1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 3.75 Liczba opinii: 4
Znam odpowiedź
Nie znam odpowiedzi
Do powtórzenia

Podczas pomiarów geodeta stwierdza uszkodzenie punktu osnowy szczegółowej. Czy może ten punkt wykorzystać do dalszych prac? Jaki jest dalszy tok postępowania wykonawcy prac geodezyjnych? Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości odnośnie znaków znajdujących się na jego terenie?

 

Podobna treść pytania:

Proszę opisać, jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć geodeta, który podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych stwierdził uszkodzenie znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej. Czy możliwe jest wykorzystanie tego punktu do dowiązania wykonywanych prac? Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości, na której znajduje się znak geodezyjny i z jakich przepisów prawnych one wynikają?

 

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem terenowym, mającym m.in na celu identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej.

 

Postępowanie wykonawcy prac geodezyjnych

Wykonawca prac, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.

O ile głowica znaku nie jest doszczętnie zniszczona i można zlokalizować jego centr to na podstawie miar od poboczników, znaku podziemnego lub miar z opisu topograficznego można stwierdzić czy znak został przesunięty i czy nadaje się do wykorzystania. Jeżeli punkt jest niezbędny do wykonania prac geodezyjnych to taki punkt można odtworzyć.

Zaloguj się i wykup dostęp aby odblokować pozostałą części artykułu.

Log in to comment

MarcinR. Avatar
MarcinR. odpowiedział w temacie: #4483 2017/03/25 18:01
paragraf 8 rozp o ochronie znakow mowi raczej o wykonawcy wykonującym przeglad lub konserwacje, a czy gdzieś indziej opisane jest co winien w takiej sytuacji zrobic wykonawca to nie wiem
Kali_7 Avatar
Kali_7 odpowiedział w temacie: #4740 2017/05/01 22:32

paragraf 8 rozp o ochronie znakow mowi raczej o wykonawcy wykonującym przeglad lub konserwacje, a czy gdzieś indziej opisane jest co winien w takiej sytuacji zrobic wykonawca to nie wiem

ja to widzę tak
zgodnie z art 7.1 standardów pomiary syt-wys poprzedza się wywiadem terenowym, mającym na celu: 1) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej[...] 2) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym
W związku z tym jak otrzymamy z ośrodka dane o osnowie geodezyjnej to sprawdzamy czy w obszarze naszego pomiaru one istnieją, jeśli nie, to opisujemy to w sprawozdaniu technicznym i robimy odpowiednią adnotację na opisie topograficznym ( o tym ostatnim nie ma jak dla mnie informacji w przepisach, nie mniej należy do"dobrych praktyk")
rulo Avatar
rulo odpowiedział w temacie: #4746 2017/05/02 20:30
Adnotacja na opisie:
Rozporządzenie w sprawie osnów, załącznik 1, rozdział 9 punkt 8 opisy punktów istniejących aktualizuje się, przy czym: zmiany i uzupełnienia albo potwierdzenie aktualności danych przedstawia się na istniejącym opisie czerwonym kolorem
Naataalijaa Avatar
Naataalijaa odpowiedział w temacie: #4776 2017/05/09 22:42
Osobiście pisałam (zdany przeze mnie) egzamin, na którym było takie pytanie. Kluczem do zdania było stwierdzenie, że geodeta z 1 może wznowić taki znak "na podstawie miar od poboczników, znaku podziemnego lub miar z opisu topograficznego można stwierdzić czy znak został przesunięty i czy nadaje się do wykorzystania. Jeżeli punkt jest niezbędny do wykonania prac geodezyjnych to taki punkt można odtworzyć". Pamiętam, że ktoś nie zdał przez to egzaminu, bo napisał, że geodeta nie może wznowić takiego znaku.
Ewela Avatar
Ewela odpowiedział w temacie: #5126 2017/07/02 18:51
Gdzie znajde artykul o teresci
"o ile głowica znaku nie jest doszczętnie zniszczona i można zlokalizować jego centr to na podstawie miar od poboczników, znaku podziemnego lub miar z opisu topograficznego można stwierdzić czy znak został przesunięty i czy nadaje sie do wykorzystania"?
18areczek Avatar
18areczek odpowiedział w temacie: #5128 2017/07/02 22:32
Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
Rozdział 6

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna
23. W przypadku gdy zostały zniszczone lub przemieszczone znaki geodezyjne określające
położenie punktu w terenie, wykonuje się odtworzenie pierwotnego położenia punktu
i powtórnie się go stabilizuje na podstawie:
1) miar od poboczników;
2) położenia znaku podziemnego;
3) domiarów z punktów ekscentrycznych.
daro1984 Avatar
daro1984 odpowiedział w temacie: #5324 2017/08/28 20:58
Czy związku z pytaniem " Czy można ten punkt wykorzystać do dalszych prac ? " odpowiedź może być taka, że odtworzony punkt można wykorzystać do dalszych prac, jeżeli po pomiarze kontrolnym odchyłka liniowa względem współrzędnej katalogowej nie będzie większa niż 0,10 m a a odchyłka wysokościowa, jeżeli znak jest osnową dwofunkcyjną nie powinna przekraczać 0,05 m zgodnie z punktem 6 Rozdziału 6 Rozporządzenia o osnowach ?
Warmik Avatar
Warmik odpowiedział w temacie: #6941 2018/04/10 13:21

paragraf 8 rozp o ochronie znakow mowi raczej o wykonawcy wykonującym przeglad lub konserwacje, a czy gdzieś indziej opisane jest co winien w takiej sytuacji zrobic wykonawca to nie wiem


§ 8. Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.

§ 4. Zakres ochrony znaków
Ochrona znaków polega na:
1) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.

§ 10. Przegląd i konserwacja znaków
Przegląd i konserwację znaków przeprowadza się:
1) podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,
2) okresowo lub doraźnie - w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.

Jakby się uprzeć to nawet ten paragraf tutaj pasuje. Pytanie czy jest sens czynić takie zawiadomienie skoro zamierzamy wykonać odtworzenie takiego znaku.
lugosia86 Avatar
lugosia86 odpowiedział w temacie: #8093 2018/08/30 21:00
uważam że paragraf 8 jest tutaj niezbędny.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się