admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


 1. Co powinien zrobić wykonawca prac geodezyjnych, gdy stwierdzi, że zagęszczenie osnowy geodezyjnej jest niewystarczające do przeprowadzenia niezbędnych pomiarów geodezyjnych? Kto odpowiada za wybór metod, technik i technologii, spełnienie warunków wykonywania pomiarów oraz zapewnienie wymaganej dokładności podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych, i jakie przesłanki musi wziąć w związku z tym pod uwagę? Proszę podać zasady które musi uwzględnić wykonawca prac geodezyjnych przy zakładaniu pomiarowej osnowy poziomej z wykorzystaniem technik GNSS. Co jest miarą dokładności tak założonej pomiarowej osnowy poziomej?
 2. Co składa się na państwowy system odniesień przestrzennych w Polsce? W nawiązaniu do jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Kto odpowiada za wybór metod, technik i technologii, spełnienie warunków wykonywania pomiarów oraz zapewnienie wymaganej dokładności podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych. Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowej osnowy wysokościowej z wykorzystaniem techniki kinematycznej GNSS.
 3. Co to jest dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza? W jakim dokumencie utrwala się wyniki tyczenia? Co ten dokument zawiera i komu należy go przekazać.
 4. Co to jest przyłącze elektroenergetyczne do budynku? Proszę wyjaśnić czy przyłącze elektroenergetyczne podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jeżeli tak, to jaka jest różnica pomiędzy inwentaryzacją przyłączy napowietrznych, a ułożonych w wykopie i podlegających zakryciu? Kto po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu sporządza informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach? Proszę wymienić jakie typy przewodów wyróżnia się dla sieci elektroenergetycznej i jak oznacza się przewody, jeżeli informacja o położeniu przewodu została pozyskana w oparciu o pomiar wykrywaczem przewodów?
 5. Co to jest przyłącze kanalizacyjne? W jakich sytuacjach geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu można wykonać po ich zakryciu (po zasypaniu ziemią)? Z jaką dokładnością należy wykonać geodezyjny pomiar wysokościowy przewodów i urządzeń kanalizacyjnych?
 6. Co to jest przyłącze wodociągowe i sieć wodociągowa? Z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe sieci uzbrojenia terenu? Komu należy przekazać dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i w jakiej postaci?
 7. Co to są tereny zamknięte? Jakie zasady wykonywania pomiarów obowiązują na tych terenach? Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych? W jakim przypadku, w ramach opracowania mapy do celów projektowych, należy określić przebieg granic działek ewidencyjnych z wymaganą dokładnością?
 8. Czy dla wszystkich materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego organ wydaje licencję określającą uprawnienia podmiotu w zakresie możliwości ich wykorzystywania? W jaki sposób rozstrzyga się spór pomiędzy wykonawcą a organem o zakres udostępnionych materiałów zasobu lub wysokość opłaty?
 9. Czy przyłącza do budynków są w myśl przepisów Prawa budowlanego zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę? Czy na inwestorze ciąży obowiązek zlecenia inwentaryzacji powykonawczej po ich wybudowaniu i jaki jest cel wykonania tych czynności? Czy istnieje obowiązek uzgadniania usytuowania ich przebiegu i na podstawie jakich przepisów?
 10. Czym bezwzględnie powinny być opatrzone mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym? W jakiej skali sporządza się takie mapy? Czy sporządzenie mapy do celów projektowych związanych z usytuowaniem sieci kanalizacyjnych znajdujących się na terenach zamkniętych objęte jest obowiązkiem zgłoszenia i przekazania wyników zgłoszonych prac organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ?
 11. Czym bezwzględnie powinny być opatrzone mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym? W jakiej skali sporządza się takie mapy? Czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest prowadzenie mapy zasadniczej w innej postaci niż w postaci baz danych?
 12. Do czego jest przeznaczony dziennik budowy? Kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów? Kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie? Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?
 13. Do czyich obowiązków należy zapewnienie geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych? Jaki dokument jest niezbędny, aby geodeta mógł przystąpić do wykonywania tych czynności w terenie? Dla których robót budowlanych można przystąpić bez tego dokumentu (proszę wymienić pięć przykładów takich obiektów). Proszę wskazać, które prace na budowie zaliczamy do tzw. prac przygotowawczych.
