admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:

TEMAT:

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 13:58 #19757

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
Są już pytania opisowe z ubiegłego roku.
Zapraszam chętnych do rozwiązywania 


EDIT. Dołączam także edytowalny plik word z pytaniami, żeby można było szybciej je rozwiązać. Zauważyłem również, że pytania się powtarzają co ileś.
 
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Marcin.Geo, ksbb, B.Sylwia, niv0815, Czarnawołga, bakubaku, geo123, karolkamil

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas. Powód: Dołączono edytowalny plik z pytaniami

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 17:09 #19760

 • bakubaku
 • bakubaku Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
właśnie zaczynam opracowywać 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 18:05 #19761

 • Lena95
 • Lena95 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 14
1.      Jakie systemy stacji referencyjnych można wykorzystać do geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywanych z użyciem technik satelitarnych GNSS? W jaki sposób dokonuje się sprawdzenia poprawności działania sprzętu i otrzymanych danych korekcyjnych w trakcie wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z wykorzystaniem kinematycznych technik satelitarnych GNSS? Które punkty mogą być wykorzystane do tego pomiaru oraz jakie warunki powinny spełnić osiągnięte wyniki pomiaru kontrolnego? Co jest fizyczną realizacją układów wysokościowych oznaczonych symbolami PL-KRON86- NH i PL-EVRF2007-NH? Do kiedy możliwe jest stosowanie układu wysokościowego PL-KRON86-NH?

 standardów technicznych § 9. 1. Do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS wykorzystuje się system stacji referencyjnych ASG-EUPOS. 2. Dopuszcza się wykorzystanie innych systemów stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do zasobu, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności określenia położenia szczegółów terenowych, o której mowa w § 16.3.Przynajmniej raz dziennie, przed rozpoczęciem pomiarów z wykorzystaniem kinematycznych technik satelitarnych GNSS, należy sprawdzić poprawność działania sprzętu i otrzymywanych danych korekcyjnych w oparciu o pomiar kontrolny na punkcie o znanych współrzędnych. 4. Do pomiaru kontrolnego można wykorzystać punkt osnowy geodezyjnej, punkt osnowy pomiarowej lub jednoznacznie zidentyfikowany punkt szczegółu terenowego I grupy w odległości nie większej niż 7 km od punktów będących przedmiotem pomiaru. 5. Wyniki pomiaru kontrolnego muszą spełniać warunki: dx ≤ 0,12 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,09 m, jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość. 6. W przypadku wystąpienia odchyłek przekraczających wartości określone w ust. 5, w celu sprawdzenia spójności państwowego systemu odniesień przestrzennych realizowanego przez sieć stacji referencyjnych z układem współrzędnych realizowanym przez punkty osnowy geodezyjnej, wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach osnowy geodezyjnej. 7. Jeżeli wyniki pomiaru kontrolnego, na co najmniej dwóch punktach osnowy geodezyjnej, wykazują systematyczne odchyłki pomiędzy współrzędnymi, wykonuje się odpowiednią transformację współrzędnych pomierzonych punktów do układu realizowanego przez osnowę geodezyjną, a informację o wykonanej transformacji umieszcza się w sprawozdaniu technicznym.w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych§ 6. 1. Geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie (Normaal Amsterdams Peil), Holandia. 2. Elipsoidą normalnego pola siły ciężkości jest elipsoida odniesienia GRS80. § 7. Geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga, Federacja Rosyjska. § 8. 1. Fizyczną realizacją układów wysokościowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest podstawowa osnowa wysokościowa.§ 24. 1. . Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.”.

Ktoś by coś dodał? 
Za tę wiadomość podziękował(a): ifka, niv0815, lula, kamwis

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 18:17 #19762

 • Lena95
 • Lena95 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 14
2.     W jakiej bazie/bazach danych należy wykazać budynek w budowie i z czego to wynika? Jaka dokumentacja geodezyjna będzie załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie?

