admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Co to jest rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych? Jak się poprawia niezgodność dotyczącą oznaczenia działki w księdze wieczystej?
 2. Co to jest rozgraniczenie nieruchomości? Na podstawie jakich dokumentów ustala się stan prawny nieruchomości i przebieg jej granic?
 3. Co zawiera protokół wyznaczenia punktów granicznych? Co znajduje się w tym protokole w przypadku gdy punkty należą do kilku nieruchomości?
 4. Dlaczego ugoda zawarta przed geodetą podczas postępowania rozgraniczeniowego ma moc ugody sądowej? Czy geodeta może podpisać akt ugody gdy strony wskazują różne granice?
 5. Do zadań organu prowadzącego rejestr Ewidencja gruntów i budynków należy między innymi udostępnianie danych ewidencyjnych. Jednym z rodzajów dokumentów udostępnianą z tego rejestru jest wypis z rejestru gruntów. Jakie trzy rodzaje wypisów z rejestru gruntów mogą być wydane przez organ oraz jakie informacje zawiera każdy z nich.
 6. Geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji kartografii z zakresu 2 został upoważniony przez organ właściwy w sprawach rozgraniczania nieruchomości do czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości określonej w upoważnieniu. Proszę opisać czynności geodety poprzedzające czynności ustalenia granic na gruncie, zarówno te o charakterze formalnym, jak i technicznym. Ponadto proszę podać, jakie informacje powinno zawierać wezwanie do stawienia się na gruncie stron postępowania, kto je sporządza i kto je podpisuje.
 7. Geodeta, upoważniony przez organ właściwy w sprawach rozgraniczania nieruchomości, wykonując czynności ustalania przebiegu granic sporządza w ich wyniku operat rozgraniczeniowy. Jakie dwa rodzaje dokumentacji, składające się na operat rozgraniczeniowy, sporządza geodeta, co zawiera każda z nich oraz komu są one przekazywane.
 8. Inwestor wyłoniony w trybie przetargu na budowę drogi gminnej przygotowuje wniosek o wywłaszczenie nieruchomości. Jakie działania winien podjąć geodeta przed złożeniem wniosku o wywłaszczenie? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 9. Jaka dokumentacja powstaje w wyniku postępowania rozgraniczeniowego? Co ona zawiera i do kogo jest przekazywana?
 10. Jaki minimalny zakres danych został określony w przepisach, aby obiekt ewidencyjny BUDYNEK mógł być ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, w sytuacji braku pełnego zbioru danych. Jakie dane ewidencyjne organ winien ujawnić w ewidencji dla budynku przeznaczonego do rozbiórki i na podstawie jakiego dokumentu.
 11. Jakie informacje o gruntach, budynkach i lokalach ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków? Podaj zasady łączenia i podziału działek?
 12. Jakie instrumenty formalne i prawne gwarantują właścicielom nieruchomości czynny udział w prowadzonym przez starostę postępowaniu dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 13. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było uzyskanie prawa własności w drodze zasiedzenia? Jakie przepisy stanowią podstawę opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w postępowaniu przed sądem o zasiedzenie nieruchomości? Co zawiera ta dokumentacja? Skąd pozyskuje się informacje do jej opracowania?
 14. Jedną z danych ewidencyjnych dotycząca obiektu: budynek jest jego status istnienia. Proszę :a) wymienić rodzaje statusów ujawnianych dla tego obiektu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, b) wskazać moment, kiedy ujawniany jest status: budynek projektowany oraz wskazać dokument, na podstawie którego organ może ujawnić budynek z takim statusem.
 15. Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny i jaką dokumentację (i co ona zawiera) należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd oraz kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego./Proszę opisać, w jakich przypadkach właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny? Jaką dokumentację należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym, gdy sprawa wymaga przekazania jej do rozpatrzenia przez sąd? Jaka jest jej zawartość? Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?
 16. Kogo zawiadamia starosta o zmianach w ewidencji i co dołącza do zawiadomienia do ksiąg wieczystych do sądu?
 17. Księga wieczysta składa się z czterech działów. Proszę podać jakie informacje obejmuje każdy z tych działów? Jakie dane dotyczące lokalu umieszcza się w księdze wieczystej? Na jakiej podstawie można zamknąć księgę wieczystą?
 18. Księga wieczysta zawiera cztery działy. Proszę opisać co obejmuje każdy z działów i udzielić odpowiedzi na następujące pytania: a) jakie dane i dokumenty są podstawą oznaczenia lokalu w księdze wieczystej, b) w jakiej sytuacji może nastąpić zamknięcie księgi wieczystej.