 14. Do czyich obowiązków należy zapewnienie wytyczenia obiektu budowlanego? Czy prace geodezyjne związane z tyczeniem budynku objęte są obowiązkiem dokonania zgłoszenia oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej? Proszę podać podstawę prawną. Jakie dokumenty w celu wytyczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego powinien wykorzystać geodeta a jaki dokument powinien sporządzić przed przystąpieniem do tyczenia i co ten dokument powinien zawierać?
 15. Do czyich zadań należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu? Kto składa wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i jakie dokumenty dołącza do tego wniosku? Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych? Do której grupy dokładnościowej przy pomiarach geodezyjnych zalicza się linie kablowe?
 16. Do jakiego organu i które prace geodezyjne podlegają zgłoszeniu, a które nie? Jakie terminy obowiązują na zgłoszenie prac geodezyjnych? Proszę podać jakie sankcje grożą za niedokonanie zgłoszenia prac geodezyjnych. Jakie warunki muszą spełnić dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aby można było wykorzystać je do wykonania prac geodezyjnych?
 17. Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych domu jednorodzinnego. Obok innych elementów w treści mapy powinny znaleźć się linie zabudowy. Proszę wskazać źródła skąd geodeta pozyska dane w celu wniesienia linii zabudowy na mapę? Jakie warunki muszą zostać spełnione aby było możliwe wydanie stosownej decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? W jaki sposób i na podstawie jakich przepisów ustala się linię zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
 18. Geodeta pomierzył budynek w budowie i w operacie technicznym nadał temu obiektowi kod: OTBB. Podczas weryfikacji przekazanych wyników prac geodezyjnych weryfikator jako nieprawidłowość wskazał brak podania dla budynku w budowie atrybutu "rodzaju budynku wg KŚT" Czy słusznie? Proszę uzasadnić odpowiedź. W jakiej bazie/bazach danych należy wykazać budynek w budowie i z czego to wynika? Jaka dokumentacja geodezyjna będzie załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie?
 19. Geodeta w trakcie realizacji pracy geodezyjnej ustalił, że sieć uzbrojenia terenu jest nieczynna. Jaki dokument powinien dołączyć do operatu by możliwe było zaktualizowanie statusu przewodu? Który odcinek telekomunikacyjnej linii lub kanalizacji kablowej stanowi przyłącze telekomunikacyjne do budynku? Z jaką dokładnością należy wyznaczyć wysokość dna studzienki telekomunikacyjnej dostępnej do pomiaru?
 20. Jak często należy wykonywać pomiary kontrolne w sesji pomiarowej technikami kinematycznymi RTK i RTN? Jakie punkty można do tego celu wykorzystać i jaki warunek muszą spełnić wyniki pomiaru kontrolnego?
 21. Jak często należy wykonywać pomiary kontrolne w sesji pomiarowej technikami kinematycznymi RTK i RTN? Jakie punkty można do tego celu wykorzystać i jaki warunek muszą spełnić wyniki pomiaru kontrolnego? Jakie systemy stacji referencyjnych można wykorzystywać do wykonywania pomiarów z wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS? Jakie zasady należy stosować przy wyznaczaniu współrzędnych punktów pomiarowej osnowy poziomej z wykorzystaniem techniki kinematycznej GNSS? Co składa się na treść dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej?
 22. Jak należy oznaczyć żywopłot na mapie do celów projektowych? Kto powinien podpisać mapę do celów projektowych i w jaki sposób? Jakie prawa przysługują osobom wykonującym mapy do celów projektowych?
 23. Jaką część budynku należy rozumieć, jako kondygnację? Jakie warunki musi spełnić kondygnacja by została uznana za kondygnację podziemną a jakie by została uznana za kondygnację nadziemną? W jakiej odległości od granicy działki budowlanej może być usytuowana podziemna część budynku, a w jakiej budowla podziemna spełniająca funkcje użytkowe budynku, znajdującego się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu?
 24. Jaka powinna być odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego? Kiedy przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym krawężnika jezdni można pominąć punkt sytuacyjny stanowiący punkt załamania linii wyznaczonej przez krawężnik?
 25. Jaki dokument geodezyjny stanowi podstawę do opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu? Co zawiera szkic tyczenia i w jaki sposób się oznacza się na nim poszczególne elementy? Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika? Jakie prace oprócz wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie zaliczają się do tzw. prac przygotowawczych na terenie budowy?
