202
egzaminów w bazie
Zakres 2
300
wszystkich pytań opisowych
Zakres 2
218
opracowanych pytań opisowych
Zakres 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 Liczba opinii: 0
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Współwłaściciele mający łącznie 51% udziałów w nieruchomości przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania miejscowego pod budownictwo mieszkaniowe pragną dokonać jej podziału. Jednak trzeci współwłaściciel nie wyraża zgody na podział. Czy dwaj współwłaściciele mogą osiągnąć swój cel na drodze administracyjnej i w jaki sposób?

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art. 199

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Art. 204

Większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów.

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Art. 96

2. W przypadku gdy o podziale nieruchomości orzeka sąd, nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1, i pozwolenia, o którym mowa w ust. 1a. Jeżeli podział nieruchomości jest uzależniony od ustaleń planu miejscowego, a w razie braku planu – od warunków określonych w art. 94 ust. 1 i 2, sąd zasięga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków także opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do opinii tych nie stosuje się art. 93 ust. 5.

Art. 97

2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

4. Decyzja lub orzeczenie sądu, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Log in to comment

piotrekst Avatar
piotrekst odpowiedział w temacie: #3097 2016/09/13 19:46
Czyli na drodze administracyjnej nie mogą osiągnąć swojego celu, tylko na drodze sądowej
jkbsrwk Avatar
jkbsrwk odpowiedział w temacie: #3099 2016/09/15 08:38
Idą do sądu, aby sąd stwierdził, że podział leży w interesie wszystkich. Orzeczenie zastępuje podpis trzeciego współwłaściciela na wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.

Czyli postępowanie sądowe poprzedza postępowanie administracyjne.
raphaelinho Avatar
raphaelinho odpowiedział w temacie: #14443 2021/04/11 12:35
a nie trzeba tu również wskazać przypadkiem art. 617 i 618 kpc?

Art. 617. [Wniosek o zniesienie współwłasności]
We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.
Art. 618. [Zakres rozstrzygnięcia; wpływ na inne postępowania]
§ 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.
Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego
Margeo Avatar
Margeo odpowiedział w temacie: #14444 2021/04/11 17:50
KPC nie jest obecnie w wykazie obowiązujących aktów prawnych do egzaminu z zakresu 2
MapService Avatar
MapService odpowiedział w temacie: #14448 2021/04/12 10:58

Idą do sądu, aby sąd stwierdził, że podział leży w interesie wszystkich. Orzeczenie zastępuje podpis trzeciego współwłaściciela na wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.

Czyli postępowanie sądowe poprzedza postępowanie administracyjne.
 
Też tak uważam, że sąd decyduje jedynie czy można dokonać podziału czy nie, czyli ewentualnie wyraża zgodę za trzeciego współwłaściciela.
O samym podziale decyduje już organ czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czyli docelowo osiągają swój cel na drodze administracyjnej.
Dlatego podawanie w odpowiedzi art. 96 ust. 2 UGN o podziale przez sąd uważam jest niepoprawne ponieważ sugeruje że to sąd dokonuje podziału.
K@mil_ Avatar
K@mil_ odpowiedział w temacie: #17112 2022/01/13 23:10

KPC nie jest obecnie w wykazie obowiązujących aktów prawnych do egzaminu z zakresu 2
Kodeks postępowania cywilnego jest w wykazie obowiązujących aktów prawnych.
PGDG Avatar
PGDG odpowiedział w temacie: #17449 2022/02/07 10:20
Obecnie nie ma KPC w wykazie. 

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się