admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Działki ewidencyjne, budynki i lokale oraz osoby i jednostki organizacyjne, a także inne obiekty bazy danych ewidencyjnych oznacza się w ewidencji odpowiednimi identyfikatorami. Proszę opisać zasadę oznaczania budynków w bazie danych ewidencyjnych numerami ewidencyjnymi oraz podać postaci identyfikatorów, jakie mogą przyjmować budynki ujawniane w ewidencji gruntów i budynków w zależności od przyjętej w danej bazie danych zasady oznaczania ich numerami ewidencyjnymi.
 2. Po wydaniu przez wójta postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, przedmiotowa nieruchomość została objęta scaleniem gruntów. Jaki będzie dalszy tok postępowania? Kto rozstrzyga sprawy sporne ? Kto ponosi koszty postępowania?
 3. Podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości w postępowaniu dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości. Proszę wskazać dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości, wykorzystywane na potrzeby tego postępowania.
 4. Proszę opisać na czym polega ochrona gruntów rolnych i leśnych, oraz wskazać organy właściwe w sprawach ochrony gruntów rolnych oraz gruntów leśnych.
 5. Proszę opisać obowiązki i czynności geodety-projektanta biorącego udział w pracach scaleniowych. Z kim współpracuje przy wykonywaniu prac?
 6. Proszę podać: a) jakimi metodami wykonywane są geodezyjne wysokościowe pomiary terenowe, b) w jakich technologiach wykonuje się geodezyjne wysokościowe pomiary terenowe dotyczące ukształtowania terenu, w zależności od celu, jakiemu mają służyć i stopnia zróżnicowania form terenowych.
 7. Proszę podać: a) co należy rozumieć przez centralną bazę ksiąg wieczystych b) kto utrzymuje bazę i kto udziela informacji z tej bazy c) jakie podmioty mogą wystąpić o zgodę do Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w tej bazie (wymienić co najmniej 7 takich podmiotów) d) co umożliwia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych organom prowadzącym kataster nieruchomości.
 8. Proszę wskazać co jest celem scalenia gruntów, przesłanki wszczęcia postępowania z urzędu, organ przeprowadzający postępowanie scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe?
 9. Proszę zdefiniować cel rozgraniczenia nieruchomości oraz podać jakie mogą zapaść rozstrzygnięcia w toku postępowania administracyjnego i w jakich sytuacjach
 10. W jaki sposób uczestnicy wspólnoty gruntowej mogą przekształcić ją we współwłasność ułamkową? Jaki to może mieć wpływ na projekt scalenia gruntów?
 11. W jakich sytuacjach faktycznych i prawnych gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się z urzędu. Jaki organ jest właściwy w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Log in to comment