Dane obserwacyjne

wyniki pomiarów: kierunków, kątów, długości, różnic wysokości oraz przestrzennych wektorów wyznaczanych technikami satelitarnymi, wolne od błędów grubych lub omyłek oraz błędów systematycznych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dane przestrzenne

dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.

Źródło: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Digitalizacja

Metoda pomiarowa polegająca na transformacji współrzędnych mapy analogowej do państwowego układu odniesień przestrzennych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dokumentacja

materiały i informacje powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, opracowane zgodnie ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Droga

budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Droga kolejowa

nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana.

Źródło: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 4)

Działka budowlana

zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Źródło: Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Działka gruntu

niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej.

Źródło: Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Free Joomla templates by Ltheme
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się