 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej§ 3. 1. W bazie BDOT500 gromadzi się informacje dotyczące: 1) budynków niewykazanych w ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem; w sprawie ewidencji gruntów i budynków15. 1. W ewidencji nie wykazuje się budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy, budynków projektowanych, budynków w budowie oraz lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048). 2. Budynki, których nie wykazuje się w ewidencji, stanowią treść bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 ustawy.Prawo budowlane Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
Za tę wiadomość podziękował(a): ifka, niv0815, Frelo

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 18:42 #19765

 • Lena95
 • Lena95 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 14
3.    Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu? Co zawiera szkic tyczenia? Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu z jakich przepisów ten obowiązek wynika? W jaki sposób przepisy regulują kwestię wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych ulegających zakryciu?
 Prawo budowlane 3. Projekt budowlany zawiera: 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii, obejmujący: a) określenie granic działki lub terenu, b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, e) informację o obszarze oddziaływania obiektu;Prawo geodezyjne i kartograficzne 7a) mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;standardów technicznych§ 22. 1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym w szczególności: 1) dane dotyczące osnowy geodezyjnej, pomiarowej lub realizacyjnej; 2) rysunek obiektów podlegających wytyczeniu; 3) dane niezbędne do wytyczenia; 4) wyniki pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów; 5) podpis geodety uprawnionego wykonującego tyczenie oraz podpis kierownika budowy. 2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym. 3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie. 4. Oryginał szkicu tyczenia jest przekazywany kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi, zaś jego kopia pozostaje w dyspozycji geodety uprawnionego.Prawo budowlaneArt. 43. 1. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają: 1) obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26. 1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają przyłącza, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej. 1aa. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1, podlegają budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 16 lit. b, oraz stacje ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25. 1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
Za tę wiadomość podziękował(a): niv0815, latajacekolano

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 18:52 #19766

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Wylogowany
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 195
 • Otrzymane podziękowania: 52

Prawo geodezyjne i kartograficzne 7a) mapie do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Moim zdaniem MDCP jest zbędna, gdyby w pytaniu była mowa na podstawie jakich dokumentów sporządza się PZT to wtedy ok, ale pytania jest na podstawie czego my to robimy, na forum też się gdzieś przewinęło o tym już ;) 

Nie powinno to być tak : 
§ 21. 1. Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
Za tę wiadomość podziękował(a): DorotaP, MalyWielki, Maniaa, karolkamil, Lena95

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez latajacekolano.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 18:56 #19767

 • Lena95
 • Lena95 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 18
 • Otrzymane podziękowania: 14
4.    Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wykonanej dla projektowanego obiektu liniowego o długości 3 km (sieć gazowa), który będzie usytuowany w odległości 1m od granicy, wykonawca przeanalizował otrzymane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Okazało się, że dane w materiałach zasobu nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy . Jakie czynności powinien podjąć wykonawca prac geodezyjnych? Czy w przedstawionym przypadku wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych? Proszę wyjaśnić również, czy możliwe jest wykonanie tych czynności w ramach dokonanego przez wykonawcę zgłoszenia prac polegających na sporządzeniu mapy do celów projektowych), czy też musi on podjąć dodatkowe czynności formalne (np. zgłosić nową prace geodezyjną). Jeśli tak – to jakie?

 standardów technicznych§ 31. 1. W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie: 1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub 2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m – od granicy nieruchomości, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru.6) 2. W przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa w ust. 1, wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.Prawo geodezyjne i kartograficzneArt. 12.2c. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez: 1) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy; 2) wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1; 3) zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych; 4) zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych
Za tę wiadomość podziękował(a): niv0815, karolkamil

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 19:21 #19768

 • bakubaku
 • bakubaku Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
5.Proszę opisać warunki techniczne, które zgodnie z przepisami budowlanymi powinna spełniać działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odniesieniu do uzbrojenia technicznego działki. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy -wymień, jakie prace należą do prac przygotowawczych?Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej , a dla budynków wymienionych w paragraf 56 także telekomunikacyjnej.Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepło0wniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadających przepisem odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1 , może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewniania możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę . Warunki techniczne dot. budynków Pracami przygotowawczymi są :Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,Wykonanie niwelacji terenu,Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów Wykonania przyłączy do cieci infrastruktury technicznej na potrzeby bodowy Prawo budowlane

