admin@uprawnienia-geodezyjne.pl


 1. Co powinien zrobić wykonawca prac geodezyjnych, gdy stwierdzi, że zagęszczenie osnowy geodezyjnej jest niewystarczające do przeprowadzenia niezbędnych pomiarów geodezyjnych? Kto odpowiada za wybór metod, technik i technologii, spełnienie warunków wykonywania pomiarów oraz zapewnienie wymaganej dokładności podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych, i jakie przesłanki musi wziąć w związku z tym pod uwagę? Proszę podać zasady które musi uwzględnić wykonawca prac geodezyjnych przy zakładaniu pomiarowej osnowy poziomej z wykorzystaniem technik GNSS. Co jest miarą dokładności tak założonej pomiarowej osnowy poziomej?
 2. Co składa się na państwowy system odniesień przestrzennych w Polsce? W nawiązaniu do jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowej osnowy wysokościowej z wykorzystaniem techniki kinematycznej GNSS.
 3. Co to jest przyłącze elektroenergetyczne do budynku? Proszę wyjaśnić czy przyłącze elektroenergetyczne podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jeżeli tak, to jaka jest różnica pomiędzy inwentaryzacją przyłączy napowietrznych, a ułożonych w wykopie i podlegających zakryciu? Kto po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu sporządza informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach? Proszę wymienić jakie typy przewodów wyróżnia się dla sieci elektroenergetycznej i jak oznacza się przewody, jeżeli informacja o położeniu przewodu została pozyskana w oparciu o pomiar wykrywaczem przewodów?
 4. Co to jest przyłącze kanalizacyjne? Proszę wyjaśnić czy wysokości takich szczegółów terenowych (przydomowe szamba i oczyszczalnie ścieków) muszą być określone tylko metodą niwelacji technicznej względem odpowiednich punków osnów wysokościowych? Czy też dopuszczalny jest pomiar wysokościowy takich szczegółów terenowych przy użyciu np. odbiornika satelitarnego GNSS lub innej techniki pomiarowej? Kto o tym decyduje? Z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe elementów sieci uzbrojenia terenu?
 5. Co to jest przyłącze kanalizacyjne? W jakich sytuacjach geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu nie jest wykonywana w wykopie? Czy przepis prawa dopuszcza takie sytuacje? Proszę wyjaśnić w jakim przypadku konieczne jest zamieszczenie informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami może być autorem takiej informacji?
 6. Co to są tereny zamknięte? Jakie zasady wykonywania pomiarów obowiązują na tych terenach? Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych? W jakim przypadku, w ramach opracowania mapy do celów projektowych, należy określić przebieg granic działek ewidencyjnych z wymaganą dokładnością?
 7. Do czego jest przeznaczony dziennik budowy? Kto jest upoważniony do dokonywania w nim wpisów? Kto jest odpowiedzialny za jego prowadzenie? Jakie informacje dotyczące wykonanych czynności geodezyjnych mogą się tam znaleźć?
 8. Do czyich obowiązków należy zapewnienie wytyczenia obiektu budowlanego? Czy prace geodezyjne związane z tyczeniem budynku objęte są obowiązkiem dokonania zgłoszenia oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej? Proszę podać podstawę prawną. Jakie dokumenty w celu wytyczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego powinien wykorzystać geodeta a jaki dokument powinien sporządzić przed przystąpieniem do tyczenia i co ten dokument powinien zawierać?
 9. Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych domu jednorodzinnego. Obok innych elementów w treści mapy powinny znaleźć się linie zabudowy. Proszę wskazać źródła skąd geodeta pozyska dane w celu wniesienia linii zabudowy na mapę? Jakie warunki muszą zostać spełnione aby było możliwe wydanie stosownej decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? W jaki sposób i na podstawie jakich przepisów ustala się linię zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
 10. Geodeta w trakcie realizacji prac geodezyjnych ustalił, że sieć uzbrojenia terenu jest nieczynna. Jaki dokument powinien dołączyć do operatu by możliwe było zaktualizowanie statusu przewodu? Który odcinek telekomunikacyjnej linii lub kanalizacji kablowej stanowi przyłącze telekomunikacyjne do budynku? Z jaką dokładnością należy wyznaczyć wysokość dna studzienki telekomunikacyjnej dostępnej do pomiaru?
