admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 2
 1. Co stanowi treść opisu mapy do celów projektowych? Jak długo jest aktualna mapa do celów projektowych? Uzasadnij odpowiedź.
 2. Czy wytyczenie budynku podlega zgłoszeniu do właściwego organu? W jakim dokumencie utrwala się wyniki tyczenia budynku i jakie elementy powinien ten dokument zawierać? Komu przekazuje się ten dokument?
 3. Firma geodezyjna otrzymała zlecenie wykonania mapy do celów projektowych na terenie gminy wiejskiej. Do poprawnego wykonania prac, niezbędne jest założenie sytuacyjnej osnowy pomiarowej, która dowiązana będzie do poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej 3. klasy. Proszę podać jakie elementy zawiera baza danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy oraz co należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów geodezyjnych. Proszę podać maksymalny błąd średni położenia punktu pomiarowej osnowy sytuacyjnej względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej.
 4. Geodeta na potrzeby inwestycji o trwałej zabudowie ma wykonać mapę do celów projektowych terenu położonego w środku kompleksu leśnego, w trudno dostępnym terenie. Najbliższe punkty poziomej osnowy geodezyjnej znajdują się wokół lasu w odległości od 2 do 2.5 km od obiektu. W jaki sposób założyć pomiarową osnowę sytuacyjną skoro nie można tego zrobić za pomocą odbiorników GNSS czy też nalotu fotogrametrycznego. Czy punkty tej osnowy winny być utrwalone i w jaki sposób?
 5. Jaką dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy sporządzić dla inwestora (rolnika) zamierzającego wybudować dwukondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 33m2. Obszar inwestycji objęty jest mapą zasadniczą w skali 1: 2000. Proszę w szczególności o podanie, jaką mapę należy sporządzić, jaka powinna być jej treść, jaki obszar powinna obejmować i w jakiej skali powinna być opracowana. Z jakich przepisów prawnych wynikają zasady postępowania w wyżej opisanej sytuacji?
 6. Jaki jest zakres informacyjny geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Kto i w jakiej postaci prowadzi GESUT? Kto i w jakim celu organizuje i prowadzi narady koordynacyjne? Jakie przepisy prawne regulują wyżej wymienione zagadnienia?
 7. Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu./Proszę opisać czynności i dokumenty, które powinien wykonać i sporządzić wykonawca prac geodezyjnych przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Jakie przepisy prawne regulują wyżej wymienione zagadnienia?
 8. Jednym z asortymentów prac geodezyjnych i kartograficznych jest tyczenie obiektów budowlanych. W jakim celu wykonuje się tyczenie obiektów budowlanych? Jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują zasady dokumentowania wykonanych prac?
 9. Komu i jaką dokumentację będzie przekazywał geodeta wykonujący prace realizacyjne związane z budową na podstawie pozwolenia na budowę wiaty. Co będzie obejmował numeryczny opis tego obiektu
 10. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?
 11. Omów metody pomiarów osnów pomiarowych i realizacyjnych oraz zasady określania współrzędnych X, Y, H punktów tych osnów./Jakimi metodami wykonuje się pomiary osnów pomiarowych i realizacyjnych? Jakie zasady obowiązują przy określaniu współrzędnych X, Y, H punktów tych osnów? Jakie przepisy prawne regulują powyższe zagadnienia?
 12. Podczas pomiarów geodeta stwierdza uszkodzenie punktu osnowy szczegółowej. Czy może ten punkt wykorzystać do dalszych prac? Jaki jest dalszy tok postępowania wykonawcy prac geodezyjnych? Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości odnośnie znaków znajdujących się na jego terenie?/Proszę opisać, jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć geodeta, który podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych stwierdził uszkodzenie znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej. Czy możliwe jest wykorzystanie tego punktu do dowiązania wykonywanych prac? Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości, na której znajduje się znak geodezyjny i z jakich przepisów prawnych one wynikają?
 13. Podczas pomiaru kontrolnego realizowanego w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych wykonawca prac geodezyjnych stwierdził, że współrzędne naroża budynku pozyskane z jednego z operatów zgromadzonych w zasobie różnią się od uzyskanych z pomiaru. Jaki powinien być dalszy sposób postępowania wykonawcy? Jakie elementy poza treścią mapy zasadniczej powinna zawierać taka mapa?/Proszę opisać, jakie przepisy prawne mają zastosowanie w sytuacji, gdy podczas pomiaru kontrolnego, realizowanego w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych, wykonawca prac geodezyjnych stwierdził, że współrzędne naroża budynku pozyskane z jednego z operatów zgromadzonych w zasobie różnią się od uzyskanych z pomiaru. Jaki powinien być tryb postępowania wykonawcy? Proszę wymienić, jakie elementy poza treścią mapy zasadniczej powinna zawierać mapa do celów projektowych i z jakich przepisów to wynika?
