Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/alexandra_koch-621802/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Alexandra_Koch</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5753657"> Pixabay</a>pytania opisowe z 2015 r.

Na czyj wniosek można dokonać podziału nieruchomości? Jakie muszą zaistnieć okoliczności, aby podziału dokonać z urzędu? Kiedy jeden ze współwłaścicieli może na swój wniosek dokonać podziału ...
Na czym polega ochrona gruntów rolnych oraz leśnych i czy grunty znajdujące się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków uważa się za grunty rolne ...
Na czym polega wznowienie i wyznaczenie znaków i punktów granicznych? Jaki dokument przy tym się sporządza i jak należy wznowić znaki przy braku osnowy pomiarowej wykorzystanej do założenia tych punktów?
Nowo budowany obiekt jest powiązany technologicznie z obiektem już istniejącym w terenie. Realizując to zadanie proszę podać, jakie mogą zaistnieć przypadki relacji między ...
Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych polega między innymi na wykonywaniu ich przeglądu i konserwacji ...
Po zakończeniu prac geodezyjnych geodeta przekazuje ich wyniki do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Proszę o opisanie procedur związanych...
Podczas pomiarów geodeta stwierdza uszkodzenie punktu osnowy szczegółowej. Czy może ten punkt wykorzystać do dalszych prac ...
Podczas pomiaru kontrolnego realizowanego w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych wykonawca prac geodezyjnych stwierdził, że współrzędne naroża budynku...
Proszę o określenie jaka dokumentacja geodezyjna jest wymagana w postępowaniu o zasiedzenie przed sądem powszechnym oraz jakie warunki muszą być spełnione aby nieruchomość uległa zasiedzeniu.
Proszę o określenie kto i w jakim celu może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów oraz opisać które granice i w jaki sposób należy ustalić podczas modernizacji ewidencji gruntów.
Proszę o podanie co najmniej 3 sytuacji kiedy podział nieruchomości jest zatwierdzany aktami prawnym wynikającymi z innych przepisów niż przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami...
Proszę o podanie kto po dokonaniu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu dokonuje oceny zgodności ich usytuowania z projektem sieci lub odstępstwach od tego projektu ...
Proszę o wymienienie i skrótowe opisanie czynności formalnych i technicznych oraz materiałów, które powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych przed rozpoczęciem pomiaru ...
Proszę określić czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych, w świetle obowiązujących przepisów, ma zastosowanie...
Proszę określić w skład jakiej bazy danych wchodzi obiekt „schody”. Z jakiego przepisu lub przepisów prawa to wynika. Czy obiekt ten stanowi treść mapy zasadniczej...
Proszę określić zasady i sposób nabywania (wywłaszczania) nieruchomości pod budowę dróg przy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych...
Proszę opisać, w jakim celu wykonywane są prace geodezyjne związane z wytyczaniem obiektów budowlanych ...
Proszę podać co jest przedmiotem geodezyjnych pomiarów wysokościowych i ogólne zasady ich wykonywania, wymienić technologie wykonywania pomiarów ukształtowania ...
Proszę podać co obejmuje opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, oraz jakie zasady opracowania tych wyników stosuje się przy pomiarach...
Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem sieci uzbrojenia terenu, w jakim celu i z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe ...
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się