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez bakubaku.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 19:26 #19769

 • bakubaku
 • bakubaku Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
6.      Jakie dokumenty wykorzystuje się w procesie geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu? Jaki podmiot jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego? Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego? Do czyich obowiązków należy zabezpieczenie stałych punktów osnowy geodezyjnej na terenie budowy?Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub kopii poświadczonej za zgodnością z oryginałem przez projektantaRozp w sprawie zakresu i form proj. budowalnego Zapewnienie wykonania obowiązków , o których mowa w ust 1 ( geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie), należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustalony do inwestora.Prawo budowlane  


Art.  22.   [Obowiązki kierownika budowy] Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:1)
protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 Prawo Budowlane

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez bakubaku.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 19:29 #19770

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
6. Jakie dokumenty wykorzystuje się w procesie geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu? Jaki podmiot jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego? Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego? Do czyich obowiązków należy zabezpieczenie stałych punktów osnowy geodezyjnej na terenie budowy? 

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
§21.1 Tyczenie obiektów budowlanych oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się w szczególności na podstawie wyników geodezyjnego opracowania: Projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane Planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust 1 ustawy Prawo Budowlane 
§21.2 Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy. 
§21.3 Wykonanie tyczenia geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

Prawo budowlane 
Art. 22 Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Za tę wiadomość podziękował(a): niv0815, karolkamil

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:04 #19772

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
7. Jakie ustawowe wymogi formalne powinna spełniać mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego? Proszę wyjaśnić, czy w przypadku wykonywania prac geodezyjnych związanych z inwentaryzacją powykonawczą budynku geodeta powinien nanieść na mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych również przebieg przyłączy do tego budynku, których połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza?

Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
7b geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust 1, w oparciu, o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Prawo budowlane
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych

Art. 57.1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
4) protokoły badań i sprawdzeń:
A) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust 6
5) Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

Art. 33.1a Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy wymienionych w art. 29 ust 1 pkt 23, które wymagane są dla takiego obiektu. Nie zwalnia to jednak z obowiązków, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 23, art. 29a i art. 57 ust 1 pkt 4 lit a


 
Za tę wiadomość podziękował(a): niv0815

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:05 #19773

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
8. Proszę wyjaśnić czy geodeta może nanieść na mapę do celów projektowych linię zabudowy, która nie jest naniesiona na rysunek planu, tylko opisana w treści planu: „8 m od osi drogi”, czy linię zabudowy może nanieść projektant? Proszę wyjaśnić, czy geodeta ma obowiązek zmiany użytków w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na działkach sąsiednich, ale zawierających się w obszarze objętym zgłoszeniem prac geodezyjnych.

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i     wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§30.1 Mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej.
§30.2 Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje: materiały udostępnione z zasobu, wyniki wykonanych pomiarów, opracowania planistyczne, inne dokumenty lub informacje dotyczące obszaru projektowanego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich, jeżeli mają znaczenie dla zamierzenia budowlanego.

§32.1 Treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe.

W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
§14 Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera:
5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu         wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i         zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 22. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, o których mowa w art. 20 ust 2 pkt 1 obowiązek:
Opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych
Udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o których mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy Prawo Budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki
Udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków lub lokali
Art. 24.2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:
W drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
Dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 
Za tę wiadomość podziękował(a): niv0815

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:05 #19774

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
9. W jaki sposób oblicza się pole powierzchni zabudowy budynku? W jakim dokumencie geodeta wykaże informację dotyczącą zmiany pola powierzchni zabudowy? Jakie inne informacje ten dokument powinien zawierać?

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i     wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§41.3 Pola powierzchni zabudowy budynków przewidzianych do ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków oblicza się na podstawie numerycznego opisu konturu tych budynków i podaje się w metrach kwadratowych z precyzja zapisu do 1 metra kwadratowego.