 11. Jak często należy wykonywać pomiary kontrolne w sesji pomiarowej technikami kinematycznymi RTK i RTN? Jakie punkty można do tego celu wykorzystać i jaki warunek muszą spełnić wyniki pomiaru kontrolnego? Jakie systemy stacji referencyjnych można wykorzystywać do wykonywania pomiarów z wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS? Jakie zasady należy stosować przy wyznaczaniu współrzędnych punktów pomiarowej osnowy poziomej z wykorzystaniem techniki kinematycznej GNSS? Co składa się na treść dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej?
 12. Jak należy oznaczyć żywopłot na mapie do celów projektowych? Kto powinien podpisać mapę do celów projektowych i w jaki sposób? Jakie prawa przysługują osobom wykonującym mapy do celów projektowych?
 13. Jaką część budynku należy rozumieć, jako kondygnację? Jakie warunki musi spełnić kondygnacja by została uznana za kondygnację podziemną a jakie by została uznana za kondygnację nadziemną? W jakiej odległości od granicy działki budowlanej może być usytuowana podziemna część budynku, a w jakiej budowla podziemna spełniająca funkcje użytkowe budynku, znajdującego się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu?
 14. Jaka powinna być odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego? Kiedy przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym krawężnika jezdni można pominąć punkt sytuacyjny stanowiący punkt załamania linii wyznaczonej przez krawężnik?
 15. Jakie akty prawne definiują pojęcie działki budowlanej. Proszę je wskazać. Proszę określić, w jakim przypadku wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki budowlanej. Kto wydaje taką decyzję oraz z jakich części się składa i jakie przepisy o tym stanowią. Jakie informacje wynikające z tej decyzji mogą być istotne przy sporządzaniu mapy do celów projektowych?
 16. Jakie czynności powinien wykonać geodeta przy opracowaniu mapy do celów projektowych, gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie domu jednorodzinnego w odległości 3,5 m od granicy działki ewidencyjnej? W jaki sposób (w którym miejscu, na jakim poziomie) należy dokonywać pomiarów odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej w przypadku, gdy te odległości są ściśle określone przepisem prawa (projektem)? Jak należy oznaczać na mapie do celów projektowych obiekty niebędące treścią mapy zasadniczej? Kto powinien podpisać mapę do celów projektowych i w jaki sposób?
 17. Jakie dokumenty wykorzystuje się do geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu? Co zawiera szkic tyczenia? Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu z jakich przepisów ten obowiązek wynika? W jaki sposób przepisy regulują kwestię wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych ulegających zakryciu?
 18. Jakie dokumenty wykorzystuje się w procesie geodezyjnego opracowania projektu działki lub terenu? Jaki podmiot jest odpowiedzialny za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego? Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego? Do czyich obowiązków należy zabezpieczenie stałych punktów osnowy geodezyjnej na terenie budowy?
 19. Jakie dokumenty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, istotne z punktu widzenia wykonywania prac geodezyjnych powstają w gminach i jakie organy gminy są właściwe do ich podjęcia? Kto je tworzy? Proszę krótko scharakteryzować te dokumenty. Jak mogą być wykorzystane te dokumenty w opracowaniach geodezyjnych?
 20. Jakie dokumenty zawierać będzie operat techniczny skompletowany w wyniku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych zaznaczonych kolorem czerwonym na poniższym fragmencie mapy porównania z terenem? Jakie informacje powinna zawierać ta dokumentacja i w jakie postaci powinna zostać przekazana? Jakie wymogi formalne, wynikające z przepisów prawa, powinna spełniać mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego?
 21. Jakie opracowania geodezyjne mogą zawierać oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji? Jakie informacje oświadczenie to musi zawierać i jakie przepisy o tym stanowią? Jakie skale map do celów projektowych powinny być stosowane według obowiązujących przepisów? Czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest prowadzenie mapy zasadniczej w innej postaci niż w postaci baz danych?
 22. Jakie systemy stacji referencyjnych można wykorzystać do geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywanych z użyciem technik satelitarnych GNSS? W jaki sposób dokonuje się sprawdzenia poprawności działania sprzętu i otrzymanych danych korekcyjnych w trakcie wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z wykorzystaniem kinematycznych technik satelitarnych GNSS? Które punkty mogą być wykorzystane do tego pomiaru oraz jakie warunki powinny spełnić osiągnięte wyniki pomiaru kontrolnego? Co jest fizyczną realizacją układów wysokościowych oznaczonych symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH? Do kiedy możliwe jest stosowanie układu wysokościowego PL-KRON86-NH?
