admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 Liczba opinii: 2
 1. Co to jest rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych? Jak się poprawia niezgodność dotyczącą oznaczenia działki w księdze wieczystej?
 2. Co to jest rozgraniczenie nieruchomości? Na podstawie jakich dokumentów ustala się stan prawny nieruchomości i przebieg jej granic?
 3. Co zawiera protokół wyznaczenia punktów granicznych? Co znajduje się w tym protokole w przypadku gdy punkty należą do kilku nieruchomości?
 4. Dlaczego ugoda zawarta przed geodetą podczas postępowania rozgraniczeniowego ma moc ugody sądowej? Czy geodeta może podpisać akt ugody gdy strony wskazują różne granice?
 5. Inwestor wyłoniony w trybie przetargu na budowę drogi gminnej przygotowuje wniosek o wywłaszczenie nieruchomości. Jakie działania winien podjąć geodeta przed złożeniem wniosku o wywłaszczenie? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 6. Jaka dokumentacja powstaje w wyniku postępowania rozgraniczeniowego? Co ona zawiera i do kogo jest przekazywana?
 7. Jakie informacje o gruntach, budynkach i lokalach ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków? Podaj zasady łączenia i podziału działek?
 8. Jakie instrumenty formalne i prawne gwarantują właścicielom nieruchomości czynny udział w prowadzonym przez starostę postępowaniu dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 9. Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny i jaką dokumentację (i co ona zawiera) należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd oraz kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego./Proszę opisać, w jakich przypadkach właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny? Jaką dokumentację należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym, gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd? Jaka jest jej zawartość? Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?
 10. Kogo zawiadamia starosta o zmianach w ewidencji i co dołącza do zawiadomienia do ksiąg wieczystych do sądu?
 11. Księga wieczysta składa się z czterech działów. Proszę podać jakie informacje obejmuje każdy z tych działów? Jakie dane dotyczące lokalu umieszcza się w księdze wieczystej? Na jakiej podstawie można zamknąć księgę wieczystą?
 12. Kto i dla jakich gruntów przeprowadza gleboznawczą klasyfikację? Na jakich gruntach gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się z urzędu?
 13. Kto i kiedy przeprowadza modernizację ewidencji gruntów i budynków?
 14. Kto i w jakim trybie przeprowadza rozgraniczenie. Jakie czynności wykona geodeta gdy granica zostanie ustalona na podstawie zebranych dowodów?
 15. Na czym polega ochrona gruntów rolnych i leśnych?
 16. Na czym polega prawo użytkowania wieczystego - podaj definicję? Na jak długo to prawo jest ustanawiane? Kto i na podstawie jakich dokumentów może przekształcić to prawo w prawo własności?
 17. Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości i jaki geodeta je przeprowadza? Wymień rodzaje dokumentów stanowiących podstawę do określenia położenia punktów granicznych?
 18. Omów procedurę ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz tworzenia roboczej bazy danych?
 19. Podział nieruchomości na terenie zamkniętym? Kto przeprowadza kontrolę prac geodezyjnych? Czy robotę taką należy zgłosić w PODGiK?
 20. Proszę opisać zasadę numeracji działek ewidencyjnych w operacie ewidencji gruntów i budynków w przypadku podziału nieruchomości oraz połączenia działek? Jakie informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawiera ewidencja gruntów i budynków?
 21. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 22. Proszę zdefiniować pojęcie wywłaszczenie nieruchomości oraz podać, jakie elementy powinna zawierać decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości.
 23. Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy i przedmiot zasiedzenia oraz omówić proces ustalania granic?
 24. Rozgraniczenie - co robimy jak nie ma podstaw do wydania decyzji, a nie zawarto ugody? Jakie dokumenty sporządzamy?
 25. Służebność drogi koniecznej. Opisać co to jest i kiedy występuje? Co zawiera mapa do ustanowienia takiej służebności?
 26. W odniesieniu do jakich użytków wydaje decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej minister rolnictwa oraz w jakim przypadku nie potrzebna jest zgoda na wyłączenie?
 27. Wstępny projekt podziału nieruchomości - na czym powstaje, co zawiera, czy stanowi podstawę do wydania decyzji?
 28. Wymień oraz opisz jednostki podziału kraju stosowane do celów ewidencji gruntów i budynków? Podaj zasady tworzenia identyfikatorów tych obiektów?
 29. Wymień rodzaje map do celów prawnych? Jakie informacje wykorzystuje się do opracowania map oraz rejestrów lub wykazów?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się