admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

 1. Geodeta otrzymał zlecenie na wydzielenie z większej nieruchomości działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Czy możliwe jest wydzielenie działki, jeżeli dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia? Jeżeli tak, jakie warunki powinny być spełnione oraz jakie dokumenty i z jakimi klauzulami powinny być dołączone do wniosku o podział?
 2. Jaka dokumentacja geodezyjna jest niezbędna dla przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości. Wymień oraz opisz przypadki zatwierdzania podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami innymi aktami prawnymi niż decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.
 3. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było uzyskanie prawa własności w drodze zasiedzenia? Jakie przepisy stanowią podstawę opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej w postępowaniu przed sądem o zasiedzenie nieruchomości? Co zawiera ta dokumentacja? Skąd pozyskuje się informacje do jej opracowania?
 4. Kiedy i jakie prawa przysługują osobie, która w dobrej wierze wzniosła budynek na działce, której właścicielem jest sąsiad? Jakie prawa przysługują sąsiadowi w tej sytuacji? W jakim trybie, na podstawie których przepisów można dokonać wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze?
 5. Kto prowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów, jakie grunty obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją? Wymień czynności składające się na przeprowadzenie klasyfikacji i wskaż kto je przeprowadza. Do jakiej grupy szczegółów terenowych (mając na względzie wymagania dokładnościowe) zalicza się kontury użytków gruntowych i jakie są zasady opracowania wyników pomiarów geodezyjnych dotyczących pól powierzchni użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych?
 6. Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej utworzyły spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą. Spółka w drodze głosowania większością głosów postanowiła podzielić grunty wspólnoty proporcjonalnie do wielkości udziałów. Czy praca taka może zostać wykonana? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 7. Podaj jakie informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali obejmuje ewidencja gruntów i budynków. Jakie zasady powinien stosować wykonawca prac geodezyjnych przy nadawaniu numerów działkom powstałym w wyniku podziału nieruchomości, a jakie w przypadku połączenia działek ewidencyjnych.
 8. Podaj, kiedy i jakie prawa przysługują osobie, która w dobrej wierze wzniosła budynek na działce, której właścicielem jest sąsiad, a jakie prawa przysługują sąsiadowi.
 9. Proszę o podanie szczegółowych zasad ustalania położenia punktów granicznych, na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych, w przypadku aktualizacji ewidencji gruntów, jeśli brak jest danych geodezyjnych dotyczących przebiegu granic, lub są one niewystarczające. Czy ustalone punkty graniczne podlegają stabilizacji? Jak utrwala się wyniki ustaleń dotyczące punktów granicznych. W jakim przypadku w roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne punktów granicznych pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a nie ustalone na podstawie danych z wykonanego pomiaru?
 10. Proszę opisać zasadę numeracji działek ewidencyjnych w operacie ewidencji gruntów i budynków w przypadku podziału nieruchomości oraz połączenia działek? Jakie informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali zawiera ewidencja gruntów i budynków?
 11. Proszę podać definicję drogi koniecznej i opisać zasady i warunki jej ustanowienia oraz wygaśnięcia lub zniesienia tego prawa. W jaki sposób wykazuje się drogę konieczną na mapach do celów prawnych?/Proszę omówić pojęcie „droga konieczna”, kiedy się ustanawia drogę konieczną? Jaka powinna być treść mapy do ustanowienia drogi koniecznej?
 12. Proszę podać definicję linii brzegu. Kto, w jakim trybie i w jakim celu ustala linię brzegu? Co powinien zawierać projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami? Kogo należy poinformować o ustaleniu linii brzegu? W jaki sposób należy postąpić w przypadku, gdy brak jest możliwości zawiadomienia właściwych podmiotów o ustaleniu linii brzegu?
 13. Proszę podać przykłady zatwierdzania podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami innymi aktami prawnymi niż decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz opisać jaka dokumentacja geodezyjna jest niezbędna dla podjęcia uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
 14. Proszę podać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują tryb postępowania i możliwości przejęcia nieruchomości, bądź ich części, niezbędnych na realizację celów publicznych. Jaki jest tryb postępowania dotyczącego przejęcia tych nieruchomości?
 15. Proszę wyjaśnić na czym polega rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jakie zdarzenia (fakty) zawarte we wzmiankach wyłączają tę rękojmię? Przeciwko jakim służebnościom rękojmia ta nie działa? Jaki rodzaj służebności jest przedstawiony na poniższej mapie i w którym dziale księgi wieczystej należy dokonać wpisu dotyczącego tego rodzaju służebności? W którym dziale księgi wieczystej dokonuje się wpisów dotyczących służebności przesyłu?
