admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 2.25 Liczba opinii: 2
 1. Co to jest dziennik budowy? Proszę podać jakimi informacjami geodeta uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy), w wyniku wykonanych prac geodezyjnych w czasie realizacji projektu dowolnego obiektu budowlanego. Czy możliwa jest zmiana dokonanego wpisu?
 2. Jakie czynności przygotowawcze kameralne i na czym one polegają, powinien wykonać geodeta aby mógł przystąpić do prac polowych tyczenia budynku lub budowli oraz jakich czynności formalnych należy dokonać po wykonaniu polowych prac tyczenia./Proszę opisać czynności przygotowawcze, poprzedzające prace polowe tyczenia budynku lub budowli. Proszę opisać także, jakie czynności formalne należy wykonać po zakończeniu polowych prac tyczenia. Z jakich przepisów prawnych wynikają zasady przeprowadzenia tych czynności?
 3. Jakie ogólne zasady obowiązują przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz jakie szczegółowe zasady obowiązują przy sporządzaniu takich map w zakresie użytków gruntowych.
 4. Jakie zbiory danych przekazywane do PZGiK podlegają a jakie nie podlegają weryfikacji . Proszę opisać procedurę administracyjną weryfikacji zbiorów.
 5. Jakim aktem prawnym i kto go zatwierdza, określa się warunki nowej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w przypadku braku na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jakie wymagania i regulacje zawiera ten akt prawny?
 6. Jakim celom służy Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny i kto sprawuje nad nim nadzór. Kto sprawuje nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych. Jakie bazy danych są gromadzone w powiatowej części zasobu
 7. Jakim celom służy szczegółowa i pomiarowa osnowa wysokościowa, wymień metody określania wysokości punktów w tych osnowach. Podaj jakie warunki muszą być spełnione aby wyznaczyć wysokości punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej metodą trygonometryczną.
 8. Jakim warunkom powinna odpowiadać lokalizacja i budowa telekomunikacyjnych linii kablowych. Do jakiej grupy dokładnościowej przy pomiarach sytuacyjnych należy zaliczyć te linie i z jaką dokładnością.
 9. Kiedy materiały znajdujące się PZGiK mogą być wykorzystane do dalszych opracowań (np. do pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych). W jaki sposób dokonuje opracowania wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, oraz na jakich zasadach są przekazywane materiały między zasobami.
 10. Należy a) opisać zasady opracowania map do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dotyczące skali map i zbiorów danych, stanowiących źródło treści tych map, b) opisać zasady opracowania map niezbędnych do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) podać, jakie podstawowe ustalenia zawiera decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 11. Należy podać: a) kto po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu dokonuje oceny zgodności ich usytuowania z projektem sieci lub odstępstwach od tego projektu, b) z jaką dokładnością należy dokonać pomiaru sytuacyjnego sieci uzbrojenia terenu, c) jaką dokumentację geodezyjną należy sporządzić w wyniku inwentaryzacji powykonawczej sieci i komu należy ją odpowiednio przekazać.
 12. Poniżej przedstawiono prezentację obiektu budowlanego: BUDYNEK na mapie zasadniczej, wygenerowanej z danych rejestrów prowadzonych przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w trybie przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z jakich elementów składa się opis obiektu: BUDYNEK na mapie zasadniczej w skalach 1:500 i 1:1000? Ponadto na podstawie poniższego przykładu proszę zinterpretować elementy, które składają się na ten opis.
 13. Proszę o podanie kto po dokonaniu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu dokonuje oceny zgodności ich usytuowania z projektem sieci lub odstępstwach od tego projektu oraz z jaką dokładnością należy dokonać pomiaru sytuacyjnego sieci uzbrojenia terenu i jaką dokumentację geodezyjną należy sporządzić i komu należy ją przekazać.
 14. Proszę omówić ogólne zasady ochrony znaków geodezyjnych. Ponadto proszę wskazać tryb postępowania w sytuacji, gdy geodeta stwierdził zniszczenie znaku punktu osnowy geodezyjnej.
 15. Proszę opisać jaką treść powinna zawierać mapa do celów projektowych, podać zakres obszarowy opracowania tej mapy, skalę oraz źródła danych, które wykonawca wykorzystuje celem jej opracowania. Jakie dodatkowe elementy powinna zawierać treść tej mapy poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej?
 16. Proszę opisać obowiązki kierownika budowy.
 17. Proszę opisać sposób zakładania osnowy pomiarowej oraz zasady wyrównania współrzędnych i oceny dokładności tej osnowy z wykorzystaniem danych archiwalnych PZGiK i danych z pomiarów przy pomocy GNSS.
 18. Proszę opisać, jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć geodeta, który podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych stwierdził przemieszczenie znaku naziemnego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. Czy możliwe jest wykorzystanie tego punktu do dowiązania wykonywanych prac? Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości, na której znajduje się znak geodezyjny i z jakich przepisów prawnych one wynikają?
 19. Proszę podać co obejmuje opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, oraz jakie zasady opracowania tych wyników stosuje się przy pomiarach wykonanych metodą precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS. Jak należy skompletować dokumentację zawierającą rezultaty tych pomiarów oraz wyniki ich opracowania.
 20. Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem sieci uzbrojenia terenu, w jakim celu i z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe tych sieci, oraz jakie obowiązki ciążą na geodecie po wykonaniu prac polowych związanych z inwentaryzacją.
