admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień składają wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, który mieści się na ulicy Wspólnej 2 w Warszawie. Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom ukończenie studiów, świadectwo szkolne);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • dokumenty potwierdzające czas trwania praktyki zawodowej (np: świadectwo pracy, oświadczenie pracodawcy);
 • dziennik praktyki zawodowej lub wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej i opis prac, uznanych przez osobę zainteresowaną za najważniejsze, wykonanych w ramach praktyki zawodowej w przypadku osób, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia MAiC z dnia 31 stycznia 2014 r;
 • dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych.

 

Osoby zainteresowane posiadające tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej dołączają do wniosku dokumenty potwierdzające nadanie tytułu naukowego lub odpowiedniego stopnia specjalizacji zawodowej oraz potwierdzające dorobek w odpowiedniej dyscyplinie naukowej zgodnej z zakresem uprawnień zawodowych, o których nadanie się ubiegają. 

 

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych
 2. Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej
 3. Wykaz prac
 4. Opis prac
 5. Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Więcej informacji można znaleźć:

 1. w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 2. w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
 3. pod adresem gugik.gov.pl.
Log in to comment