Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>


Antresola

górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ARP

(Antenne Reference Point) punkt anteny GNSS, do którego odniesione są przesunięcia rzeczywistego punktu odbioru sygnału satelitarnego (tzw. centrum fazowego) przyjmowany w międzynarodowych standardach GNSS i programach obliczeniowych.

ASG-EUPOS

zarządzana i nadzorowana przez Głównego Geodetę Kraju sieć stacji referencyjnych, na których wykonywane są ciągłe obserwacje do satelitów systemów GNSS, której punkty odniesienia stanowią podstawową pozioma osnowę geodezyjną i szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną. Integralną częścią systemu ASG-EUPOS jest sprzęt i oprogramowanie umożliwiające obliczanie i udostępniania poprawek DGNSS i RTK (w tym poprawek sieciowych), zapis i udostępnianie obserwacji satelitarnych ze stacji referencyjnych oraz wykonywanie automatycznych obliczeń z pomiarów statycznych w trybie postprocessingu.

Atrybut

właściwość obiektu świata rzeczywistego, która wyróżnia ten obiekt spośród innych obiektów, posiadającą swoją nazwę oraz wartość należącą do określonej dziedziny tego atrybutu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Najnowsze posty

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się