pytania opisowe z 2016 r.

Co to jest dziennik budowy? Proszę podać jakimi informacjami geodeta uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy) ...
Co to są czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa, co obejmują w toku budowy i w jakiej formie stanowią dokumentację budowy?
Co zawiera projekt budowlany i jak należy postępować w przypadku wykrycia, podczas geodezyjnego opracowania projektu, wszelkich rozbieżności i nieścisłości?
Geodeta otrzymał zlecenie na wydzielenie z większej nieruchomości działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Czy możliwe jest wydzielenie działki, jeżeli dla przedmiotowego terenu ...
Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie dokumentacji do celów prawnych dla nieruchomości, dla której stan zapisany w księdze wieczystej odnoście do powierzchni i granic nieruchomości, rożni się znacząco ...
Jak prowadzone jest postępowanie scaleniowe w przypadku, gdy uczestnicy nie dokonali wyboru rady uczestników scalenia w terminie określonym przez starostę?
Jakie czynności przygotowawcze kameralne i na czym one polegają, powinien wykonać geodeta aby mógł przystąpić do prac polowych tyczenia budynku lub budowli ...
Jakie muszą być spełnione warunki, aby można uznać, że geodeta poprawnie wezwał strony do stawienia się w celu ustalenia granic ...
Jakie obiekty wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz geodezyjnej inwentryzacji powykonawczej. Na podstawie jakich dokumentów opracowujemy dane do wytyczenia obiektów...
Jakie ogólne zasady obowiązują przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz jakie szczegółowe zasady obowiązują przy sporządzaniu takich map w zakresie użytków gruntowych.
Jakie podmioty wykazuje się w ewidencji gruntów? Jak ten przepis jest realizowany w przypadku wspólnoty gruntowej? Do kogo wspólnota gruntowa będzie mogła się odwołać w przypadku niezadawalającego w tym zakresie działania starosty?
Jakie przewody i urządzenia stanowią sieć uzbrojenia terenu? W jakim celu wykonuje się geodezyjną inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu?
Kiedy możliwe jest wykonanie wznowienia znaków granicznych? Jakie dokumenty i w jakim przypadku będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego
Na czym polega wznowienie znaków granicznych i co powinien zawierać protokół wznowienia tych znaków?
Na czym polega wznowienie znaków granicznych? Na jakiej podstawie wszczyna się postępowanie w tej sprawie? Jakie dokumenty podlegają przekazaniu do zasobu?
Na jakie elementy i dlaczego należy zwrócić szczególną uwagę przy badaniu stanu prawnego nieruchomości przy jej podziale?
Omów metody pomiarów osnów pomiarowych i realizacyjnych oraz zasady określania współrzędnych X, Y, H punktów tych osnów.
Po uzyskaniu informacji o terminie zebrania, uczestnik scalenia powiadomił starostę, że z powodu choroby nie może wziąć udziału w zebraniu uczestników, na którym nastąpi wprowadzenie ...
Podaj ogólnie zakres informacyjny geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT. W jakiej postaci i kto prowadzi GESUT?
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się