pytania opisowe z 2015 r.

Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych? W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary wysokościowe? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych...
Co to są obiekty budowlane, jak należy je projektować i które z nich zaliczamy do drogowych obiektów inżynierskich? Jakie znaki pomiarowe i gdzie ...
Czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest sporządzenie mapy do celów projektowych w lokalnym układzie współrzędnych? Proszę uzasadnić odpowiedź.
Do czyich obowiązków należy zapewnienie wytyczenia obiektu budowlanego? Jakie dokumenty w celu wytyczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego ...
Geodeta uprawniony dokonuje podziału nieruchomości o powierzchni 1,78ha w ten sposób, że wydziela z niej działkę o powierzchni 0,5435ha i szerokości około 7m pod poszerzenie drogi...
Geodeta uprawniony przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości o kształcie prostokąta o powierzchni 1,80 ha i długości jednego z boków 50 m. Jakie są czynności przygotowawcze geodety i ile punktów zastabilizuje?
Geodeta wykonujący wznowienie znaków granicznych wysłał zainteresowanym stronom zawiadomienia o terminie i miejscu wznowienia znaku. Jedno z zawiadomień wróciło w dniu wznowienia z adnotacją poczty „ nie podjęto w terminie” i datą stempla pocztowego 3 dni
Jaką dokumentację geodezyjną powinien posiadać zakład przemysłowy dla potrzeb związanych z jego eksploatacją?
Jaką dokumentację i komu przekazuje inwestor oddając do użytkowania obiekt budowlany. Co wchodzi w jej skład i kto ją przechowuje?
Jaką osnowę geodezyjną należy stosować do pomiarów związanych z obsługą inwestycji budowlanych?
Jaka powinna być treść oraz zakres mapy do celów projektowych, kto decyduje o rozszerzeniu zakresu? Jakie materiały wykorzystuje wykonawca mapy do celów projektowych?
Jakie akty prawne, w jaki sposób i w jakim zakresie regulują sprawę wstępu na nieruchomość, osoby wykonującej prace geodezyjne?
Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu.
Jakie czynności przygotowawcze kameralne i na czym one polegają, powinien wykonać geodeta aby mógł przystąpić do prac polowych tyczenia budynku lub budowli ...
Jakie obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego ciążą na geodecie przy obsłudze geodezyjnej obiektów budowlanych?
Jakie ogólne zasady obowiązują przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz jakie szczegółowe zasady obowiązują przy sporządzaniu takich map w zakresie użytków gruntowych.
Jakiego rodzaju służebności występują w polskim prawodawstwie? Proszę omówić każdą z nich. W jaki sposób służebności wykazuje się na mapach?
Jednostka wykonawstwa geodezyjnego po wykonaniu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów ma obowiązek zasilić bazę danych ewidencji gruntów i budynków...
Kiedy i kto może nałożyć obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby? Jakie sankcje grożą ...
Kiedy właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie jest sąd powszechny i jaką dokumentację (i co ona zawiera) należy sporządzić z postępowania w trybie administracyjnym ...
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się