 16. Proszę wyjaśnić, czy możliwe jest wydzielenie z większej nieruchomości działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w sytuacji, gdy dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia? Wymień warunki, które powinna spełniać wydzielana działka, a także wskaż dokumenty oraz sposób ich uwierzytelnienia, które należy dołączyć do wniosku o podział nieruchomości.
 17. Proszę zdefiniować pojęcie zasiedzenia, podać terminy, przedmiot zasiedzenia. Kto może nabyć własność przez zasiedzenie, kto może być wnioskodawcą i kto orzeka zasiedzeniu? Podać i opisać przypadki szczególne. W/g jakich zasad wykonuje się mapy do zasiedzenia?
 18. W celu zachowania aktualności danych objętych ewidencją gruntów i budynków (katastrem nieruchomości) istnieje obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w tej ewidencji. Proszę wymienić osoby, organy i jednostki, na wniosek których dokonywana jest aktualizacja tych danych.
 19. W ewidencji gruntów i budynków zapisana jest nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym i użytku E-Ws. Burmistrz tej gminy zamierza wystąpić z wnioskiem do właściwego starosty o dokonanie wywłaszczenia tej nieruchomości na cel publiczny, zgodny z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Proszę podać definicję tej nieruchomości oraz użytku i wymienić, jakie czynności powinien podjąć starosta aby dokonać jej wywłaszczenia.
 20. W jaki sposób można uregulować stan prawny drogi gminnej, w pasie której od 40 lat znajduje się część nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej. Proszę o odniesienie się do możliwości wywłaszczenia i zasiedzenia tej części zajętej nieruchomości.
 21. W jakich przypadkach wojewoda będzie organem zatwierdzającym podział nieruchomości?
 22. W jakiej dacie nieruchomości pozostające we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, zajęte pod drogi publiczne, stają się z mocy prawa ich własnością? Kto wypłaca odszkodowanie za te grunty? Do kiedy należało złożyć wnioski? Kto wydaje decyzję w w/w sprawie? Czy musi tu zostać wydana decyzja o podziale nieruchomości? W/g jakich zasad sporządzana jest wówczas mapa do celów prawnych?
 23. W jakim postępowaniu administracyjnym dochodzi do zawarcia aktu ugody granicznej przed geodetą oraz w jakiej tylko sytuacji może dojść do zawarcia tej ugody. W jakiej sytuacji geodeta ma obowiązek odmówić spisania aktu ugody granicznej./Jakie postępowanie administracyjne kończy się zawarciem aktu ugody przed geodetą? Jakie są warunki niezbędne, aby mogło dojść do zawarcia ugody. Czy geodeta może odmówić spisania aktu ugody granicznej, proszę uzasadnić odpowiedź.
 24. W postępowaniu o podział nieruchomości należało dokonać przyjęcia granic w oparciu o dane wykazane w katastrze nieruchomości, w związku z czym geodeta wykonawca zawiadomił wszystkie sąsiadujące z dzieloną nieruchomością strony. Jedna ze stron powiadomiła geodetę, ze nie może wziąć udziału w oznaczonym terminie z powodu umówionej wizyty lekarskiej. Jakie powinno być dalsze działanie geodety?
 25. W trakcie badania stanu prawnego gruntów pod istniejącą drogą wojewódzką okazało się, że w drodze tej od czasu jej poszerzenia 40 lat temu, znajduje się część prywatnej nieruchomości. W jaki sposób można uregulować tę sprawę? Ustosunkuj się do możliwości wywłaszczenia i zasiedzenia. Kto wydaje decyzje o podziale nieruchomości dla realizacji tego celu?
 26. W trakcie ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym jedna ze stron nie wyraziła zgody na przebieg granic. Czy w tym postępowaniu może być wydana decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości pomimo braku zgody jednej ze stron? W jakich sytuacjach? Proszę opisać sposób postępowania w tej sprawie i uzasadnić odpowiedź.
 27. Współwłaściciele mający łącznie 51% udziałów w nieruchomości przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania miejscowego pod budownictwo mieszkaniowe pragną dokonać jej podziału. Jednak trzeci współwłaściciel nie wyraża zgody na podział. Czy dwaj współwłaściciele mogą osiągnąć swój cel na drodze administracyjnej i w jaki sposób?
 28. Wykonawca prac geodezyjnych przyjął zlecenie na sporządzenie mapy do celów prawnych nieruchomości będącej w posiadaniu zleceniodawcy, który chce uregulować jej stan prawny. Kiedy i na jakich zasadach posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność nieruchomości? Z jakich źródeł należy pozyskać informacje do opracowania zleconej mapy?
Log in to comment