admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/06 22:05 #19999

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
40. Proszę wyjaśnić jakie opracowanie geodezyjne służy do sporządzenia projektu budynku i sieci uzbrojenia terenu?  
Art. 27a, art. 34.3 Prawo Budowlane 
Mapa do celów projektowych bądź plan sytuacyjny 

Co stanowi treść tego materiału? 
 § 32 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Treść mapy do celów projektowych stanowią szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej z uwzględnieniem zieleni wysokiej w tym pomników przyrody a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe w tym miary liniowe 

Jakie dokumenty wykorzystuje się do jego sporządzenia?  
§ 30 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykorzystuje się materiały zasobu, wyniki wykonanych pomiarów, opracowania planistyczne i inne dokumenty lub informacje dotyczące obszaru projektowanego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich, jeżeli mają znaczenie dla zamierzenia budowlanego 

Kto i w jaki sposób podpisuje ten materiał? 
§ 30.3 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Mapę do celów projektowych podpisuje kierownik prac geodezyjnych podpisem własnoręcznym, a w przypadku mapy w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym 

Proszę wyjaśnić czy budowa ogrodzenia trwałego o wysokości 2,50 m wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?   
Art. 29 ust 1 pkt 21, art. 29 ust 2 pkt 20 Prawo Budowlane 
Nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże wymaga zgłoszenia. 

W jakiej bazie danych gromadzi się informacje dotyczące ogrodzeń?  
Załącznik numer 4 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, kod obiektu OTOO 
Informacje dotyczące ogrodzeń gromadzi się w BDOT  
Za tę wiadomość podziękował(a): AnnaB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas. Powód: edycja tekstu

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/06 22:05 #20000

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
41. Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika?
Art. 22, Art 27a, Prawo Budowlane
Na kierowniku prac, a jeżeli nie został ustanowiony to na inwestorze 

Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego?
§ 21.3 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Geodeta uprawniony wytyczenie obiektu budowlanego potwierdza odpowiednim wpisem w dzienniku budowy 

Jakie prace oprócz wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie zaliczają się do tzw. prac przygotowawczych na terenie budowy?  
Art. 41.2 Prawo Budowlane 
Wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych, wykonanie przyłączy do infrastruktury na czas budowy 

Proszę wyjaśnić, czy przedstawiony poniżej szkic tyczenia spełnia wymagania określone przepisami prawa.  
§ 22 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Szkic tyczenia zawiera dane dotyczące osnowy, rysunek obiektów podlegających wytyczeniu, dane niezbędne do wytyczenia, wyniki pomiaru kontrolnego, podpis geodety uprawnionego i kierownika budowy  

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas. Powód: poprawa czytelności

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/06 22:08 #20001

 • Askell
 • Askell Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 121
 • Otrzymane podziękowania: 77

25. Proszę opisać obowiązujące zasady postępowania, w tym określania rzędnych, przy wykonywaniu pomiarów powykonawczych po wybudowaniu nowej sieci uzbrojenia terenu oraz sposób postępowania w wypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wynikami pomiaru inwentaryzacyjnego a ustaleniami projektu.


To wydaje mi się podchwytliwe albo źle skonstruowane. Pytanie wydaje się sugerować paragraf 23 ust.4, ale on się raczej tyczy geodezyjnej obsługi lub pomiarów przemieszczeń i odkształceń. Wszelkie odstępstwa od projektu przy inwentaryzacji opisuje się w informacji o zgodności usytuwania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§ 23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:
1) geodezyjną obsługę budowy i montażu;
2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów.
4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
Paragraf 23 ust. 4 napisany jest po paragrafie 23 ust 1 podpunkt 3) który mówi o: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub ich elementów więc użycie paragrafu 23 ust. 4 jest jak najbardziej zasadne. :)
Okej, zaktualizowałem swoje opracowanie. Geodeta wpisuje też rozbieżności z pomiarów inwetaryzacyjnych w dzienniku budowy 

Mam wątpliwości, czy niezgodność po inwentaryzacji powykonawczej wpisujemy do dziennika budowy, prawo budowlane nic o tym nie mówi, jest mowa tylko
o oświadczeniu.

