admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez uprawnienia-geodezyjne.pl
 2. Jeżeli w Regulaminie oraz Regulaminach szczególnych jest mowa o zwrotach wymienionych poniżej należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Regulaminy szczególne – dokumenty publikowane przez uprawnienia-geodezyjne.pl określające warunki świadczenia Usług (np.: regulamin forum internetowego lub dokumenty określające warunki, które odnoszą się do oferty handlowej uprawnienia-geodezyjne.pl)
  3. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz użytkowników. Administratorem jest firma uprawnienia-geodezyjne.pl, Kawęczyn 44, 08-550 Kłoczew, NIP 716-109-91-48.
  4. Serwis – strona internetowa wraz z podstronami będąca własnością Administratora podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Zasobów i Aplikacji, dostępna pod adresem internetowym www.uprawnienia-geodezyjne.pl.
  5. Forum - forum internetowe działające w ramach Serwisu.
  6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Serwis.
  7. Towar, Produkt - towary sprzedawane w sklepie, znajdujące się w ofercie Serwisu.
  8. Usługa - usługa świadczona przez Administratora na rzecz Klienta/Uzytkownika polegająca na udostepnieniu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.
  9. Zamówienie - dyspozycja zakupu Towaru lub Usługi złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.
  10. Gość - osoba niezarejestrowana w serwisie.
  11. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie.
  12. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Administratorem w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  13. Konto użytkownika - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nim.
  14. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.
  15. Aplikacja - aplikacja internetowa będąca własnością Administratora, dostępna pod adresem internetowym uprawnienia-geodezyjne.pl, umożliwiająca dostęp do Usług oferowanych przez Serwis.
  16. Treści - wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób).
  17. Zasoby - wszelkie materiały i treści udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.
  18. Urządzenie - komputer osobisty lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem, które umożliwia wyświetlanie zawartości Serwisu.
  19. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku Urządzenia z którego korzysta Użytkownik).

 

§ 2. Usługi świadczone przez serwis

 1. Usługi świadczone przez Serwis polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu. Serwis prowadzi także sprzedaż produktów za pomocą sieci Internet.
 2. Warunkiem korzystania z usług udostępnianych za pomocą Serwisu jest zarejestrowanie się w Serwisie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://uprawnienia-geodezyjne.pl oraz akceptacja regulaminu.
 3. Dostęp do bazy pytań testowych, bazy pytań opisowych oraz bazy pytań ustnych jest płatny – zgodnie z cenami podanymi w cenniku. Uzyskanie dostępu do płatnych części Serwisu możliwe jest po złożeniu zamówienia i dokonaniu stosownej opłaty.
 4. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się moment opłacenia dokonanego zamówienia.
 5. Dostęp do płatnych produktów i usług w ramach danego konta przewidziany jest wyłączenie dla jednego Użytkownika. W przypadku wykrycia przez Administratora, że z jednego konta, na którym wykupiony jest dostęp do produktów i usług oferowanych przez Serwis, korzysta więcej niż jedna osoba fizyczna, Administrator ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu do produktów i usług Serwisu na wielu urządzeniach
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług, przy czym serwis gwarantuje stałość ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.
 7. Serwis ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z opłaty.
 8. Płatności w Serwisie są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

§ 2. Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Serwisu;
  2. wybrać Produkt lub usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do Koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 2. Płatności mogą być dokonywane bezpośrednio na nasz rachunek bankowy lub za pośrednictwem serwisu DOTPAY dotpay logo white 250x88

 

§ 3. Konto i dane osobowe

 1. Serwis posiada zgłoszoną bazę danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest dostępny na stronach uprawnienia-geodezyjne.pl. Podczas rejestracji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Serwis w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z rejestracją na forum internetowym prowadzonym przez Serwis. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się również z regulaminem forum internetowego.
 4. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.)
 5. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość edycji danych oraz informacji podanych podczas rejestracji. W każdym czasie Użytkownik może żądać usunięcia swojego konta.
 6. Nazwa podana przez Użytkownika podczas rejestracji jest jawna i widoczna dla wszystkich innych Użytkowników Serwisu. Nazwa użytkownika widoczna jest także na forum oraz w rankingach i statystykach prowadzonych w Serwisie.
 7. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych w Serwisie i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
 8. Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto.
 9. W przypadku zablokowania Konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia Administratora. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego Konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa Konta.

 

§ 4. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci Internet, konta poczty elektronicznej e-mail, Konta Użytkownika w Serwisie oraz odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej. W przypadku pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS, ZIP, JPG, PNG itp.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do testów innym Użytkownikom,
  5. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 3. Użytkownikowi zabrania się:
  1. rozpowszechniania bazy pytań testowych, opisowych i ustnych. Bezprawne rozpowszechnianie może być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego;
  2. umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.
 4. Serwis może zaprzestać świadczenia usług, w tym usunąć konto Użytkownika, w razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z:
  1. jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
  2. obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika;
  4. utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
  5. szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu.
  6. treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczanie treści reklamowych w dowolnej części Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych w Serwisie reklam oraz wynikających z tego tytułu roszczeń osób trzecich.
 7. Administrator dołożył wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były kompletne i rzetelne. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewntualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji w nim zawartych.

 

§ 5. Dodawanie plików przez użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do publikowania w Serwisie swoich materiałów (notatek, skryptów, itp.).
 2. Zabrania się Użytkownikowi dodawania do Serwisu treści, których publikacja lub rozpowszechnianie w Internecie bez zgody autora jest zabronione.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanych przez Użytkownika plików w przypadku, gdy w czasie weryfikacji plików, powstanie uzasadnione przypuszczenie, że dokumenty dodane przez użytkownika zawierają treści stanowiące duplikat materiałów publikowanych na innych stronach internetowych.
 4. Użytkownik publikujący w Serwisie treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Serwisu) tych treści.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za merytoryczną wartość oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników (Administrator nie redaguje tych wypowiedzi);
  2. za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych przez Użytkowników.

 

§ 6. Reklamacje i rozstrzyganie sporów

 1. Reklamacje dotyczące Usług oferowanych w Serwisie można zgłaszać przez całą dobę poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, nazwę użytkownika - nick adres zamieszkania, adres e-mail) oraz szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. Serwis oraz Użytkownik zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od momentu zawarcia umowy) odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyn, z wyłączeniem prawa do odstąpienia w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta);
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt. 9 ustawy o prawach konsumenta);
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, może zostać zrealizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W tym celu Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza dostępnego na stronie http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstopienia-od-umowy/forma/ lub napisać je samodzielnie.
 3. Oświadczenie należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku wysłania odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Serwis potwierdzi jej otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę.

 

§ 8. Bezpieczeństwo

 1. Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w Serwisie.
 2. Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
 3. Zabronione jest prezentowanie jakichkolwiek Treści niezgodnych z prawem, powszechnie akceptowanymi zasadami współżycia społecznego bądź dobrymi obyczajami, jak również prezentowanie obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących Treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić interesom Administratora.

 

§ 9. Ochrona praw

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści opublikowanej w Serwisie przez Użytkownika, gdy uzna, że jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem lub regulaminami szczególnymi.
 2. Wielokrotne naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować zablokowanie Konta Użytkownika.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych Administratora, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora wyrażonej na piśmie.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 24 stycznia 2017 r.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych, w tym wprowadzenia nowych ich wersji, informując o tym użytkowników Serwisu.
 4. Przed zmianą regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Informacja ta zostanie wysłana do Użytkownika drogą elektroniczną. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Serwisu. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian.
 5. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.
 6. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Log in to comment