 14. Proszę o opisanie, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują zasady opracowania map niezbędnych do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jakie informacje zawiera część opisowa wniosku? Proszę podać, jakie podstawowe ustalenia zawiera decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? Proszę opisać zasady opracowania map do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dotyczące skali map i zbiorów danych, stanowiących źródło treści tych map, a także proszę podać z jakich przepisów prawnych wynikają te zasady?
 15. Proszę o wskazanie przepisów prawnych, określających (ogólnie) obiekty budowlane, podlegające obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a następnie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jaka dokumentacja stanowi podstawę do ustalenia danych do tyczenia obiektów budowlanych? Jakie zbiory danych podlegają aktualizacji wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
 16. Proszę o wymienienie i skrótowe opisanie czynności formalnych i technicznych oraz materiałów, które powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych przed rozpoczęciem pomiaru w terenie w celu wykonania mapy do celów projektowych oraz po zakończeniu prac./Jakie czynności formalne i techniczne powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych przed rozpoczęciem pomiaru w terenie w celu wykonania mapy do celów projektowych oraz po zakończeniu tych prac. Jakie dokumenty powinien sporządzić? Z jakich aktów prawnych wynikają te obowiązki?
 17. Proszę określić czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych, w świetle obowiązujących przepisów, ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK./Proszę podać, jakie przepisy prawne określają czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK.
 18. Proszę określić jakie czynności powinien wykonać wykonawca pracy geodezyjnej polegającej na aktualizacji mapy zasadniczej na terenie zainwestowanym przed rozpoczęciem prac? Jakie niezbędne materiały powinien pobrać z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ? Czy może wykonać pomiar aktualizacyjny sytuacyjny i wysokościowy przy wykorzystaniu jedynie odbiornika satelitarnego GNSS?
 19. Proszę określić jakie obiekty budowlane (ogólnie) oraz które elementy tych obiektów, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie./Proszę opisać, w sposób ogólny, jakie obiekty budowlane i jakie elementy tych obiektów podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie. Z jakich przepisów prawnych wynika obowiązek geodezyjnego tyczenia obiektów budowlanych?
 20. Proszę określić w skład jakiej dokumentacji budowlanej po zakończeniu budowy wchodzi informacja(opinia) o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Kto zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo opracować taką informację, czy taka osoba winna posiadać uprawnienia zawodowe- jeśli tak to jakie(w jakim zakresie)? Czy w przypadku budowy sieci podziemnego uzbrojenia terenu na terenie miejskim, która to sieć została ułożona w odległości 0,27 m od jej projektowanego przebiegu zostanie wydana opinia mówiąca, iż siec ta została wybudowana zgodnie z projektem czy też przedmiotowa opinia będzie mówiła o wystąpieniu odstępstw od projektu ? Uzasadnij odpowiedź.
 21. Proszę opisać szczegółowe zasady obowiązujące przy wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej.
 22. Proszę opisać zasady wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia terenu, w szczególności dotyczące celu i dokładności tych pomiarów w zakresie pomiarów wysokościowych. Proszę podać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób definiują pojęcie sieci uzbrojenia terenu. Proszę opisać, jakie czynności powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych po zakończeniu prac polowych, dotyczących inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu oraz podać przepisy prawne, z których wynikają te obowiązki.
 23. Proszę opisać, co należy rozumieć pod pojęciem odtwarzania punktów poziomej osnowy szczegółowej. Jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują zasady wykonywania czynności odtwarzania punktów poziomej osnowy szczegółowej. Jakie czynności związane z odtworzeniem powinien wykonać geodeta?
 24. Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują niżej wymienione sprawy: co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych? w oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary wysokościowe? jakie warunki należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych? jaka powinna być treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarowej osnowy wysokościowej?
 25. Proszę opisać, kiedy należy stabilizować trwale punkty osnowy pomiarowej sytuacyjnej i jakich znaków geodezyjnych należy użyć. Jakie są zasady ochrony tych znaków?/Proszę wskazać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują sprawy stabilizacji punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej, rodzaju znaków używanych do stabilizacji punktów, dokumentów sporządzanych z tych czynności, a także ochrony tych znaków?
