Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3

TEMAT:

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/10/09 19:49 #16086

 • NitroAndrzej
 • NitroAndrzej Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 26
 • Otrzymane podziękowania: 22
Wrzucam w załącznikach opracowane pytania na część pisemną - 2 pliki - i ustną - jeden plik.
W pierwszym pliku dotyczącym części pisemnej, są pytania z roku 2020 udostępnione na stronie GUGiKu (9 pytań) i te są opracowane elegancko tzn z komentarzami i rozbiciem pytań na poszczególne składowe. W drugim pliku dotyczącym pisemnych jest 15 pytań jakie udało mi się odnaleźć na forum z lat 2020 - 2021 wrzucanych "na gorąco" przez ludzi po zdawaniu tego zakresu. Pytania powtarzają się między plikami, a w tym drugim nawet między sobą, ale wrzucam całość bo tak do tego sam podchodziłem, w celu utrwalenia czy może spojrzenia z innej perspektywy.
Z tego samego źródła (forum) są 33 pytania ustne w pliku trzecim.
To nie jest opracowanie idealne. Zobaczcie jak to wygląda, niektóre kwestie nie są w pełni wyjaśnione bo nie udało mi się znaleźć w ustawach czy rozporządzeniach odpowiednich przepisów. Może macie jakieś pomysły jak lepiej/pełniej omówić dane zagadnienia.
Część z pytań jest opracowana na tej stronie przez administratora w części płatnej, niestety większość odpowiedzi odnosi się do już nieaktualnych przepisów.
Piszcie z czym się nie zgadzacie, co jest lepiej przedstawione w innym miejscu przepisów, co może w ogóle nie powinno się znaleźć w odpowiedzi bo jest bez sensu i nie na temat.
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, Marcin Krokowski, konrad11041, grzegeo, Niedzwiad, erpolowy, dr3ax, an.gr, SabinaCh

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/11/25 10:02 #16702

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
Może ktoś ma pytania z egzaminów listopadowych i wrzuci tutaj?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/11/26 12:30 #16717

 • geo_glks
 • geo_glks Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 4
Pytania z zakresu 4 z 18.11

Nie pamiętam dokładnej treści pytań postaram się przybliżyć w miarę dokładnie ich sens.

PISEMNY:
1) Kto zlecam pomiary kontrolne stanu technicznego obiektu budowlanego (chodziło o właściwego zarządce, PB), Kto, w jaki spsób i gdzie dokumentuje wyniki pomiarów i przemieszceń i odkształceń w toku budowy.

2) Decyzja o Warunkach zabudowy. Kiedy się wydaje, kto wydaje, w jakiej formie itp... generalnie pytanie o WZ

3) Co to jest teren kolejowy. Zasady lokalizowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie lini kolejowych.

USTNY:
1) W jaki sposób lokalizuje się obiekty do badania przemieszczeń i deformacji na obiektach mostowych. Rozważyć przypadek dla obiektu mostowego o długości 300m

2) Co to jest kopalina ? W jaki sposób się wydobywa i coś jeszcze czego nie pamiętam (słowem klucz w tej odpowiedzi, nie mam pojęcia dlaczego było słowo "odwiert" xD)

3) Co to są obiekty obce na drogowych obiektach inżynierskich.

Nie pamiętam pytań które miał drugi kolega, który zdawał na 4. Ale były też to typowe, przewidywalne pytania bez udziwnień i chyba są wśród pytań w tym zbiorczym pdf.
Za tę wiadomość podziękował(a): bart92, erpolowy, dr3ax, an.gr

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/11/26 16:49 #16718

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
Zabieracie wszystkie przepisy na egzamin z wykazu aktów prawnych? 
 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/04 12:22 #16824

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
Pytania z zakresu 4 z 18.11

PISEMNY:
1) Kto zleca pomiary kontrolne stanu technicznego obiektu budowlanego?
Kto, w jaki sposób i gdzie dokumentuje wyniki pomiarów i przemieszczeń i odkształceń w toku budowy?


PB Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków  o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 ; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie na piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;
PB Art. 27a. W trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnia:
1) inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;
2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.
ST.TECHN. GEOD. § 23. 1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje:
1) geodezyjną obsługę budowy i montażu;
2) pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego, a powstałą dokumentację dołącza się do dokumentacji budowy.
3. Wykonanie czynności, o których mowa ust. 1 pkt 1 i 2, geodeta uprawniony potwierdza wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu.
4. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.
5. Dokumentację geodezyjną sporządzaną na poszczególnych etapach budowy przekazuje się kierownikowi budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorowi.

