieobjęte bazami danych PZGiK a wymagane przez projektanta lub inwestora? Kto powinien podpisać mapę do celów projektowych i w jaki sposób? Jakie prawa przysługują osobom wykonującym mapy do celów projektowych?
 2. Co rozumiemy pod pojęciem sieci uzbrojenia terenu? Z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe tych sieci? Komu należy przekazać dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczej i w jakiej postaci?
 3. Co to jest dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza? W jakim dokumencie utrwala się wyniki tyczenia? Co ten dokument zawiera i komu należy go przekazać.
 4. Co to jest dziennik budowy? Proszę podać jakimi informacjami geodeta uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy), w wyniku wykonanych prac geodezyjnych w czasie realizacji projektu dowolnego obiektu budowlanego. Czy możliwa jest zmiana dokonanego wpisu?
 5. Czy inwestor przystępujący do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej może zrealizować inwestycję bez pozwolenia na budowę? Jeżeli tak to, jakie dokumenty lub czynności są niezbędne do rozpoczęcia prac?
 6. Do czyich obowiązków należy zapewnienie wytyczenia obiektu budowlanego? Czy prace geodezyjne związane z tyczeniem budynku objęte są obowiązkiem dokonania zgłoszenia oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej? Proszę podać podstawę prawną. Jakie dokumenty w celu wytyczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego powinien wykorzystać geodeta a jaki dokument powinien sporządzić przed przystąpieniem do tyczenia i co ten dokument powinien zawierać?
 7. Do czyich zadań należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu? Kto składa wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i jakie dokumenty dołącza do tego wniosku? Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych? Do której grupy dokładnościowej przy pomiarach geodezyjnych zalicza się linie kablowe?
 8. Do których baz danych PZGiK przyporządkowane są następujące obiekty: budynek mieszkalny, ogrodzenie, hydrant, brama w ogrodzeniu, latarnia. Podaj rodzaje budynków niewykazywanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
 9. Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych domu jednorodzinnego. Obok innych elementów w treści mapy powinny znaleźć się linie zabudowy. Proszę wskazać źródła skąd geodeta pozyska dane w celu wniesienia linii zabudowy na mapę? Jakie warunki muszą zostać spełnione aby było możliwe wydanie stosownej decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? W jaki sposób i na podstawie jakich przepisów ustala się linię zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
 10. Jaka dokumentacja powstaje w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Co ta dokumentacja zawiera i komu ją przekazujemy? Jaka jest dokładność pomiarów poziomych sieci uzbrojenia terenu przy inwentaryzacji?
 11. Jakie dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, istotne z punktu widzenia wykonywania prac geodezyjnych powstają w gminach i jakie organy gminy są właściwe do ich podjęcia? Kto je tworzy? Proszę krótko scharakteryzować te dokumenty. Jak mogą być wykorzystane te dokumenty w opracowaniach geodezyjnych?
 12. Jakie ogólne zasady obowiązują przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz jakie szczegółowe zasady obowiązują przy sporządzaniu takich map w zakresie użytków gruntowych.
 13. Jakie opracowanie geodezyjne jest podstawą sporządzenia projektu sieci uzbrojenia terenu? Proszę wyjaśnić czy inwestor przystępujący do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej może zrealizować inwestycję bez pozwolenia na budowę? Jakie dokumenty lub czynności geodezyjne są niezbędne do rozpoczęcia prac związanych z budową tego przyłącza? Czy konieczna jest w tym przypadku geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza?
 14. Jakie są konsekwencje dla właściciela nieruchomości w przypadku uniemożliwienia wykonawcy wykonania prac geodezyjnych? Jakie przepisy obowiązują wykonawców prac geodezyjnych na terenach zamkniętych w przypadku, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
 15. Jakie ustawowe wymogi formalne powinna spełniać mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego? Jakie czynności powinien wykonać kierownik prac geodezyjnych w trakcie realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego, podczas której stwierdził odstępstwo jego lokalizacji od projektu o wartość przekraczającą 1,0 m?
 16. Jakie wymagania powinna spełniać mapa sporządzona przez wykonawcę prac geodezyjnych, służąca do zaprojektowania budowy sieci wodociągowej (treść, zakres opracowania, materiały stanowiące podstawę sporządzenia, podpisy, redakcja, klauzule)?
 17. Jakimi aktami prawnymi są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? Proszę krótko scharakteryzować czym są linie rozgraniczające drogę publiczną i jakie warunki powinny spełniać.
 18. Jakimi aktami są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? Jaką rolę pełnią i jakie warunki powinny spełniać linie rozgraniczające drogę publiczną?
 19. Kto i w jakim przypadku może dokonać wznowienia znaków granicznych? W jaki sposób wykonuje się geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych? Jakie zasady obowiązują w powyższym zakresie na terenach zamkniętych?
