Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

233
egzaminów w bazie
Zakres 1
335
wszystkich pytań opisowych
Zakres 1
213
opracowanych pytań opisowych
Zakres 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.40 Liczba opinii: 5
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS do pomiaru wysokościowego podziemnych elementów przyłączy, co podlega pomiarowi wysokościowemu podziemnych elementów przyłączy i z jaką dokładnością? Jakie są obowiązki wykonawcy po zakończeniu prac?

 

Co podlega pomiarowi wysokościowemu podziemnych elementów przyłączy i z jaką dokładnością?

Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oraz pikiety.

Ze względu na dokładność określania wysokości wyróżnia się (§ 35.2 standardów):

 1. naziemne szczegóły terenowe, w szczególności:
  1. przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych,
  2. elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu;
 2. podziemne szczegóły terenowe, takie jak:
  1. dna studzienek kanalizacyjnych,
  2. wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy w ich najniższych punktach,
  3. osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów rurowych, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów,
  4. wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci uzbrojenia terenu,
  5. górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych tych kabli,
  6. załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów.

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

JolHad Avatar
JolHad odpowiedział w temacie: #2684 2016/05/28 11:24
PGIK- Obowiązki wykonawcy po zakonczeniu prac
Art. 12a.
1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:
1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i 8–10 oraz ust. 1b;
2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.
Gucio Avatar
Gucio odpowiedział w temacie: #2687 2016/05/28 13:47
Dokumentacja geodezyjna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Par 20 Rozp w budown
Wykonawca prac przekazuje :
1) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji
2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji + informacje o zgodności z planem zagospodarowania Par 21 Rozp w budown
Po wykonanej inwentaryzacji wykonawca wykonuje wpis do dziennika budowy.
macius_86 Avatar
macius_86 odpowiedział w temacie: #3134 2016/09/25 16:39
No niby wszyscy wiedzą, że GPS średnio wysokości pokazuje, ale nie powinno się odpowiedzieć, że można pomierzyć? Zgodnie ze standardami:

§ 9. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS stosuje się pomiarowe techniki zapewniające wyznaczenie położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2, w szczególności:
1) technikę statyczną;
2) technikę szybką statyczną;
3) technikę kinematyczną RTK lub RTN.

§ 10. Do wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS wykorzystuje się system ASG–EUPOS oraz inne systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2. -czyli niby można

§ 29. 1. Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,10 m – w przypadku szczegółów terenowych I grupy;
2) 0,30 m – w przypadku szczegółów terenowych II grupy;
3) 0,50 m – w przypadku szczegółów terenowych III grupy.

§ 36. 1. Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych, o których mowa w § 35, na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy, wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,05 m – dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;
2) 0,02 m – dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych;
3) 0,10 m – dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet, o których mowa w § 35 ust. 3, niemarkowanych w terenie.
2. Geodezyjny pomiar wysokościowy na potrzeby tworzenia i aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy, wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet ze średnim błędem nieprzekraczającym:
1) 0,20 m – w przypadku terenów o nachyleniu nie większym niż 6°;
2) 0,50 m – w przypadku terenów o nachyleniu większym niż 6°.
zmooda Avatar
zmooda odpowiedział w temacie: #3135 2016/09/26 07:57
Niby można. Trzeba tylko pamiętać z jaką precyzją pracuje system ASG-EUPOS
macius_86 Avatar
macius_86 odpowiedział w temacie: #3136 2016/09/27 11:35
Więc, odpowiedź (opierając się na standardach - które nas obowiązują) powinna wyglądać tak: "Zgodnie z paragrafami 9, 10, 29 i 36 przy zastosowaniu odpowiednich technik pomiarowych oraz pomiarze w odpowiednich warunkach. Możliwy jest pomiar inwentaryzacji przyłącza kanalizacyjnego w/w metodą."
dudas Avatar
dudas odpowiedział w temacie: #3447 2016/12/13 11:18
Potwierdzam to co napsał macius_86.
Napisałem kiedyś na pisemnym właśnie, że nie można i przez to oblałem. Panowie z komisji powiedzieli, że "nie do końca tak jest napisane w standardach". Przepis przepisem a życie inaczej uczy.
GeoPryzmat Avatar
GeoPryzmat odpowiedział w temacie: #3448 2016/12/13 19:55
a dopisałeś dlaczego nie można, że nawet najdokładniejszą techniką (statyczna) nie uzyska się dokładności poniżej 0.02.
Kali_7 Avatar
Kali_7 odpowiedział w temacie: #5059 2017/06/25 16:28
a czy można pomierzyć metodą GNSS sam punkt wpięcia przyłącza do budynku? bo mi w ośrodku takie coś nie przechodzi, więc jak dla mnie powstaje ograniczenie w pomiarach GNSS przyłącza