Tutaj była poruszona dyskusja o tym też i ładnie to rozpisane, co myślicie ?
uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/foru...res-1?start=90#17695


Ktoś coś ? Jak to widzicie ? 
W praktyce też nie spotkałem się, aby urząd wymagał wpisu po wykonanej inwentaryzacji jeżeli była niezgodność. 

 
Też się nie spotkałem. Pewnie większość geodetów tego nie robi. Ale wydaje mi się, że skoro paragraf 23 ust. 3 nie wprowadza w swoim brzmieniu żadnych wyjątków, to jednak należałoby wpisywać te rozbieżności do dziennika. Niektóre źródła w internecie też mówią, że się wpisuje

panoramafirm.pl/artykuly/budownictwo/jak...ku-budowy-92387.html

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/06 22:22 #20003

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43

niuchacz post=17695 userid=6442Z czego wynika, że odchyleń stwierdzonych podczas inwentaryzacji nie wpisujemy również do dziennika ?§ 23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje: 
1) geodezyjną obsługę budowy i montażu; 
2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża; 
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego, a powstałą dokumentację dołącza się do dokumentacji budowy. 

a tu uzasadnienie:
3. Wykonanie czynności, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2, geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu. 

4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami. 

inwentaryzacja powykonawcza w to nie wchodzi
 

Panorama to akurat robi kopiuj wklej, nie patrz na nich .
To po co w prawie budowlanym jest mowa u oświadczeniu? Po co dawać oświadczenie i wpis? Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś robił wpis po inwentaryzacji w dzienniku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 00:36 #20004

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43
20.Co to jest przyłącze kanalizacyjne?
W jakich sytuacjach geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu nie jest wykonywana w wykopie? Czy przepis prawa dopuszcza takie sytuacje? Proszę wyjaśnić w jakim przypadku konieczne jest zamieszczenie informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami może być autorem takiej informacji?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nie jest wykonywana w w wykopie, w przypadku kiedy przedmiotem inwentaryzacji są nadziemne oraz naziemne przewody wraz z urządzeniami sieci uzbrojenia terenu (PGIK).  Prawo budowlane określa natomiast, że obiekty lub elementy obiektów budowlanych, w tym przypadku sieci uzbrojenia terenu ulegające zakryciu wymagają inwentaryzacji przed ich zakryciem, a więc w wykopie.

sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem  urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami; PGIK

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Prawo budowlane

Jak podchodzicie do odpowiedzi na to pytanie? Samo prawo budowlane, czy podobnie do mnie? W pytaniu jest "w jakich sytuacjach" , więc wg. mnie te sytuacje trzeba wymienić jeżeli są możliwe. Dodałbym jeszcze coś o innej metodzie pomiarowej wymienionej w rozp. GESUT i podciągnąłbym pod to "przewiert sterowany", bo przecież technologia na to pozwala , wykonawca może dostarczyć nam przecież raport z przewiertu, co myślicie ? 


Pytanie 8 zawiera stanowisko GGK 2014 r. 
uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/pobi...nia-slaskiego-wingik
 
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 08:30 #20005

 • Marcin.Geo
 • Marcin.Geo Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 101
 • Otrzymane podziękowania: 15
19.(...)Kto odpowiada za zapewnienie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii?
 Prawo geodezyjne art.2.2a
Czynnosci geodezyjne na potrzeby budowanictwa.Rozumie się przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wyskościowych podczas projektowania, budowy , utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych 

Co jeszcze dodac?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Marcin.Geo.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 08:30 #20006

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
Wykombinowałem sobie taką odpowiedź, że w wykopie nie jest wykonywana inwentaryzacja napowietrznej sieci elektroenergetycznej o napięciu większym niż 1kV. 
Uzasadniam: siecią uzbrojenia są: nadziemne przewody i urządzenia elektroenergetyczne, wymaga pozwolenia na budowę budowa sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV a skoro wymaga pozwolenia to i wymaga inwentaryzacji.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 08:50 #20007