 26. Proszę opisać, w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS do pomiaru wysokościowego podziemnych elementów przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego, co podlega pomiarowi wysokościowemu podziemnych elementów tych przyłączy i z jaką dokładnością? Jakie są obowiązki wykonawcy po zakończeniu prac? Jakie przepisy prawne regulują powyższe zagadnienia?
 27. Proszę podać definicję mapy zasadniczej. Proszę opisać czynności formalne i techniczne, jakie powinien wykonać geodeta, przy opracowaniu aktualnej kopii mapy zasadniczej, niezbędnej do sporządzenia projektu zagospodarowania działki.
 28. Proszę podać zasady pomiaru „silosu na kiszonkę”, do jakiej kategorii, klasy i rodzaju obiektu budowlanego go zaliczamy. Proszę wymienić minimum 5 klas obiektów w tej kategorii.
 29. Proszę podać, w jakich przepisach prawnych ustalone zostały wymagania dokładnościowe dla geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywanych w celu tworzenia i aktualizacji baz danych BDOT500 i GESUT. Proszę podać, jakie są te wymagania. Proszę scharakteryzować grupy szczegółów terenowych. Na jakiej podstawie prawnej zakładane są wyżej wymienione bazy danych?
 30. Proszę scharakteryzować państwowy system odniesień przestrzennych stosowany przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych./Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych stosowany jest państwowy system odniesień przestrzennych. Proszę opisać, jakie elementy tworzą ten system. W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary sytuacyjne? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych.
 31. Proszę wyjaśnić określenie „geodezyjne opracowanie projektu” oraz podać treści szkicu dokumentacyjnego./Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób określają czynności, które należy wykonać w ramach „ geodezyjnego opracowania projektu ”. Proszę podać, jaką treść powinien zawierać szkic dokumentacyjny.
 32. Proszę wyjaśnić, co to jest tyczenie lokalizacyjne obiektu budowlanego oraz co to jest punkt tyczony. Proszę podać, co stanowi treść szkicu dokumentacyjnego oraz w wyniku opracowania jakich dokumentów powstaje szkic dokumentacyjny.
 33. Proszę wymienić metody terenowych pomiarów sytuacyjnych i terenowych pomiarów wysokościowych. Do której metody przypisałby Pan/i „dopuszczalne długości rzędnych” i ile one wynoszą [m] , co rozumiemy pod pojęciem rzędnej ? Co jest centrem znaku geodezyjnego osnowy poziomej, a co wysokościowej?
 34. Proszę wymienić uczestników procesu budowlanego. Jakie są obowiązki inwestora i kierownika budowy dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych? Komu i jaką dokumentację przekazuje geodeta wykonujący inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę?
 35. Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wytyczenie parterowego budynku gospodarczego o wymiarach 6x7m na działce siedliskowej rolnika. Jak powinien być opracowany geodezyjnie projekt zagospodarowania terenu, jak udokumentowane prace geodezyjne oraz czy i ewentualnie jakie dokumenty będą podlegały przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego? Jakie elementy podlegają tyczeniu?
 36. W jakich przypadkach tyczenie podlega zgłoszeniu, kto, komu i kiedy jest zobowiązany zgłosić ten rodzaj pracy geodezyjnej? Co zawiera szkic tyczenia? Jakim kolorem przedstawia się na nim elementy projektowane a jakim wyniki pomiaru kontrolnego? Komu geodeta po wykonaniu pracy jest zobowiązany przekazać szkic tyczenia i w jakim celu?
 37. W jakim celu wykonuje się mapę do celów projektowych? Jakie są stosowane skale map? Co i kto decyduje o skali mapy do celów projektowych? Jak się przedstawia na mapie do celów projektowych maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy?
 38. Wykonawca w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej stwierdził odstępstwo w jego przebiegu w stosunku do projektu o wartość 1,0 m. Jaki jest dalszy tryb postępowania wykonawcy w tej sprawie. Jaka dokumentacja z pomiaru powykonawczego powinna być wykonana?/Jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują tryb postępowania wykonawcy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej w przypadku, gdy stwierdził odstępstwo w jego przebiegu w stosunku do projektu o wartość 1,5m. Jaki jest dalszy tryb postępowania wykonawcy w tej sprawie. Jaką dokumentację geodezyjną i kartograficzną z pomiaru powykonawczego powinien sporządzić
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się