pomiary wysokościowe

Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych? W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary wysokościowe? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych...
Geodeta podpisał umowę na wykonanie geodezyjnego pomiaru wysokościowego szczegółów terenowych. W PODGiK są dostępne dane dotyczące reperów geodezyjnej ...
Proszę opisać tryb postępowania przy kontroli rzeźby terenu, przedstawionej w postaci warstwic na wykonanej mapie zasadniczej ...
Proszę podać co jest przedmiotem geodezyjnych pomiarów wysokościowych i ogólne zasady ich wykonywania, wymienić technologie wykonywania pomiarów ukształtowania ...
Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem sieci uzbrojenia terenu, w jakim celu i z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe ...
Proszę podać dla jakich obszarów wykonuje się wysokościowe pomiary uzupełniające i jak ustala się zasięg terytorialny tych pomiarów oraz dokładności ...
Proszę podać warunki techniczne i praktyczne wykonywania pomiarów wysokościowych terenu. Co jest podstawowym kryterium dokładności geodezyjnej osnowy wysokościowej?
Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wykonanie mapy wysokościowej terenu o powierzchni 5ha, przeznaczonego na budowę zakładu przemysłowego składającego się z kilku obiektów budowlanych...
Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody ...
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się