 • Marcin.Geo
 • Marcin.Geo Avatar
 • Wylogowany
 • Premium Member
 • Premium Member
 • Posty: 101
 • Otrzymane podziękowania: 15
45.      Które bazy danych zostaną zaktualizowane po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych obejmujących pomiar: konturu klasyfikacyjnego, · ekranu akustycznego, · stacji ładowania pojazdów elektrycznych, · krawężnika, · znaku granicznego, · tarasu, · skarpy nieumocnionej, · stacji transformatorowej, · przewodu sieci wodociągowej Proszę podać rodzaje budynków niewykazywanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1  z dnia 23 lipca 2021 r.  w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – zał. 4
 Kontur klasyfikacyjny- EGIB
ekran akustyczny-BDOT500
stacja ładowania pojazdów elektrycznych-GESUT
Krawężnik-BDOT500
znak graniczny-EGIB
taras- EGIB, BDOT500
skarpa nieumocniona-BDOT500
stacja transformatorowa-GESUT
przewód sieci wodociągowej-GESUT 

Rozp. EGiB -par.15.1W ewidencji nie wykazuje sie budynków, które nie wymagaja inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w art.2 pkt 7b, ustawy pig,budynków projektowanych,budynków w budowie oraz lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie o którym mowa w art. 2 ust.3 ustawy z dnia 24.06.1994r o własności lokali

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Marcin.Geo.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 09:00 #20008

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
art 27a Prawo Budowlane
Art. 27a. W trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie
czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy
dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia:
inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby
wykonania projektu budowlanego;
kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie
pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu
budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego
w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i
odkształceń obiektu budowlanego.
Za tę wiadomość podziękował(a): Marcin.Geo

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 12:15 #20012

 • ksbb
 • ksbb Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 0
41. Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika? Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego? Jakie prace oprócz wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie zaliczają się do tzw. prac przygotowawczych na terenie budowy? Proszę wyjaśnić, czy przedstawiony poniżej szkic tyczenia spełnia wymagania określone przepisami prawa.

Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika? 
Opowiada kierownik budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora. Prawo budowlane  Art.43 ust.1b.

Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego? 
Standardy
Par.21 ust. 3
Wykonanie tyczenia jest potwierdzone przez geodetę uprawnionego  w dzienniku budowy odpowiednim wpisem
Par.22 ust.1 wyniki z tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia, szkic jest podpisany przez kierownika budowy i geodetę uprawnionego, który wykonał tyczenie.
Par.22 ust.4 oryginał szkicu tyczenia przekazywany jest kierownikowi budowy, jeżeli nie został ustanowiony -inwestorowi.

 Jakie prace oprócz wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie zaliczają się do tzw. prac przygotowawczych na terenie budowy?
Prawo budowlane (rozdział 5) Art.41 ust.2
 Pracami przygotowawczymi są :
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 
Wykonanie niwelacji terenu,
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
Wykonania przyłączy do cieci infrastruktury technicznej na potrzeby bodowy

 
Art.41ust.3 Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Proszę wyjaśnić, czy przedstawiony poniżej szkic tyczenia spełnia wymagania określone przepisami prawa.

Sprawdzamy treść szkicu zgodnie ze standardami § 22
Czy są :1) dane dotyczące osnowy geodezyjnej, pomiarowej lub realizacyjnej;
2) rysunek obiektów podlegających wytyczeniu;
3) dane niezbędne do wytyczenia;
4) wyniki pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
5) podpis geodety uprawnionego wykonującego tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
Dodatkowo czy treść projektowaną  jest w  kolorze czerwonym oraz dane z pomiaru kontrolnego w kolorze czarnym w nawiasie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ksbb.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 12:57 #20014

 • ksbb
 • ksbb Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 13
 • Otrzymane podziękowania: 0
42.   Geodeta w trakcie realizacji prac geodezyjnych ustalił, że sieć uzbrojenia terenu jest nieczynna. Jaki dokument powinien dołączyć do operatu by możliwe było zaktualizowanie statusu przewodu? Który odcinek telekomunikacyjnej linii lub kanalizacji kablowej stanowi przyłącze telekomunikacyjne do budynku? Z jaką dokładnością należy wyznaczyć wysokość dna studzienki telekomunikacyjnej dostępnej do pomiaru?

