Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>

202
egzaminów w bazie
Zakres 2
299
wszystkich pytań opisowych
Zakres 2
218
opracowanych pytań opisowych
Zakres 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego po wykonaniu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów ma obowiązek zasilić bazę danych ewidencji gruntów i budynków. Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków wymagające zasilenia, jaki charakter poufności mają informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków? Proszę o odpowiedź jaki element ewidencji gruntów i budynków oznacza się identyfikatorem „D.WWPPGG_R.XXXX.nr”, jakie jest znaczenie poszczególnych członów?

 

Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków wymagające zasilenia?

Ewidencja obejmuje (§ 10.1 egib):

 1. dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali;
 2. dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.

W przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania (§ 10.2 egib).

W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także (§ 11.1 egib):

 1. dane dotyczące:
  1. użytkowników wieczystych gruntów,
  2. jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
  3. państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
  4. organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
  5. użytkowników gruntów państwowych i samorządowych;
 2. dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.20)) lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613);
 3. opis praw: osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 2, do gruntów, budynków i lokali;
 4. informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu, o którym mowa w pkt 3;
 5. datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych;
 6. datę ostatniej weryfikacji danych;
 7. wielkości udziałów osób, jednostek organizacyjnych oraz organów w przysługujących im i ujawnianych w ewidencji prawach i uprawnieniach do nieruchomości, a także daty określające nabycie oraz utratę tych praw i uprawnień.

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

jancor Avatar
jancor odpowiedział w temacie: #2589 2016/05/09 20:19
dodał bym jeszcze art. 65 z standardów technicznych
AniAni Avatar
AniAni odpowiedział w temacie: #2929 2016/07/20 13:29
Po zmianie pgik zmienił treść art. 24.5 ust. 2a) i 3)
klio Avatar
klio odpowiedział w temacie: #5654 2017/10/19 12:01
Nie sądzicie, ze powinno odniesc sie do §55 EGIB - modrnizacja ma na celu uzupelnienienie bazy danych ewidencyjnych lub modyfikacje istniejacych danych. Zatem wykonujacy ma obowiązek zasilic baze dancyh danymi zgodnymi z rozporzadzeniem oraz wynikajacych z wytycznych technicznych do zlecenia modernizacji.

ponad to poza §10 EGIB należy wpisać również art 20 PGIK- w PGIK zdecydowanie lepiej opisane sa te dane np: art. 20.2 3)informacje o wpisaniu do rejestru zabytków- to jest istotna informacja jesli chodzi o wykonanie modernizacji.

Dane w ewidencji są jawne art 24.1 PGIK, czyli każdy może zapoznać się z treścią wpisów w EGIB oraz dokumentów na podstawie których wpisów dokonano
respektując §44 -do zadan starosty nalezy ochrona danych egib do wymienionego wczesniej paragrafu ma zastosowanie §53.1 mowiacy o ochronie danych osobowych, ponad to art 24.5 PGIK mowi, kto moze uzyskac dane z egib zawierajace dane podmiotow.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się