1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 Liczba opinii: 3
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Proszę określić czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych, w świetle obowiązujących przepisów, ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK.

 

Podobna treść pytania

Proszę podać, jakie przepisy prawne określają czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK.

 

Przez system ASG-EUPOS rozumie się uruchomioną w 2008 r. ogólnopolską sieć stacji referencyjnych zarządzaną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

ASG-EUPOS jest wielofunkcyjnym systemem pozycjonowania satelitarnego, opartego na powierzchniowej sieci stacji referencyjnych GNSS, w którym udostępniane są poprawki oraz dane obserwacyjne dla obszaru Polski. System umożliwia precyzyjne pozycjonowanie w trybie post-processingu i w czasie rzeczywistym. Punkty odniesienia stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS stanowią osnowę geodezyjną równoważną pod względem dokładności punktom sieci POLREF.

 

W świetle obowiązujących przepisów system ASG-EUPOS ma zastosowanie do następujących celów:

  • wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych;
  • tyczeniu i inwentaryzacji obiektów (budynki, budowle, drogi, autostrady, sieci uzbrojenia terenu);
  • wykonywaniu niwelacji satelitarnej;
  • zakładaniu osnów geodezyjnych.

 

Technika pomiaru RTK jest to pomiar wykonywany przy użyciu zestawu pomiarowego, złożonego z odbiornika stacjonarnego, stanowiącego stację referencyjną,
oraz jednego lub większej liczby odbiorników ruchomych, które mają zapewnioną bezpośrednią łączność z odbiornikiem stacjonarnym, względem którego jest wyznaczana w czasie rzeczywistym pozycja odbiorników ruchomych, na podstawie danych obserwacyjnych lub poprawek do danych obserwacyjnych przesyłanych ze stacji referencyjnej do tych odbiorników.

 

Do wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS wykorzystuje się system ASG-EUPOS oraz inne systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w rozporządzeniu w sprawie standardów § 29 ust. 1 (pomiary sytuacyjne) oraz w § 36 ust. 1 i 2 (pomiary wysokościowe).

 

Zakres stosowania techniki RTK zależy w szczególności od uzyskiwanych dokładności w płaszczyźnie poziomej i pionowej podczas pomiaru. Warunkiem koniecznym stosowania tej metody jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS stosuje się między innymi pomiarową technikę RTK zapewniającą wyznaczenie położenia punktów szczegółów terenowych z dokładnością nie mniejsza niż 0.10 m sytuacyjnie oraz 0.05 m wysokościowo. Co oznacza, że technikę pomiaru RTK można stosować do wyznaczania położenia szczegółów terenowych wszystkich grup dokładnościowych. W zasadzie wykluczony jest tylko pomiar wysokościowy sieci kanalizacyjnych, gdzie dokładność pomiaru wysokości powinna wynosić 0.02 m, a takiej dokładności techniką RTK nie da się uzyskać.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (§ 2)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§ 29, 36)
  3. Wytyczne techniczne G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASGEUPOS

 