 23. Jakie ustawowe wymogi formalne powinna spełniać mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego? Proszę wyjaśnić, czy w przypadku wykonywania prac geodezyjnych związanych z inwentaryzacją powykonawczą budynku geodeta powinien nanieść na mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych również przebieg przyłączy do tego budynku, których połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza?
 24. Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych? Jakie elementy podziemnych linii kablowych powinny zostać przez geodetę uwzględnione przy wykonywaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Do której grupy dokładnościowej przy pomiarach geodezyjnych zalicza się podziemne linie kablowe?
 25. Które bazy danych zostaną zaktualizowane po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych obejmujących pomiar: konturu klasyfikacyjnego, ekranu akustycznego, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, krawężnika, znaku granicznego, tarasu, skarpy nieumocnionej, stacji transformatorowej, przewodu sieci wodociągowej. Proszę podać rodzaje budynków niewykazywanych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Kiedy powinny zostać pomierzone punkty charakterystyczne przewodu sieci wodociągowej znajdującego się w wykopie i z jakiego przepisu to wynika?
 26. Na jakim etapie procesu inwestycyjnego (z wyłączeniem budowy siedliska rolniczego) należy zmienić użytek gruntowy z użytku rolnego na Bp? Jaka jest minimalna powierzchnia konturu użytku z grupy tereny zabudowane i zurbanizowane (B, Bi, Ba, Bp), jaką ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków?
 27. Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu i z jakich przepisów ten obowiązek wynika? Kto i w jakim dokumencie potwierdza wytyczenie obiektu budowlanego? Jakie prace oprócz wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie zaliczają się do tzw. prac przygotowawczych na terenie budowy? Proszę wyjaśnić, czy przedstawiony poniżej szkic tyczenia spełnia wymagania określone przepisami prawa.
 28. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kto jest stroną postępowania administracyjnego w przypadku, gdy dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych?
 29. Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej z asortymentu "mapa do celów projektowych", wykonanej dla projektowanego obiektu liniowego o długości 3 km (sieć gazowa), który będzie usytuowany w odległości 1m od granicy, wykonawca przeanalizował otrzymane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Okazało się, że dane w materiałach zasobu nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy. Jakie czynności powinien podjąć wykonawca prac geodezyjnych? Czy w przedstawionym przypadku wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych? Proszę wyjaśnić również, czy możliwe jest wykonanie tych czynności w ramach dokonanego przez wykonawcę zgłoszenia prac polegających na sporządzeniu mapy do celów projektowych), czy też musi on podjąć dodatkowe czynności formalne (np. zgłosić nową prace geodezyjną). Jeśli tak – to jakie?
 30. Proszę opisać obowiązujące zasady postępowania, w tym określania rzędnych, przy wykonywaniu pomiarów powykonawczych po wybudowaniu nowej sieci uzbrojenia terenu oraz sposób postępowania w wypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wynikami pomiaru inwentaryzacyjnego a ustaleniami projektu.
 31. Proszę podać warunki techniczne usytuowania studni na działce budowlanej. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy -wymień, jakie prace należą do prac przygotowawczych?
 32. Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, dane pozyskiwane dla celów aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, określanie powierzchni zabudowy).
 33. Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego ganku o powierzchni zabudowy równej 42 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę wyjaśnić czy taki obiekt po wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Jaki jest cel wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i jaki dokument powstaje w wyniku tych prac? W jaki sposób oblicza się powierzchnię zabudowy?
 34. Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy równej 37 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? Proszę uzasadnić czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest usytuowanie przydomowego tarasu naziemnego w odległości 1,35 m od granicy działki. Czy prace geodezyjne związane z tyczeniem budynków objęte są obowiązkiem dokonania zgłoszenia oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej? Proszę podać podstawę prawną. Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektu budowlanego i z jakich przepisów ten obowiązek wynika. W jakim dokumencie i kto może dokonać wpisu dotyczącego wykonania wyznaczenia w terenie obiektu budowlanego? Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie tego dokumentu?