W sprawie ewidencji gruntów i budynków
§18.2 Pole powierzchni zabudowy oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach na podstawie rzutu zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji opartej na filarach.
§18.3 W przypadku budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne pole powierzchni zabudowy oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę pozioma zewnętrznych krawędzi tego budynku

§34.1 Zmiany opisowych danych ewidencyjnych dotyczące działek lub budynków, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych, utrwala się w wykazie zmian danych ewidencyjnych, który zawiera:
Nazwę gminy
Nazwę obrębu ewidencyjnego
Identyfikator działki ewidencyjnej lub budynku, dla których sporządzony jest wykaz
Dane ewidencyjne, które ulegają zmianie w wyniku realizacji prac geodezyjnych (stan dotychczasowy), oraz dane pozyskane w wyniku realizacji tych prac (stan nowy)
Datę sporządzenia wykazu
Imię i nazwisko osoby sporządzającej wykaz
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:05 #19775

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
10. Na jakim etapie procesu inwestycyjnego (z wyłączeniem budowy siedliska rolniczego) należy zmienić użytek gruntowy z użytku rolnego na Bp? Jaka jest minimalna powierzchnia konturu użytku z grupy tereny zabudowane i zurbanizowane (B, Bi, Ba, Bp), jaką ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków?

Prawo budowlane
Art. 41.1 Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

W sprawie ewidencji gruntów i budynków
Załącznik numer 1
Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się grunty:
Na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Kontury użytków gruntowych, o powierzchni mniejszej niż 0,0100 ha (sto metrów) niebędące kanałami oraz rowami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Wodne włącza się do przyległego użytku gruntowego.

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wyko 2023/01/31 23:06 #19776

 • Joytas
 • Joytas Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 56
 • Otrzymane podziękowania: 58
11. Co to jest przyłącze elektroenergetyczne do budynku? Proszę wyjaśnić czy przyłącze elektroenergetyczne podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jeżeli tak, to jaka jest różnica pomiędzy inwentaryzacją przyłączy napowietrznych, a ułożonych w wykopie i podlegających zakryciu? Kto po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu sporządza informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach? Proszę wymienić jakie typy przewodów wyróżnia się dla sieci elektroenergetycznej i jak oznacza się przewody, jeżeli informacja o położeniu przewodu została pozyskana w oparciu o pomiar wykrywaczem przewodów?

W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
15. Przyłącze jest to odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłani lub dystrybucji energii elektrycznej

Prawo budowlane
Art. 43.1 Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają:
Obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę
Obiekty, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1-4, 10 i 23 (przyłącza właśnie) oraz w ust 2 pkt 17 i 26
Art. 43.1a Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust 1, nie podlegają     przyłącza, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 23, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na     tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.
Art. 43.3 Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające     inwentaryzacji, o której mowa w ust 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i     wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
§6. Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich wyróżnia się następujące grupy:
I grupa - szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia
II grupa - szczegóły terenowe o mniej wyraźnych konturach lub obiekty podziemne

§16 Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia szczegółu terenowego względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
0,10 m w przypadku szczegółów terenowych pierwszej grupy (napowietrzne/ słupy)
0,20 m w przypadku szczegółów terenowych drugiej grupy (podziemne elementy uzbrojenia terenu)

§19.3 W przypadku podziemnych szczegółów terenowych przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostępne do pomiaru:
4 górne krawędzie powłok kabli lub wierzchy rur ochronnych tych kabli
6 załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górnych powierzchni rur ochronnych lub obudów ochronnych tych przewodów

§20. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:
0,02 m dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych
0,05 m dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie
0,10 m dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie

Prawo budowlane
Art. 57. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
5 dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
§7.1 Dla wszystkich przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się informację o:
1 Przebiegu przewodu z podziałem na
A podziemny
B naziemny
C nadziemny
2 Funkcji przewodu z podziałem na
A przewód główny
B przyłącze
§7.2 Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się następujące typy przewodów:
W sieci elektroenergetycznej:
Najwyższego napięcia
Wysokiego napięcia
Średniego napięcia
Niskiego napięcia
§5.3 Wyróżnia się następujące metody pozyskania informacji o obiekcie GESUT
2 pomiar wykrywaczem przewodów - oznaczenie A

 
Za tę wiadomość podziękował(a): niv0815

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Joytas.
Czas generowania strony: 0.159 s.