 26. Jaki zakres informacji obejmuje geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu? Kiedy dokonuje się aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT? Czy przyłącze elektroenergetycznego podlega obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia przez geodetę, jeżeli znajduje się na tej samej działce co sieć lub na działce przyległej?
 27. Jakie czynności powinien wykonać geodeta przy opracowaniu mapy do celów projektowych, gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie domu jednorodzinnego w odległości 3,5 m od granicy działki ewidencyjnej? W jaki sposób (w którym miejscu, na jakim poziomie) należy dokonywać pomiarów odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej w przypadku, gdy te odległości są ściśle określone przepisem prawa (projektem)? Jak należy oznaczać na mapie do celów projektowych obiekty niebędące treścią mapy zasadniczej? Kto powinien podpisać mapę do celów projektowych i w jaki sposób?
 28. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu? Jaki podmiot jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu? Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu? Treść jakiej bazy danych stanowi obiekt „budynek w budowie”?
 29. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu? Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika? Co zawiera szkic tyczenia?
 30. Jakie dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, istotne z punktu widzenia wykonywania prac geodezyjnych powstają w gminach i jakie organy gminy są właściwe do ich podjęcia? Kto je tworzy? Proszę krótko scharakteryzować te dokumenty. Jak mogą być wykorzystane te dokumenty w opracowaniach geodezyjnych?
 31. Jakie obowiązki ciążą na właścicielu nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych oraz w związku z wykonywaniem robót związanych z utrzymaniem wód? Na jakich zasadach następuje udostępnienie części takich nieruchomości dla wykonania robót? Jakie prawa przysługują geodecie wykonującemu prace geodezyjne w terenie, w tym związane z wykonywaniem pomiarów dla ww. celów?
 32. Jakie ogólne zasady obowiązują przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz jakie szczegółowe zasady obowiązują przy sporządzaniu takich map w zakresie użytków gruntowych.
 33. Jakie opracowanie geodezyjne jest podstawą sporządzenia projektu sieci uzbrojenia terenu? Proszę wyjaśnić czy inwestor przystępujący do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej może zrealizować inwestycję bez pozwolenia na budowę? Jakie dokumenty lub czynności geodezyjne są niezbędne do rozpoczęcia prac związanych z budową tego przyłącza? Czy konieczna jest w tym przypadku geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza?
 34. Jakie są konsekwencje dla właściciela nieruchomości w przypadku uniemożliwienia wykonawcy wykonania prac geodezyjnych? Jakie przepisy obowiązują wykonawców prac geodezyjnych na terenach zamkniętych w przypadku, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
 35. Jakie systemy stacji referencyjnych można wykorzystać do geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywanych z użyciem technik satelitarnych GNSS? W jaki sposób dokonuje się sprawdzenia poprawności działania sprzętu i otrzymanych danych korekcyjnych w trakcie wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z wykorzystaniem kinematycznych technik satelitarnych GNSS? Które punkty mogą być wykorzystane do tego pomiaru oraz jakie warunki powinny spełnić osiągnięte wyniki pomiaru kontrolnego? Co jest fizyczną realizacją układów wysokościowych oznaczonych symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH? Do kiedy możliwe jest stosowanie układu wysokościowego PL-KRON86-NH?
 36. Jakie ustawowe wymogi formalne powinna spełniać mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego? Jakie czynności powinien wykonać kierownik prac geodezyjnych w trakcie realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego, podczas której stwierdził odstępstwo jego lokalizacji od projektu o wartość przekraczającą 1,0 m?
 37. Jakimi aktami prawnymi są ustalane linie rozgraniczające drogę publiczną? Proszę krótko scharakteryzować czym są linie rozgraniczające drogę publiczną i jakie warunki powinny spełniać.
 38. Kto i do jakiego organu występuje z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego? W jakiej formie organ ten wyraża swoje stanowisko zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i jakie elementy zawiera to stanowisko? Jakie elementy przedstawia się na mapie zasadniczej, która jest załączana do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego?
 39. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w sytuacji, gdy dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku prac geodezyjnych w związku z realizacją inwestycji celu publicznego a zleceniodawcą tych prac nie są właściciele nieruchomości objętych tymi zmianami?