i odpowiadając na pytanie "Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS" to bym napisał, że nie ma technicznej możliwości pomiaru wpięcia do budynku i ten punkt należy pomierzyć inną metodą,
Chodź nie jestem przekonany czy zarys odpowiedzi GUGiK na to pytanie może zawierać taką uwagę, bo się z tym na forum nie spotkałem

A sam problem sprowadza się do tego czy narożnik, czy ścianę budynku można pomierzyć bezpośrednio metodą GNSS, jakie jest Wasze zdanie i doświadczenie
daro1984 Avatar
daro1984 odpowiedział w temacie: #5315 2017/08/23 21:53
Odpowiadając na pytanie "Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS"

Wodociąg stanowi nieelastyczny podziemny obiekt sieci uzbrojenia terenu, dlatego w tym wypadku pomiar GNSS balansuje na granicy ryzyka ze względu na precyzję pomiaru wysokości 0,05 m. Przy dobrych warunkach pomiaru bez zakłóceń, można pokusić by się na technologię GNSS, przy pomiarze kontrolnym elementów naziemnych sieci uzbrojenia terenu. Ze względu na występujący pomiar miejsca wpięcia do budynku, zastosowałbym pomiar w technologii niwelacji geometrycznej lub tachimetrii w oparciu o założoną osnowę pomiarową.
mateo-17 Avatar
mateo-17 odpowiedział w temacie: #5431 2017/09/10 14:28
1) jeśli odbiornik odbiera poprawki i mierzy to można zmierzyć wcięcie przyłącza do budynku. poza tym można zmienić wysokość anteny na tyczce i unieść odbiornik nad budynek celem lepszej widoczności satelitów. ponadto gdy pomiar jest w miejscu gdzie odkryty jest horyzont na południe oraz wschód i zachód tymbardziej powinna być taka możliwość, ponieważ tam jest najwięcej satelitów.
2) odbiornikiem GNSS można uzyskać dokładność 1cm-wysokościowo. zastosowanie odpowiedniej technologii pomiaru wraz z analizą dokładnościową wystarczy.
3) odnoście tych wcinek jeszcze, jest to szczegół II grupy dokładnościowej, czyli możliwy jest pomiar w oparciu o szczegóły I grupy dokładnościowej, dlaczego natem nie zrobić metody ortogonalnej gdzie bazą jest ściana budynku a miejsce wcięcia to bieżąca na domiarze zero?
4) jeszcze pomiar budynku metodą gnss. to już inna sprawa. ja niektóre szczegóły I grupy dokładnościowej niedostępne do pomiaru bezpośrednio mierzę metodą wcięcia liniowego przy pomocy gnss (wiadomo 2 punkty + 2x odległość). przy czym z narożnikiem budynku jeszcze tego nie próbowałem i nie wiem co na to odgik.
Gulek6 Avatar
Gulek6 odpowiedział w temacie: #7376 2018/05/10 21:16
Moim zdaniem nie końca można mierzyć szczegóły związane z kanalizacją przy pomocy GNSS, ponieważ w standardach jest napisane "......wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem NAJBLIŻEJ położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż: " a przecież mierząc GPSem jesteśmy nawiązani do stacji referencyjnej, która na pewno nie jest najbliższym punktem osnowy.
mateo-17 Avatar
mateo-17 odpowiedział w temacie: #7377 2018/05/10 21:48
Zgadza się. Moja wypowiedź powyżej jest błędna.
Wysokości sieci kanalizacyjnej np. niwelacją geometryczną
krzysztof1986 Avatar
krzysztof1986 odpowiedział w temacie: #7531 2018/05/23 14:12