 35. Proszę wyjaśnić czy budowa przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy równej 37 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? W jaki sposób oblicza się powierzchnię zabudowy? Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest usytuowanie przydomowego tarasu naziemnego w odległości 1,35 m od granicy działki?
 36. Proszę wyjaśnić czy do przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków należy stosować przepisy dotyczące dokładności geodezyjnego pomiaru wysokościowego dotyczącego studzienek i przewodów kanalizacyjnych? Czy wysokości takich szczegółów terenowych (przydomowe szamba i oczyszczalnie ścieków) muszą być określone tylko metodą niwelacji technicznej względem odpowiednich punków osnów wysokościowych? Czy też dopuszczalny jest pomiar wysokościowy takich szczegółów terenowych przy użyciu np. odbiornika satelitarnego GNSS lub innej techniki pomiarowej? Kto o tym decyduje?
 37. Proszę wyjaśnić czy geodeta może nanieść na mapę do celów projektowych linię zabudowy, która nie jest naniesiona na rysunek planu, tylko opisana w treści planu: „8 m od osi drogi”, czy linię zabudowy może nanieść projektant? Proszę wyjaśnić, czy geodeta ma obowiązek zmiany użytków w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na działkach sąsiednich, ale zawierających się w obszarze objętym zgłoszeniem prac geodezyjnych.
 38. Proszę wyjaśnić jaki rodzaj przewodu sieci uzbrojenia terenu był przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w której wyniku sporządzono zamieszczony poniżej szkic polowy. Z jaką dokładnością należy wykonać geodezyjny pomiar wysokościowy elementów tego przewodu? Jakie typy przewodów, w myśl przepisów, wyróżnia się w tej sieci? Jaki jest cel wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz jaki dokument powstaje w wyniku tych prac i co powinien ten dokument zawierać?
 39. Proszę wyjaśnić jakie obiekty nazywamy obiektami liniowymi? Po zgłoszeniu prac geodezyjnych których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych, wykonywanej dla projektowanego obiektu liniowego o długości 3 km (sieć wodociągowa), który będzie usytuowany w odległości 1m od granicy, wykonawca prac geodezyjnych przeanalizował otrzymane uzyskane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Okazało się, że dane w nich zawarte nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy . Jakie czynności powinien podjąć wykonawca prac geodezyjnych? Czy w przedstawionym przypadku wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych? Proszę wyjaśnić również, czy możliwe jest wykonanie tych czynności w ramach dokonanego przez wykonawcę zgłoszenia prac polegających na sporządzeniu mapy do celów projektowych), czy też musi on podjąć dodatkowe czynności formalne. Jeśli tak – to jakie?
 40. Proszę wyjaśnić jakie opracowanie geodezyjne służy do sporządzenia projektu budynku i sieci uzbrojenia terenu? Co stanowi treść tego materiału? Jakie dokumenty wykorzystuje się do jego sporządzenia? Kto i w jaki sposób podpisuje ten materiał ? Proszę wyjaśnić czy budowa ogrodzenia trwałego o wysokości 2,50 m wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę? W jakiej bazie danych gromadzi się informacje dotyczące ogrodzeń?
 41. Proszę wyjaśnić jakie rodzaje obiektów były przedmiotem pomiaru terenowego oznaczonego punktami nr 27-38 na zamieszczonym poniżej fragmencie szkicu? Elementem jakiej bazy/baz danych mogą być te obiekty? Do jakiej grupy szczegółów terenowych się zaliczają? Z jaką dokładnością geodeta powinien określić położenie tych obiektów względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej? Czy przykład zamieszczonego poniżej sprawozdania zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa informacje? Proszę uzasadnić odpowiedź. Kto odpowiada za zapewnienie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii?
 42. Proszę wyjaśnić w jaki sposób prezentuje się obiekt "weranda lub ganek" w skali 1:2000 na mapie zasadniczej? Kiedy w trakcie pomiarów sytuacyjnych dokonujemy generalizacji i jakie są zasady dokonywania generalizacji szczegółów terenowych podczas pomiarów sytuacyjnych? Proszę wyjaśnić, czy na poniżej zamieszczonym fragmencie mapy porównania z terenem geodeta prawidłowo oznaczył ganek, zakładając, że obiekt ten nie występował na mapie zasadniczej udostępnionej z zasobu?