Log in to comment

marcinn Avatar
marcinn odpowiedział w temacie: #3600 2017/01/14 11:57
wytycznymi bym się tu nie podpierał bo w pytaniu jest "w świetle obowiązujących przepisów prawa" (wytyczne nie stanowią aktów prawnych).
Odnośnie co możemy mierzyć- zakładanie osnów syt-wys, pomiary syt-wys (pomiary terenowe, tyczenia), ale muszą być zachowane dokładności i wykazana analiza dokładności (§15 standardy)
MarcinR. Avatar
MarcinR. odpowiedział w temacie: #4582 2017/04/14 16:34
RTK nie można stosowac jedynie do zakladania osnowy
Kali_7 Avatar
Kali_7 odpowiedział w temacie: #4583 2017/04/16 12:17
techniką RTK można zakładać osnowy pomiarowe. Jest to potwierdzone w wyjaśnieniach GUGiK do standardów (odpowiedź nr 2 do pytania o art 16 standardów)
Zaznaczone jest tylko, że tymi technikami wysokościowa osnowa pomiarowa nie będzie wykorzystywana do pomiarów przewodów i urządzeń kanalizacyjnych.
Jedyne co trzeba dodatkowo spełnić przy pomiarze RTK osnowy pomiarowej to wielopunktowe nawiązanie do osnowy geodezyjnej, czyli należy przy dwukrotnym pomiarze punktu logować się do innej pojedynczej stacji bazowej i sieć wyrównana ma być metodą najmniejszych kwadratów (ale tego ostatniego podpunktu nie wiedział bym jak praktycznie spełnić) - o zakładaniu metodą RTK osnowy pomiarowej mówi stanowisko GGK dotyczące zakładanie osnowy pomiarowej techniką RTK / RTN z 14.12.2014
mpower Avatar
mpower odpowiedział w temacie: #7274 2018/05/02 14:37
Skąd jest informacja, że technika RTK zapewnia dokładność nie mniejszą niż 0,10m i 0,05m? Czy wniosek taki powstał na podstawie par 16.2 i 16.3 standardów?
Pawel9 Avatar
Pawel9 odpowiedział w temacie: #7280 2018/05/02 22:00
mpower - to nie wynika z par. 16.2 i par. 16.3. ogólnie to chyba nie wynika to z żadnego aktu prawnego. Ogólnie w pytaniu do jakich prac geodezyjnych ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK? (już podobne pytanie na forum się przewijało) jest haczyk.
§ 9. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych metodą precyzyjnego
pozycjonowania przy pomocy GNSS stosuje się pomiarowe
techniki zapewniające wyznaczenie położenia
szczegółów terenowych z dokładnością określoną
w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2, w szczególności:
1) technikę statyczną;
2) technikę szybką statyczną;
3) technikę kinematyczną RTK lub RTN.

§ 29. 1. Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje
się w sposób zapewniający określenie położenia
punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych
punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy
pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,10 m — w przypadku szczegółów terenowych
I grupy;
2) 0,30 m — w przypadku szczegółów terenowych
II grupy;
3) 0,50 m — w przypadku szczegółów terenowych
III grupy.
§ 36. 1. Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów
szczegółów terenowych, o których mowa
w § 35, na potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych,
o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b
ustawy, wykonuje się w sposób zapewniający określenie
wysokości pikiet względem najbliżej położonych
punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz
pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością
nie mniejszą niż:
1) 0,05 m — dla obiektów budowlanych i urządzeń
budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;
2) 0,02 m — dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych;
3) 0,10 m — dla budowli ziemnych, elastycznych lub
mierzonych elektromagnetycznie podziemnych
obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet, o których
mowa w § 35 ust. 3, niemarkowanych w terenie.

A więc według przepisów prawnych (standardów technicznych) jeśli przy wykonywaniu pomiaru syt. i wys. met. prec. GNSS techniką RTK zapewnimy dokładność pomiaru par. 29.1 i par. 36.1 to możemy mierzyć te elementy, które wymieniono w tych par. czyli wszystko.
Można do tego dodać, że z doświadczenia wiemy że wysokościowo nie możemy mierzyć przewodów i urządzeń kanalizacyjnych (dokładność 0,02 m), ponieważ dokładność wys. pomiaru techniką RTK jest nie mniejsza 0,05 m.
Osoby na innym poście mówiły, że ktoś oblał egzamin z powodu stwierdzenia iż nie możemy mierzyć kanalizacji tą techniką.
Adalbert Avatar
Adalbert odpowiedział w temacie: #9987 2019/04/29 21:03
Wydaje mi się, że instrukcja nie jest w odpowiedzi wykazana jako akt prawny, ale do określenia czy jest ASG-EUPOS - czyli do pierwszej częsci odpowiedzi. Co do reszty zgadzam się z Pawel9. Ale do udzielenia pełnej odpowiedzi potrzeba znać definicję ASG-EUPOS.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się