 40. Kto wydaje decyzję administracyjną w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego? Co ta decyzja zawiera? Jak przedstawia się we wniosku inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obszar terenu, na którym ta inwestycja ma być zrealizowana.
 41. Które bazy danych zostaną zaktualizowane po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych obejmujących pomiar: konturu klasyfikacyjnego, ekranu akustycznego, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, krawężnika, znaku granicznego, tarasu, skarpy nieumocnionej, stacji transformatorowej, przewodu sieci wodociągowej. Proszę podać rodzaje budynków niewykazywanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Kiedy powinny zostać pomierzone punkty charakterystyczne przewodu sieci wodociągowej znajdującego się w wykopie i z jakiego przepisu to wynika?
 42. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, gdy dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych?
 43. Opisz i uzasadnij, czy tyczenie obiektów budowlanych w każdym przypadku podlega zgłoszeniu? Kto i jakiemu organowi zgłasza te prace? Jakie informacje zawiera szkic tyczenia i w jaki sposób się je oznacza? W skład jakiej dokumentacji wchodzi szkic tyczenia?
 44. Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wykonanej dla projektowanego obiektu liniowego o długości 3 km (sieć gazowa), który będzie usytuowany w odległości 1m od granicy, wykonawca przeanalizował otrzymane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Okazało się, że dane w materiałach zasobu nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy. Jakie czynności powinien podjąć wykonawca prac geodezyjnych? Czy w przedstawionym przypadku wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych? Proszę wyjaśnić również, czy możliwe jest wykonanie tych czynności w ramach dokonanego przez wykonawcę zgłoszenia prac polegających na sporządzeniu mapy do celów projektowych), czy też musi on podjąć dodatkowe czynności formalne (np. zgłosić nową prace geodezyjną). Jeśli tak – to jakie?
 45. Po zgłoszeniu właściwemu miejscowo staroście pracy z asortymentu "mapa do celów projektowych" wykonawca analizuje otrzymane materiały zasobu. W wyniku analizy okazuje się, że konieczne będą czynności ustalenia granic. Czy możliwe jest wykonanie tych czynności w ramach aktualnego zgłoszenia (mapy do celów projektowych), czy konieczne jest wykonanie kolejnego, osobnego zgłoszenia innego celu pracy? Czy, przy wykonywaniu mapy do celów projektowych pod obiekt liniowy o długości 3 km (sieć gazową), która będzie usytuowana w odległości 1m od granicy, wykonawca prac zobowiązany jest do wykonania czynności ustalenia granic, jeżeli dane w materiałach zasobu nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy?
 46. Proszę opisać zasady i metody zakładania wysokościowej osnowy pomiarowej z wykorzystaniem technik GNSS. Co jest miarą dokładności wysokościowej osnowy pomiarowej założonej z wykorzystaniem tych technik i jakie są dopuszczalne średnie błędy położenia punktów tej osnowy. Kto jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z pomiarem i opracowaniem wyników prac w ww. zakresie.
 47. Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem tymczasowy obiekt budowlany? Opis obiektu: BUDYNEK składa się z kilku elementów. Poniżej przedstawiono opis budynku na zobrazowaniu kartograficznym, wygenerowanym z baz danych rejestrów prowadzonych przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w trybie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Proszę podać, jak nazywa się zobrazowanie kartograficzne, na którym opis budynku przyjmie postać jak w przykładzie. Proszę nazwać poszczególne elementy składające się na opis budynku prezentowany w przykładzie.
 48. Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem tymczasowy obiekt budowlany. Proszę wyjaśnić czy inwestor musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego? Kiedy wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić co to są czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa i proszę je wymienić.
 49. Proszę podać ogólne zasady zakładania, pomiaru i stabilizacji pomiarowej osnowy sytuacyjnej oraz szczegółowe zasady zakładania pomiarowej osnowy sytuacyjnej w postaci sieci kątowo-liniowej.
 50. Proszę podać warunki techniczne usytuowania studni na działce budowlanej. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy -wymień, jakie prace należą do prac przygotowawczych?
 51. Proszę podać zasady pomiaru i wykazania na mapie zasadniczej przepustu. Do jakiej kategorii i klasy obiektów budowlanych go zaliczamy? Proszę podać zasady redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej.