 19. Kto i dla jakich gruntów przeprowadza gleboznawczą klasyfikację? Na jakich gruntach gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się z urzędu?
 20. Kto i kiedy przeprowadza modernizację ewidencji gruntów i budynków?
 21. Kto i w jakim trybie przeprowadza rozgraniczenie. Jakie czynności wykona geodeta gdy granica zostanie ustalona na podstawie zebranych dowodów?
 22. Kto prowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów, jakie grunty obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją? Wymień czynności składające się na przeprowadzenie klasyfikacji i wskaż kto je przeprowadza. Do jakiej grupy szczegółów terenowych (mając na względzie wymagania dokładnościowe) zalicza się kontury użytków gruntowych i jakie są zasady opracowania wyników pomiarów geodezyjnych dotyczących pól powierzchni użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych?
 23. Mieniem Skarbu Państwa tworzącym Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jedną z form gospodarowania Zasobem jest przekazanie mienia w zarząd. W jakich szczegółowych sytuacjach następuje wygaśniecie zarządu oraz w jakim trybie jest ono ustanawiane.
 24. Na czym polega ochrona gruntów rolnych i leśnych?
 25. Na czym polega prawo użytkowania wieczystego - podaj definicję? Na jak długo to prawo jest ustanawiane? Kto i na podstawie jakich dokumentów może przekształcić to prawo w prawo własności?
 26. Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości i jaki geodeta je przeprowadza? Wymień rodzaje dokumentów stanowiących podstawę do określenia położenia punktów granicznych?
 27. Omów procedurę ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz tworzenia roboczej bazy danych?
 28. Podział nieruchomości na terenie zamkniętym? Kto przeprowadza kontrolę prac geodezyjnych? Czy robotę taką należy zgłosić w PODGiK?
 29. Proszę omówić pojęcie droga konieczna oraz podać: - w jakiej sytuacji jest ustanawiana droga konieczna, - jaki rodzaj mapy wykorzystywany jest do zobrazowania ustanowienia drogi koniecznej i co składa się na jej treść.
 30. Proszę opisać zasadę numeracji działek ewidencyjnych w operacie ewidencji gruntów i budynków w przypadku podziału nieruchomości oraz połączenia działek? Jakie informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawiera ewidencja gruntów i budynków?
 31. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 32. Proszę wymienić jednostki powierzchniowe podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków i zdefiniować je. Ponadto dla każdej jednostki proszę podać sposób jej określania (identyfikacji) w operacie ewidencyjnym.
 33. Proszę zdefiniować pojęcie wywłaszczenie nieruchomości oraz podać, jakie elementy powinna zawierać decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości.
 34. Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy i przedmiot zasiedzenia oraz omówić proces ustalania granic?
 35. Rozgraniczenie - co robimy jak nie ma podstaw do wydania decyzji, a nie zawarto ugody? Jakie dokumenty sporządzamy?
 36. Służebność drogi koniecznej. Opisać co to jest i kiedy występuje? Co zawiera mapa do ustanowienia takiej służebności?
 37. Co do zasady, w przypadku kiedy dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami tego planu. W jakich sytuacjach może nastąpić podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu, jak również w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 38. W odniesieniu do jakich użytków wydaje decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej minister rolnictwa oraz w jakim przypadku nie potrzebna jest zgoda na wyłączenie?
 39. W przypadku podziału nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dokonywanego na wniosek, wnioskodawca obowiązany jest dołączyć do wniosku między innymi wstępny projekt podziału. Jakie zobrazowanie kartograficzne wykorzystuje się do opracowania wstępnego projektu podziału i jakie elementy i dane powinien zawierać ten projekt. Czy w przypadku pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, wstępny projekt podziału nieruchomości staje się projektem podziału nieruchomości i jest podstawą wydania przez organ decyzji zatwierdzającej podział.
 40. Wskaż na czym polega wywłaszczenie nieruchomości, kto i kiedy może je przeprowadzić? Wymień elementy decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.
 41. Wstępny projekt podziału nieruchomości - na czym powstaje, co zawiera, czy stanowi podstawę do wydania decyzji?
 42. Wymień oraz opisz jednostki podziału kraju stosowane do celów ewidencji gruntów i budynków? Podaj zasady tworzenia identyfikatorów tych obiektów?
 43. Wymień rodzaje map do celów prawnych? Jakie informacje wykorzystuje się do opracowania map oraz rejestrów lub wykazów?
Log in to comment