Jaki dokument powinien dołączyć do operatu by możliwe było zaktualizowanie statusu przewodu?
Jeżeli wykonawca korzystał z dokumentacji (np. branżowej)- wtedy trzeba dołączyć ją do operatu (standardy §36 pkt.8). Natomiast poza tą sytuacją  obecne przepisy nie obligują do udokumentowania nieczynności przewodów. Wykonawca  może w sprawozdaniu (przy opisie przebiegu  pracy umieścić informację na jakiej podstawie wprowadzono nieczynny przewód (np. informacja od właściciela nieruchomości)(standardy §37 ust.7), ale nie trzeba dołączać żadnego oświadczenia.

Który odcinek telekomunikacyjnej linii lub kanalizacji kablowej stanowi przyłącze telekomunikacyjne do budynku?
§3 pkt11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
Przyłącze telekomunikacyjne do budynku — odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęzionym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w budynku; 
Z jaką dokładnością należy wyznaczyć wysokość dna studzienki telekomunikacyjnej dostępnej do pomiaru?
Standardy § 20 pkt. 2
0,05 m – dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez ksbb.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 13:32 #20015

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43
W prawie budowlanym w art. 29.1 w pkt.  2 nie ma wymienionej sieci telekomunikacyjnej( roboty robione na zgłoszenie)

 sieci: a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) cieplnych, e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

natomiast w art.29.1 pkt 23 pojawia się przyłącze telekomunikacyjne
pkt 23) przyłączy: a) elektroenergetycznych, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) gazowych, e) cieplnych, f) telekomunikacyjnychw art. 29.2 ( nie wymaga pozwolenia i zgłoszenia) pkt 17
17) telekomunikacyjnych linii kablowych;

Nie rozumiem przyłączę telekomunikacyjne wymaga zgłoszenia, natomiast sieć już nie ? Znów telekomunikacyjne linie kablowe nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia.
Analizował to ktoś ?

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 15:12 #20017

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
Znalazłem taki artykuł:  Prawo Budowlane bez sieci telekomunikacyjnych? @ inProjects

24 października zaczyna obowiązywać część postanowień jakie przyniosła ostatnia zmiana Megaustawy i ustaw towarzyszących (Dz.U. 2019 poz. 1815). Dla projektantów i inwestorów istotne będą dwie zmiany w Prawie Budowlanym, dotyczące etapu budowy infrastruktury liniowej.

Znikają “sieci telekomunikacyjne”W art. 29 wykreślono w całości pojęcie “sieć telekomunikacyjna”. W praktyce nie zmienia się nic, bo od lat pojęcie to jest martwe w kontekście proceduralnym, a projektanci korzystają z możliwości elastycznego wybierania pomiędzy: kanalizacją, linią kablową lub przyłączem. Mają one prostsze procedury a żaden przepis nie wymusza procedowania całości zamierzenia inwestycyjnego.Niemniej dobrze, że problem niejednoznaczności został rozwiązany bo zdarzały się przypadki bezzasadnych wezwań do wyjaśnień, wynikających z braku znajomości technologii budowy rurociągów i umieszczania
w nich kabli oraz złączy.Pojawia się “podbudowa słupowa” wraz z nową procedurąDrugą dobrą wiadomością jest pojawienie się pojęcia “podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych” w postaci podpunktu 20aa w art.29. Do tej pory dostawienie nowego słupa wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. W tej chwili wystarczy dokonanie zgłoszenia. Podbudowa słupowa oraz linia nadziemna to osobne obiekty budowlane i w zgłoszeniu (a także w decyzjach czy pozwoleniach) należy je wymieniać oddzielnie. Ponadto w przepisach art. 42 wskazano, że nie ma obowiązku zapewniania kierowania robotami przy budowie podbudowy słupowej.Zmiany w słowniku telekomunikacyjnych obiektów budowlanychW obecnym kształcie ustawy przy opracowywaniu projektu budowlanego korzystamy z następujących pojęć:
 • linię kablową podziemną lub nadziemną, czyli ciąg połączonych ze sobą kabli  umieszczonych na podbudowie słupowej lub bezpośrednio w ziemi; 
  Linię kablową realizuje się na podstawie projektu sporządzonego na mapie do celów projektowych. Nie wymaga zgłoszenia.
 • kanalizację kablową, czyli ciąg rur osłonowych wraz z studniami i zasobnikami i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
  Kanalizację kablową realizuje się na podstawie zgłoszenia.
 • podbudowę słupową, czyli pojedynczy słup lub ich ciąg przeznaczony do podwieszania linii kablowej nadziemnej. Podbudowa wymaga dokonania zgłoszenia, przy czym nie ma obowiązku dołączania opisu technologicznego instalacji, jak to ma miejsce w przypadku kanalizacji.
 • przyłącze, czyli odcinek kanalizacji lub linii kablowej od ostatniego złącza rozgałęźnego do obiektu. Dla kabli doziemnych będzie to odcinek od złącza na kablu, a dla kanalizacji – odcinek od ostatniego rozgałęzienia. Wyjątek będą tu stanowiły przyłącza w mikrokanalizacji – pakiet mikrorurek może się rozgałęzić, ale pojedyncza mikrorurka przyłączowa stanowi autonomiczną całość, zazwyczaj od ostatniej studni do obiektu.
  Budowę przyłącza można rozpocząć po dokonaniu zgłoszenia lub na podstawie projektu sporządzonego na mapie do celów projektowych.
 Warto wiedzieć, że rury stanowiące zabezpieczenia linii oraz kanalizacji lub stanowiące elementy technologiczne przy przewiertach i przeciskach a także szafy i słupki telekomunikacyjne (złączowe) nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia, a jedynie ujęcia w projekcie budowlanym. Ponadto kable umieszczane w kanalizacji nie stanowią obiektu budowlanego ani urządzenia telekomunikacyjnego, ani jego części.Wychodziłoby na to, że zamiast sieci na zgłoszenie buduje się kanalizacje kablową,
Za tę wiadomość podziękował(a): Askell

