admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Co to są czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa, co obejmują w toku budowy i w jakiej formie stanowią dokumentację budowy?
 2. Co to są obiekty budowlane, jak należy je projektować i które z nich zaliczamy do drogowych obiektów inżynierskich ? Jakie znaki pomiarowe i gdzie powinny być umieszczane dla prawidłowej pracy drogowego obiektu inżynierskiego?
 3. Jaką osnowę geodezyjną należy stosować do pomiarów związanych z obsługą inwestycji budowlanych?
 4. Jakie obowiązują warunki usytuowania budynków i budowli od granic obszaru kolejowego wraz z dopuszczalnymi odstępstwami. Proszę opisać co jest miarą dokładności tyczenia takich budynków i budowli?
 5. Jakiej kontroli i przez kogo powinny być poddane obiekty budowlane z uwzględnieniem budowli piętrzących? Kto i kiedy wykonuje pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń?
 6. Mapę do celów projektowych sporządza się na kopii mapy zasadniczej. Proszę opisać zasady jakie powinien stosować geodeta opracowujący mapę do celów projektowych w zakresie wykazania na niej aktualnego przebiegu konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych.
 7. Na podstawie jakich dokumentów dokonuje się geodezyjnego opracowania w celu wyznaczenia obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu obiektów budowlanych oraz jaki dokument powstaje w wyniku tego opracowania i co on zawiera.
 8. Od czego zależy konieczność założenia poziomej osnowy realizacyjnej, chociaż w terenie na obszarze objętym inwestycją i jej pobliżu istnieją punkty poziomej osnowy geodezyjnej I, II i III klasy? Do czego można wykorzystać te punkty poziomej osnowy geodezyjnej?
 9. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest starosta, przy czym przepisy określają odstępstwo powierzając tę kompetencję wojewodzie. W sprawach jakich obiektów i robót budowlanych wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji — proszę podać osiem (8) przykładów takich spraw.
 10. Osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegają okresowej modernizacji. Proszę określić, na czym polegają okresowe modernizacje tych osnów oraz podać w jakich terminach przeprowadza się modernizację poszczególnych osnów.
 11. Proszę o zdefiniowanie pojęcia przemieszczenie punktu, wyznaczenie przemieszczenia punktów oraz opisanie metod wyznaczania poziomych przemieszczeń punktów. W jakim celu przeprowadza się inżynierską interpretację wyznaczonych przemieszczeń budowli.
 12. Proszę opisać jakie opracowania i czynności mogą być zlecone geodecie na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.
 13. Proszę opisać zasady i sposoby utrwalania punktów osnowy pomiarowej, realizacyjnej i montażowej. Od czego zależy sposób utrwalania punktów wyżej wymienionych osnów. W jaki sposób należy chronić utrwalone znaki? Jakie przepisy prawne regulują powyższe sprawy?
 14. Proszę podać kto wydaje decyzję na realizacjęinwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego? Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne stanowią załączniki do wniosku o wydanie takiej decyzji i co ta decyzja określa?
 15. Proszę podać: a) w jakich skalach sporządzana jest mapa do celów projektowych i od czego ona zależy, b) kto ostatecznie decyduje o skali w jakiej ma być sporządzona ta mapa.
 16. Proszę przedstawić cele i zasady wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń budowli w świetle przepisów prawnych./Proszę podać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują sprawy celowości i zasad wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń?
 17. Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne są niezbędne do wydania decyzji administracyjnych dla potrzeb przygotowania i realizacji inwestycji obiektu energetyki jądrowej pn. „Zakład wzbogacania izotopowego”?
 18. Proszę zdefiniować pojęcie kanał technologiczny oraz podać: a) w trakcie budowy i przebudowy jakich dróg zarządca drogi jest zobowiązany zlokalizować kanał technologiczny, b) jaki organ, na wniosek zarządcy drogi, może go zwolnić z obowiązku budowy kanału technologicznego i w jakich sytuacjach, c) jaki dokument wydaje organ zwalniając zarządcę z budowy kanału technologicznego.
 19. Rozpoczęcie budowy następuję z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Proszę wymienić te prace oraz podać, na podstawie jakich dokumentów wchodzących w skład dokumentacji budowy geodeta opracowuje szkic dokumentacyjny.
 20. W trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji niezbędnym okazało się założenie punktów osnowy realizacyjnej na sąsiedniej nieruchomości i korzystanie z tych punktów w trakcie obsługi inwestycji. Czy geodeta wykonujący obsługę inwestycji ma prawo wstępu na teren tej nieruchomości?
Log in to comment