 43. Proszę wyjaśnić w jakim celu/ na potrzeby jakich postępowań wymagane jest przekazanie dokumentów z klauzulą, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Czy możliwe jest przekazanie dokumentów poświadczonych w inny sposób?
 44. Proszę wyjaśnić, czy w przypadku wykonywania prac geodezyjnych związanych z inwentaryzacją powykonawczą budynku geodeta powinien nanieść na mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych również przebieg przyłączy do tego budynku, których połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza? Jakie informacje powinna zawierać klauzula, którą organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne, sporządzone w postaci elektronicznej, jaką może przyjąć postać ta klauzula i z jakich przepisów to wynika?
 45. Proszę wyjaśnić, jakie dokumenty powinny wchodzić w skład operatu technicznego, będącego wynikiem pomiarów, których celem jest inwentaryzacja obiektów budowlanych zgodnie z zakresem wskazanym na poniższym fragmencie mapy porównania z terenem? Jakie informacje powinna zawierać ta dokumentacja i w jakie postaci powinna zostać przekazana? Jakie dokumenty stanowią dokumentację geodezyjną którą inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu?
 46. Przy tyczeniu budynku okazało się, że geodeta musi wejść na teren sąsiedniej nieruchomości, do budynku lub lokalu. W jaki sposób, prawem przewidzianym, należałoby tego dokonać? Jakie przepisy regulują te kwestie? Czy tyczenie budynku jest objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej? W jakim układzie współrzędnych prostokątnych płaskich określa się położenie punktów sytuacyjnych użytych do numerycznego opisu budynków?
 47. W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 55m2. Jakie opracowanie geodezyjne będzie niezbędne do rozpoczęcia tego przedsięwzięcia? Jaka powinna być skala i treść tego opracowania? Jakie są ograniczenia związane z redakcją? Jakie warunki usytuowania powinny być zachowane przy budowie budynku gospodarczego w zabudowie jednorodzinnej w stosunku do granicy działki?
 48. W jaki sposób może postąpić geodeta, gdy stwierdzi, że zagęszczenie osnowy geodezyjnej jest niewystarczające do przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych? Jakie dokładności muszą zostać spełnione zakładając punkty osnowy pomiarowej? Jakie zasady obowiązują przy zakładaniu pomiarowej osnowy poziomej z wykorzystaniem pomiarów kątowo-liniowych? Co jest miarą dokładności pomiarowej osnowy poziomej założonej z wykorzystaniem pomiarów kątowo-liniowych? Jaka dokumentacja, będąca częścią operatu, powinna obrazować pomiary związane z zagęszczeniem osnowy geodezyjnej i jakie dokumenty wchodzą w jej skład?
 49. W jaki sposób oblicza się pole powierzchni zabudowy budynku? W jakim dokumencie geodeta wykaże informację dotyczącą zmiany pola powierzchni zabudowy? Jakie inne informacje ten dokument powinien zawierać?
 50. W jakich sytuacjach geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu nie jest wykonywana w wykopie? Czy przepis prawa dopuszcza takie sytuacje? Proszę wyjaśnić w jakim przypadku konieczne jest zamieszczenie informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami może być autorem takiej informacji? Czy uzupełnienie atrybutu ‘władający’ w odniesieniu do sieci uzbrojenia terenu będącej przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest obligatoryjne? Kim w rozumieniu przepisów prawa jest ‘władający’ siecią uzbrojenia terenu?
 51. W jakiej bazie/bazach danych należy wykazać budynek w budowie i z czego to wynika? Jaka dokumentacja geodezyjna będzie załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie?
 52. W jakiej bazie/bazach danych prowadzonych przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej należy wykazać budynek w budowie i z czego to wynika? Jaka dokumentacja geodezyjna będzie załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie?
 53. W jakim celu i w jaki sposób sporządzana jest mapa porównania z terenem? Czy mapa ta jest obligatoryjnym elementem operatu i w jakim przypadku? Proszę opisać do czego służy osnowa realizacyjna. Kiedy się ją zakłada i jakie powinna spełniać kryteria?
 54. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych ustalono, iż zmianie uległy opisowe dane ewidencyjne dotyczące działki ewidencyjnej. W jakim dokumencie należy utrwalić te zmiany i jakie informacje dokument ten zawiera? W jakiej postaci przekazuje się dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Log in to comment