admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę podać kto wydaje decyzję na realizacjęinwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego? Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne stanowią załączniki do wniosku o wydanie takiej decyzji i co ta decyzja określa?

Podobna treść pytania: Proszę wymienić jakie dokumenty geodezyjno-kartograficzne załącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i co ta decyzja określa?

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego określa (Art. 8.1 lotniska):

 1. wymagania dotyczące powiązania lotniska z drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii;
 2. określenie linii rozgraniczających teren;
 3. warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury oraz potrzeb obronności państwa;
 4. wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
 5. zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 9 ust. 1;
 6. termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń; termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu stała się ostateczna;
 7. zatwierdzenie projektu budowlanego;
 8. w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:
  1. określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  2. określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  3. określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
  4. określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
  5. obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
  6. obowiązku przebudowy dróg,
  7. określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. e i f,
  8. zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. e i f.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego określa również oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości (Art. 8.2 lotniska).

Decyzję wydaje się na podstawie wniosku, który zawiera między innymi (Art. 6.1 lotniska)

 1. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą projektowany obszar lotniska, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 2. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się