 21. Proszę podać jakie szczegóły terenowe sieci wodociągowej należy pomierzyć i z jaką dokładnością oraz jakie dokumenty sporządzić z inwentaryzacji powykonawczej tej sieci.
 22. Proszę podać jakimi metodami dokonuje się tyczenia budynków i budowli oraz jaki parametr jest miarą dokładności tyczenia. Proszę ponadto o obliczenie tego parametru przy następujących danych: r=2, K=0,8, dl = 0,10.
 23. Proszę podać ogólne zasady zakładania, pomiaru i stabilizacji pomiarowej osnowy sytuacyjnej oraz szczegółowe zasady zakładania pomiarowej osnowy sytuacyjnej w postaci sieci kątowo-liniowej.
 24. Proszę podać w jaki sposób nadawane są identyfikatory ewidencyjne materiałom i dokumentom zasobu. Proszę podać przykład takich identyfikatorów dla zasobu powiatowego i centralnego. Proszę o odpowiedź i uzasadnienie czy szkice, polowy z pomiaru sytuacyjnego aktualizacyjnego i szkic tyczenia obiektu, (np. sieci uzbrojenia terenu), również powinny otrzymać identyfikatory ewidencyjne.
 25. Proszę podać zasady pomiaru sytuacyjnego budynków (osnowa, dokładność pomiaru, identyfikacja punktów narożnych). Proszę wymienić elementy opisu budynku na mapie zasadniczej. Proszę podać w jakiej bazie danych wykazywany jest obiekt „budynek”?
 26. Proszę podać zasady redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej mające wpływ na jej czytelność oraz zasady redakcji mapy do celów projektowych.
 27. Proszę podać, co stanowi podstawę dla wykonania geodezyjnych pomiarów wysokościowych? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych. Proszę wymienić treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników z pomiaru pomiarowej osnowy wysokościowej.
 28. Proszę podać, jakie dane i informacje powinien zamieścić geodeta w protokole z wznowienia znaków granicznych.
 29. Proszę scharakteryzować państwowy system odniesień przestrzennych stosowany przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych./Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych stosowany jest państwowy system odniesień przestrzennych. Proszę opisać, jakie elementy tworzą ten system. W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych.
 30. Proszę wskazać przepisy prawne i zawarte w nich zasady regulujące prawa osób wykonujących terenowe prace geodezyjne? Czy uniemożliwienie wykonania pomiarów geodezyjnych przez właściciela nieruchomości jest możliwe? Jeżeli nie to z jakich przepisów prawnych to wynika? Jakie prawa obowiązują wykonawców terenowych prac geodezyjnych na terenach zamkniętych, gdy niezbędny jest dostęp do informacji niejawnych?
 31. Proszę zdefiniować pojęcia plan urządzania lasu i uproszczony plan urządzania lasu oraz podać: a) co powinien zawierać „plan urządzania lasu”, b) dla jakich lasów sporządza się „plan urządzania lasu”, a dla jakich „uproszczony plan urządzania lasu”.
 32. Proszę zdefiniować pojęcie 'punkt osnowy oraz podać, jakie dane gromadzone są w bazach danych szczegółowych osnów geodezyjnych prowadzonych w systemie teleinformatycznym?
 33. Proszę zdefiniować pojęcie droga oraz podać: a) na jakie kategorie dzielą się drogi ze względu na funkcję w sieci drogowej, b) kto nadaje numery drogom, po zaliczeniu ich do odpowiedniej kategorii, c) jaki organ jest właściwy do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii i w jakim trybie jest to dokonywane.
 34. Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wytyczenie parterowego budynku gospodarczego o wymiarach 6x7m na działce siedliskowej rolnika. Jak powinien być opracowany geodezyjnie projekt zagospodarowania terenu, jak udokumentowane prace geodezyjne oraz czy i ewentualnie jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego? Jakie elementy podlegają tyczeniu?
 35. Przepisy prawa określają szczegółowe zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych. Proszę wskazać: a) organ administracji publicznej właściwy do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, b) ustawę, której przepisy proceduralne mają zastosowanie do postępowań w sprawach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, c) tryb odwoławczy od tej decyzji, d) skutki, jakie wywołuje ta decyzja w zakresie prawa własności do nieruchomości objętych tą decyzją.
 36. W jakich przypadkach tyczenie podlega zgłoszeniu, kto, komu i kiedy jest zobowiązany zgłosić ten rodzaj pracy geodezyjnej? Co zawiera szkic tyczenia? Jakim kolorem przedstawia się na nim elementy projektowane a jakim wyniki pomiaru kontrolnego? Komu geodeta po wykonaniu pracy jest zobowiązany przekazać szkic tyczenia i w jakim celu?
 37. W trakcie realizacji zleconego wytyczenia budynku geodeta stwierdził, że zgodnie z dostarczoną dokumentacją budynek usytuowany jest w odległości mniejszej niż 4 m od granicy sąsiedniej nieruchomości. Należy: a) wymienić warunki, których spełnienie pozwala na usytuowanie budynków w odległości mniejszej niż 4 m od granicy z sąsiednią nieruchomością, b) udzielić odpowiedzi, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa wykonawca wykonując pracę geodezyjną dotyczącą wytyczenia budynku ma obowiązek zgłosić ją właściwemu miejscowo staroście.
 38. Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegają ochronie, która polega między innymi na doręczaniu właściwym podmiotom zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości. W jakich przypadkach zachodzi obowiązek doręczenia tych zawiadomień i na kim ono spoczywa? Jakiej treści pouczenie powinno być zawarte w tym zawiadomieniu?
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się