2) Decyzja o Warunkach zabudowy. Kiedy się wydaje, kto wydaje, w jakiej formie itp... generalnie pytanie o WZ

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 60. 1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.
1a. Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się art. 53 ust. 5b i 5c.
2. (uchylony)
3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda.
4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art.5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi; 
6) zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze: a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 000), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

3) Co to jest teren kolejowy. Zasady lokalizowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie lini kolejowych.

o transporcie kolejowym Art. 4 8) obszar kolejowy – powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy;
Rozdział 9 Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych
Art. 53. 1. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
2. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach.
4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy, w tym do dróg pieszych i rowerowych, oraz do budynków lub budowli istniejących, stanowiących zabytki w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


 
Za tę wiadomość podziękował(a): zydzianowski

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez erpolowy.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/04 12:39 #16825

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
18.11.2021

USTNY:
1) W jaki sposób lokalizuje się obiekty do badania przemieszczeń i deformacji na obiektach mostowych. Rozważyć przypadek dla obiektu mostowego o długości 300mWarunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie .§  298.  1. Dla oceny prawidłowej pracy obiektu inżynierskiego powinny być przewidziane w szczególności:
1)znaki wysokościowe (repery) na obiektach,
2)wodowskazy przy mostach.
2.   Znaki wysokościowe, o których mowa w ust. 1, powinny być umieszczone:
1)na głowicach tuneli - nie mniej niż 3 sztuki,
2)na każdej z podpór obiektu mostowego - nie mniej niż 4 sztuki,
3)po obu stronach przęseł:
a)nad podporami,
b)w środku rozpiętości przęseł dłuższych niż 21 m
- w pobliżu osi skrajnych dźwigarów lub punktów znajdujących się nad dolnymi krawędziami ustrojów płytowych.

3. Znaki wysokościowe powinny być powiązane ze stałym znakiem wysokościowym, wykonanym z trwałego materiału i posadowionym na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej odległości od obiektu.
4. Stały znak wysokościowy, o którym mowa w ust. 3, powinien być w miarę możliwości dowiązany do niwelacji państwowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Przy obiektach o długości większej niż 100 m powinny być wykonane dwa znaki, o których mowa w ust. 4, rozmieszczone w pobliżu końców obiektu.
6. Powinno się dążyć do tego, aby obiekty mostowe o długościach nie mniejszych niż 200 m i wymagające stałej obserwacji były wyposażone w stanowiska pomiarowe rozmieszczone poza nimi - w celu umożliwienia cyklicznych pomiarów niwelacyjnych (osiadanie, przechyły podpór, ugięcia przęseł).

2) Co to jest kopalina ? W jaki sposób się wydobywa i coś jeszcze czego nie pamiętam (słowem klucz w tej odpowiedzi, nie mam pojęcia dlaczego było słowo "odwiert" xD)Prawo geologiczne i górnicze. Art.  5.   [Definicje pojęć]
1. Kopalinami nie są wody, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek
Art.  6.   [Definicje legalne]
1. W rozumieniu ustawy:
3/ kopaliną wydobytą - jest całość kopaliny odłączonej od złoża;
za PWN: kopalina, substancja pochodzenia nieorganicznego lub organicznego, powstała w wyniku procesów zachodzących w skorupie ziemskiej, tworząca złoże