Gulek6 brawo. Setki razy to czytałem i nie wywnioskowałem tego co Ty. Tylko idąc tym tokiem rozumowania to techniką GNSS nie można mierzyć wysokościowo żadnych szczegółów, bo sformułowanie "wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem NAJBLIŻEJ położonych punktów osnowy..." tyczy się wszystkich podpunktów a nie jedynie 2) 0,02m - dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych. Wyjątkiem byłby pomiar w obrębie stacji referencyjnych. Coś tu mi nie gra.
krzysztof1986 Avatar
krzysztof1986 odpowiedział w temacie: #7534 2018/05/23 14:32
Tak pod egzamin to ja bym twardo nie stał przy stwierdzeniu, że techniką GNSS nie można mierzyć wysokości kanalizacji. Nigdzie to nie jest jednoznacznie stwierdzone. Jeżeli udowodnię, że dany odbiornik osiąga dokładność pomiaru wysokości 0,01m to jak najbardziej mogę zastosować go do pomiaru kanalizacji. Dodatkowo zgodnie z par. 15 Standardów dopuszcza się stosowanie innych technik niż określone rozporządzeniem pod warunkiem udowodnienia zachowania dokładności pomiaru. Jak udowodnię, że szlaufwagą :) uzyskam 0,02m względem osnowy to i tym "urządzeniem można mierzyć.
Można jedynie dodać, że aktualna wiedza techniczna wskazuje na to, że na dzień dzisiejszy technika GNSS nie osiąga dokładności 0,02m pomiaru wysokości, w związku z czym zaleca się niwelację geometryczną.
filianski Avatar
filianski odpowiedział w temacie: #7537 2018/05/23 15:36
dokładnie tak jak piszę krzysztof1986. Możesz zrobić 5- dniową statykę nad tą studzienką i w końcu zejdziesz na 0.02 dokładnościowo. Nikt nie pyta czy to ma sens tylko czy można- więc można
Sławek Avatar
Sławek odpowiedział w temacie: #7538 2018/05/23 16:04
Dokładnie i ja zgadzam się z tym że można, a jeśli chodzi o wpięcie przy samym budynku, możemy wykonać w trakcie budowy gdzie zrealizowane są tylko fundamenty więc żadnych utrudnień nie będzie.
Gonzales Avatar
Gonzales odpowiedział w temacie: #7605 2018/05/27 20:26
Witam, nie które pytania są podchwytliwę (jak np czy geodeta z zakresem 1 moze wznawiac punkt osnowy geodezyjnej). Można jeszcze napisać, że przed i po pomiarze inwentaryzacyjnym skontrolowano pomiar GNSS na najbliższym punkcie osn geodezyjnej i w zależności od błędu można wykonać lub nie pomiar na studzienkach. Teoretycznie można ale praktycznie jest to mało wykonalne bo poprawki gps są wyświetlane cały czas i rzadko kiedy schodzi poniżej 2 cm. Co nie jest zakazane jest dozwolone ;)
iDWiget Avatar
iDWiget odpowiedział w temacie: #8910 2019/01/22 19:17
Wciąż nie ma jasno powiedziane czy tak czy nie.

Czyli jeżeli uzyskamy dokładność na najbliższych punktach osnowy szczegółowej poniżej 0.02m to wtedy możemy? Powołanie się na par. 15 standardów i opisanie w sprawozdaniu + analiza która to potwierdza...
mateo-17 Avatar
mateo-17 odpowiedział w temacie: #9008 2019/01/24 18:40
Kanalizacji nie można mierzyć wysokościowo. koniec ;) dokładność GPS wysokościowa teoretycznie wynosi 0,05m. Jak zatem ma wyjść 0,02m?
Nie ma że na najbliższych punktach będzie 0,02m, odejdziesz 20m dalej i będzie już inny odbiór satelitów i po dokładności wysokościowej.
mateo-17 Avatar
mateo-17 odpowiedział w temacie: #9009 2019/01/24 18:41
chyba że niwelacja satelitarna statyczna

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się