1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Geodeta uprawniony przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości o kształcie prostokąta o powierzchni 1,80 ha i długości jednego z boków 50 m. Jakie są czynności przygotowawcze geodety i ile punktów zastabilizuje?

 

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości

§ 8
W toku prac przygotowawczych geodeta wykonuje następujące czynności:

  1. zgłasza pracę geodezyjną w ośrodku dokumentacji,
  2. przeprowadza analizę informacji zawartych w dokumentach uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajdują­ cych się w księgach wieczystych, a także w dokumentacji uzyskanej od strony,
  3. sporządza, w razie potrzeby, szkic zawierający informacje o przebiegu granic, uzyskane w wyniku wcześniej wykonywanych pomiarów,
  4. określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręcza stronom wezwania do stawienia się na gruncie.

§ 9

1. W trakcie ustalania przebiegu granic na gruncie geodeta wykonuje następujące czynności:

  1. sprawdza obecność i ustala tożsamość stron,
  2. przyjmuje pełnomocnictwa udzielone przez strony,
  3. przeprowadza wywiad terenowy.

2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie osób uprawnionych do wystąpienia jako strona w postępowaniu rozgraniczeniowym, geodeta odracza wykonanie czynno- ści ustalania przebiegu granic i zawiadamia o tym wła­ściwy organ.

§ 18

1. Znaki graniczne umieszcza się w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt, w odstępach nie większych niż 200 m.

2. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osadza się w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, z podaniem danych pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów granicznych.

 

Komentarz:

Skoro działka ma powierzchnię 1.8 ha, kształ prostokąta, jeden bok 50 m, to drugi musi mieć 360m. W takiej sytuacji geodeta stabilizuje 6 punktów granicznych, ponieważ na dłuższym boku musi umieścić punkt graniczny w połowie boku, żeby odległość między punktami nie była większa niż 200 m.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się