3) Co to są obiekty obce na drogowych obiektach inżynierskich.dział 7 - URZĄDZENIA OBCE NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
§  309. 1. Wszelkie urządzenia obce w postaci przewodów: gazowych i z cieczami palnymi, wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci cieplnej oraz kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych itp. powinny być umieszczone na specjalnie w tym celu wykonanych konstrukcjach, nie związanych z konstrukcją obiektu inżynierskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania rozwiązań, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się przeprowadzenie tych urządzeń przez obiekty mostowe, z wyjątkiem tymczasowych obiektów mostowych, pod warunkiem uzyskania zgody zarządzającego obiektem i spełnienia wymagań określonych w § 310.
3. Urządzenia obce emitujące hałasy, drgania i prądy błądzące, zainstalowane w pomieszczeniach technicznych, o których mowa w § 185, lub podwieszone do obiektu inżynierskiego, nie powinny przekazywać szkodliwych oddziaływań na konstrukcję obiektu i pomieszczeń oraz na otoczenie.
§  310. 
Urządzenia, o których mowa w § 309 ust. 1, i dopuszczone do przeprowadzenia przez obiekt inżynierski:
1)nie powinny:
a)zagrażać bezpieczeństwu ruchu na obiekcie i pod obiektem,
b)zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji,
c)pogarszać wyglądu obiektu przez wystające elementy urządzeń,
d)być wbudowane w elementy konstrukcji obiektu,
e)utrudniać robót utrzymaniowych obiektu,
f)utrudniać wykonywania przeglądów technicznych obiektu,
2)powinny:
a)być umieszczone na specjalnych galeriach lub wspornikach przewidzianych między dźwigarami lub pod wspornikami chodnikowymi z zastosowaniem odpowiednich osłon maskujących, spełniając wymagania określone w § 319 ust. 5,
b)zachować odległości między przewodami i urządzeniami spełniające wymagania Polskiej Normy i zapewniające ich przeglądy i naprawy,
c)mieć zapewniony dostęp w celach utrzymaniowych,
d)przechodzić przez elementy poprzeczne obiektu w specjalnie uformowanych otworach lub rurach ochronnych,
e)spełniać wymagania określone w odnośnych przepisach, dotyczących budowy i eksploatacji przewidzianych dla poszczególnych urządzeń,
f)być zaopatrzone w rozwiązania techniczne umożliwiające samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminację ewentualnych odkształceń urządzeń obcych wywołanych deformacją lub osiadaniem obiektu,
g)być zabezpieczone antykorozyjnie, jeśli wykonane są ze stali; odnosi się to również do konstrukcji podpierających, o których mowa w lit. a).
Za tę wiadomość podziękował(a): an.gr, zydzianowski

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/05 13:22 #16826

 • dr3ax
 • dr3ax Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 3
Erpolowy dzięki za wrzucenie opracowanych pytań. Ja doszedłem do wniosku że nie biorę całych ustaw (nie do ogarnięcia będzie to na egz w godzinę). Biorę to co uważam za słuszne.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/05 13:30 #16827

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
ja podobnie, zrobiłem selekcje ustaw i rozporządzeń na podstawie wcześniejszych pytań przez nitroandrzeja
wyszły dwa segregatory i tak (w pdf ustawiłem do druku 2 strony na kartke a4 w poziomie)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/05 16:04 #16828

 • bart92
 • bart92 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
Kiedy zdajecie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/05 17:46 #16833

 • dr3ax
 • dr3ax Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 3
7.12
Za tę wiadomość podziękował(a): bart92

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/05 22:05 #16839

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
Ja mam wtorek 7.12 
Za tę wiadomość podziękował(a): bart92

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/07 14:57 #16872

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
Test - standardowy ze strony GUGiK 
pisemne pytania bardzo rozbudowane, dużo do pisania w krótkim czasie 
1/ Geodeta otrzymał zlecenie wytyczenia autostrady o długości 20km. Po wykonaniu otrzymał kolejne zlecenie jakim jest inwentaryzacja powykonawcza. Opisz jakie czynności musi wykonać, co musi zrobić w tym celu, jakie bazy danych musi uzupełnić i aktualizować. 
2/ Co to są budowle hydrotechniczne? Co to są pomiary przemieszczeń i odkształceń? Kto odpowiada i zleca pomiaru przemieszczeń i odkształceń dla budowli hydrotechnicznych?
3/ Co to są warunki zabudowy? Jakie warunki muszą być spełnione? 

​​​​​Na tym zakończyłem swój pobyt przy Olbrachta. Jeśli pomieszalem coś z pytaniami to proszę o edycję i poprawkę. 
Trzymam kciuki za tych co na ustnym! 
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/07 16:11 #16877

 • dr3ax
 • dr3ax Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 3
Dodatkowo
Do 1 pytania: Po co inwestorowi ta dokumentacja.
Do 3 pytania: Kto i na jakiej podstawie wydaje warunki zabudowy. Jakie podjąć czynności przed wystąpieniem o warunki zabudowy

Ustny:
- co to jest kondygnacja podziemna
- czy geodeta jest uczestnikiem procesu budowlanego
- Decyzja zrid o natychmiastowej wykonalności - do czego upoważnia
Udało się zdać, powodzenia ;)
Za tę wiadomość podziękował(a): *geometra*, Jarek1984

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/07 16:16 #16878

 • Mijozaucha
 • Mijozaucha Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 61
 • Otrzymane podziękowania: 26
kto był u Was przewodniczącym ? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zakres 4 - opisówka i ustny 2021/12/07 16:32 #16881

 • erpolowy
 • erpolowy Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 23
 • Otrzymane podziękowania: 8
Paweł Pikus przewodniczący 
Za tę wiadomość podziękował(a): Mijozaucha

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3
Czas generowania strony: 0.162 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się