 20. Które obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i kiedy? Czy wymienione poniżej obiekty budowalne wymagają wykonania w/w czynności geodezyjnych? Proszę uzasadnić odpowiedź: - suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy 35 m2; - miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 13 stanowisk włącznie; - zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 15 m3. Czy wymienione powyżej obiekty budowlane wymagają dokonania uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej?
 21. Opisz i uzasadnij, czy tyczenie obiektów budowlanych w każdym przypadku podlega zgłoszeniu? Kto i jakiemu organowi zgłasza te prace? Jakie informacje zawiera szkic tyczenia i w jaki sposób się je oznacza? W skład jakiej dokumentacji wchodzi szkic tyczenia?
 22. Proszę określić, kiedy obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Czy wymienione niżej obiekty budowlane wymagają wykonania w/w czynności geodezyjnych oraz dokonania uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (uzasadnij odpowiedź): parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 45 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie mniejszej niż 5,80 m, miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 15 stanowisk włącznie; przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 40 m2; szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 35 m3.
 23. Proszę określić, w jakim przypadku wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki budowlanej?. Proszę opisać jakie warunki powinny być spełnione oraz czynności poprzedzające wydanie tej decyzji.
 24. Proszę opisać obowiązki inwestora związane z budową przyłącza wodociągowego. Jakie prace geodezyjne powinien wykonać geodeta w związku z budową tego przyłącza.
 25. Proszę opisać zasady i metody zakładania wysokościowej osnowy pomiarowej z wykorzystaniem technik GNSS. Co jest miarą dokładności wysokościowej osnowy pomiarowej założonej z wykorzystaniem tych technik i jakie są dopuszczalne średnie błędy położenia punktów tej osnowy. Kto jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z pomiarem i opracowaniem wyników prac w ww. zakresie.
 26. Proszę podać co wyznacza punkt adresowy prognozowanego budynku w EMUiA oraz co kończy cykl istnienia tego budynku.
 27. Proszę podać ogólne zasady zakładania, pomiaru i stabilizacji pomiarowej osnowy sytuacyjnej oraz szczegółowe zasady zakładania pomiarowej osnowy sytuacyjnej w postaci sieci kątowo-liniowej.
 28. Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, dane pozyskiwane dla celów aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, określanie powierzchni zabudowy).
 29. Proszę przedstawić co to jest i czemu służy dziennik budowy, oraz jakimi informacjami wykonawca prac geodezyjnych uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy) w czasie realizacji projektu dowolnego obiektu budowanego. Czy jest możliwa zmiana dokonanego wpisu?
 30. Proszę wskazać przepisy prawne i zawarte w nich zasady regulujące prawa osób wykonujących terenowe prace geodezyjne? Czy uniemożliwienie wykonania pomiarów geodezyjnych przez właściciela nieruchomości jest możliwe? Jeżeli nie to z jakich przepisów prawnych to wynika? Jakie prawa obowiązują wykonawców terenowych prac geodezyjnych na terenach zamkniętych, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
 31. Proszę wyjaśnić, czy napowietrzna sieć telekomunikacyjna jest budowlą, jakie parametry muszą być spełnione przy jej usytuowaniu wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym i czy uzgodnienie usytuowania takiej sieci w ZUDP jest konieczne.
 32. Proszę wymienić obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych po umieszczeniu znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej, usytuowanego na gruntach będących własnością osoby fizycznej. Jakie prawa i obowiązku ma właściciel, na którego gruntach został umieszczony znak?
 33. Proszę wymienić, jakie dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego powstają w gminach i kto je tworzy, a także krótko scharakteryzować te dokumenty.
 34. Proszę zdefiniować następujące pojęcia: kondygnacja budynku, kondygnacja podziemna, kondygnacja nadziemna. W jakiej odległości od granicy działki budowlanej może być usytuowana podziemna część budynku, a także budowla podziemna spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdującego się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu.
 35. Przepisy regulujące sprawy z zakresu transportu kolejowego między innymi określają odległości i warunki usytuowania budowli oraz budynków w sąsiedztwie linii kolejowych. Proszę opisać obowiązujące zasady w tym zakresie, wskazując przy tym możliwość odstępstw od tych zasad. Ponadto proszę wskazać organ właściwy dla udzielenia lub odmowy zgody na odstępstwa.
 36. W jaki sposób (na czyj wniosek, jakim dokumentem, kiedy, w jakim procesie) ustala się numery porządkowe nieruchomości? Na kim spoczywa obowiązek oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi? Gdzie te numery należy umieszczać? Jakie przepisy o tym stanowią?
 37. W jaki sposób utrwala się zmiany opisowych danych ewidencyjnych dotyczące działek ewidencyjnych, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych. Jakie informacje zawarte są w tym dokumencie?
 38. 2. W jakim dokumencie wykazujemy zmiany opisowe budynku w ewidencji gruntów i budynków? Co zawiera ten dokument? W jakiej formie przekazujemy wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
Log in to comment