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 15:15 #20018

 • MalyWielki
 • MalyWielki Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 12

19.(...)Kto odpowiada za zapewnienie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii?
 Prawo geodezyjne art.2.2a
Czynnosci geodezyjne na potrzeby budowanictwa.Rozumie się przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wyskościowych podczas projektowania, budowy , utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych 

Co jeszcze dodac?
Tu chodzi tylko o odpowiedź z art 27a. Prawa Budowlanego
Wykonanie czynności.... zapewnia: 1) inwestor w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego.
Za to co napisałeś to 0 pkt, brak odpowiedzi na pytanie.
Za tę wiadomość podziękował(a): Marcin.Geo

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/02/07 15:20 #20019

 • MalyWielki
 • MalyWielki Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 12

20.Co to jest przyłącze kanalizacyjne?
W jakich sytuacjach geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu nie jest wykonywana w wykopie? Czy przepis prawa dopuszcza takie sytuacje? Proszę wyjaśnić w jakim przypadku konieczne jest zamieszczenie informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami może być autorem takiej informacji?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nie jest wykonywana w w wykopie, w przypadku kiedy przedmiotem inwentaryzacji są nadziemne oraz naziemne przewody wraz z urządzeniami sieci uzbrojenia terenu (PGIK).  Prawo budowlane określa natomiast, że obiekty lub elementy obiektów budowlanych, w tym przypadku sieci uzbrojenia terenu ulegające zakryciu wymagają inwentaryzacji przed ich zakryciem, a więc w wykopie.

sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem  urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami; PGIK

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Prawo budowlane

Jak podchodzicie do odpowiedzi na to pytanie? Samo prawo budowlane, czy podobnie do mnie? W pytaniu jest "w jakich sytuacjach" , więc wg. mnie te sytuacje trzeba wymienić jeżeli są możliwe. Dodałbym jeszcze coś o innej metodzie pomiarowej wymienionej w rozp. GESUT i podciągnąłbym pod to "przewiert sterowany", bo przecież technologia na to pozwala , wykonawca może dostarczyć nam przecież raport z przewiertu, co myślicie ? 


Pytanie 8 zawiera stanowisko GGK 2014 r. 
uprawnienia-geodezyjne.pl/index.php/pobi...nia-slaskiego-wingik

 
W obowiązującycm PGiK nie ma słowa o przecisku czy przewiercie sterowanym.
"Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nie jest wykonywana w w wykopie, w przypadku kiedy przedmiotem inwentaryzacji są nadziemne oraz naziemne przewody wraz z urządzeniami sieci uzbrojenia terenu (PGIK)" tutaj powołałeś się na PGiK, a gdzie w ustawie jest zmianka o tym?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.078 s.