NIeruchomość gruntowa

grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.

Źródło: Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Nieruchomość rolna

(grunt rolny) to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Niwelacja geometryczna

pomiar różnic wysokości punktów na podstawie pomiaru położenia poziomej osi celowej niwelatora
na pionowo ustawionych na tych punktach łatach niwelacyjnych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Niwelacja profilów

Technologia polegająca na okresleniu wysokości charakterystycznych punktów powierzchni terenu wzdłuż przekrojow poprzecznych lub podłużnych na obiekcie objętym pomiarem.

Żródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Niwelacja satelitarna

pomiar różnic wysokości punktów wykonywany metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Niwelacja siatkowa

Technologia stosowana na terenach niezabudowanych płaskich lub o jednolitym nachyleniu, w przypadkach gdy potzebne jest regularne rozmieszczenie punktów wysokościowych na miersonych terenie (technologia polega na określeniu w terenie regularnej sieci geometrycznej i pomiarze wysokości utrwalonych lub zamarkowanych punktów tej sieci).

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Niwelacja trygonometryczna

pomiar różnic wysokości punktów wykonywany na podstawie pomierzonych odległości poziomych oraz kątów pionowych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

NTRIP

(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) -jest to protokół umożliwiający transfer danych GNSS przez Internet z możliwością autoryzacji, z dostępem do wielu danych aplikacji przez jeden port.

Wytyczne techniczne G-1.12

Free Joomla templates by Ltheme
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się