 52. Proszę podać, jakie są ogólne zasady pomiaru drzew oraz jakich ogrodzeń trwałych nie mierzymy podczas prac geodezyjnych, mających na celu wykonanie mapy do celów projektowych?
 53. Proszę przedstawić co to jest i czemu służy dziennik budowy, oraz jakimi informacjami wykonawca prac geodezyjnych uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy) w czasie realizacji projektu dowolnego obiektu budowanego. Czy jest możliwa zmiana dokonanego wpisu?
 54. Proszę scharakteryzować państwowy system odniesień przestrzennych stosowany przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowej osnowy wysokościowej z wykorzystaniem techniki kinematycznej GNSS.
 55. Proszę wskazać przepisy prawne i zawarte w nich zasady regulujące prawa osób wykonujących terenowe prace geodezyjne? Czy uniemożliwienie wykonania pomiarów geodezyjnych przez właściciela nieruchomości jest możliwe? Jeżeli nie to z jakich przepisów prawnych to wynika? Jakie prawa obowiązują wykonawców terenowych prac geodezyjnych na terenach zamkniętych, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
 56. Proszę wskazać terminy występujące w procesie wykonywania pracy geodezyjnej w relacji Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – Wykonawca od momentu przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do weryfikacji. Dla których terminów służy prawo przywrócenia terminu w sprawach związanych ze zgłoszoną pracą geodezyjna? Na czym polega?
 57. Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jaki jest cel wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i jaki dokument powstaje w wyniku tych prac? W jaki sposób oblicza się powierzchnię zabudowy?
 58. Proszę wyjaśnić czy do przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków należy stosować przepisy dotyczące dokładności geodezyjnego pomiaru wysokościowego dotyczącego studzienek i przewodów kanalizacyjnych? Czy wysokości takich szczegółów terenowych (przydomowe szamba i oczyszczalnie ścieków) muszą być określone tylko metodą niwelacji technicznej względem odpowiednich punków osnów wysokościowych? Czy też dopuszczalny jest pomiar wysokościowy takich szczegółów terenowych przy użyciu np. odbiornika satelitarnego GNSS lub innej techniki pomiarowej? Kto o tym decyduje?
 59. Proszę wymienić obowiązki geodety po wymianie znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej na gruntach będących własnością osoby fizycznej. Jakie prawa i obowiązki ma właściciel, na którego gruntach został umieszczony znak?
 60. Proszę wymienić osoby, organy i jednostki, na wniosek których dokonywana jest aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Jaką klauzulę tajności posiadają dane zawarte w operacie ewidencyjnym?
 61. Realizacja procesu budowlanego wymaga na odpowiednim jego etapie prowadzenia dziennika budowy/rozbiórki/montażu. Do czego jest przeznaczony ten dokument i kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów? Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?
 62. W jakiej bazie/bazach danych ujawnia się obiekt „schody”, proszę uzasadnić. Do której grupy szczegółów terenowych należy obiekt „schody”. Z jaką dokładnością należy określić położenie tego szczegółu terenowego? Proszę podać zasady generalizacji szczegółów terenowych podczas pomiarów sytuacyjnych. W jakiej minimalnej odległości mogą być usytuowane schody zewnętrzne od granicy działki budowlanej, a kiedy zachowanie tej odległości nie jest wymagane? Proszę uzasadnić.
 63. W którym momencie i na jakich dokumentach przeznaczonych dla zleceniodawcy Wykonawca, zamiast klauzuli urzędowej, może umieścić oświadczenie? Które z poniższych sformułowań czyni zadość ww. oświadczeniu i można je umieścić na dokumentach przeznaczonych dla zamawiającego zamiast klauzuli urzędowej. Proszę uzasadnić odpowiedź: Oświadczenie nr 1: Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie nr 2: Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 64. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych ustalono, iż zmianie uległy opisowe dane ewidencyjne dotyczące działki ewidencyjnej. W jakim dokumencie należy utrwalić te zmiany i jakie informacje dokument ten zawiera? W jakiej postaci przekazuje się dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 65. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniami określonymi w przepisach, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Jakie łącznie warunki muszą być spełnione, aby taka decyzja mogła być wydana. Ponadto proszę wskazać organy uprawnione do wydania takiej decyzji.

Log in to comment