admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.63 Liczba opinii: 4
 1. Co stanowi podstawę do wykonywania prac geodezyjnych? W oparciu o punkty jakiej osnowy wykonywane są geodezyjne pomiary wysokościowe? Proszę podać warunki, które należy zapewnić przy zakładaniu pomiarowych osnów wysokościowych. Proszę wymienić treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarowej osnowy wysokościowej.
 2. Czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest sporządzenie mapy do celów projektowych w lokalnym układzie współrzędnych? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 3. Do czyich obowiązków należy zapewnienie wytyczenia obiektu budowlanego? Jakie dokumenty w celu wytyczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego powinien wykorzystać geodeta oraz jaki dokument powinien sporządzić przed przystąpieniem do tyczenia i co ten dokument powinien zawierać?
 4. Jaka powinna być treść oraz zakres mapy do celów projektowych, kto decyduje o rozszerzeniu zakresu? Jakie materiały wykorzystuje wykonawca mapy do celów projektowych?
 5. Jakie akty prawne, w jaki sposób i w jakim zakresie regulują sprawę wstępu na nieruchomość, osoby wykonującej prace geodezyjne?
 6. Jakie czynności powinien wykonać geodeta oraz jaki podstawowy dokument przygotować przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Proszę podać treść tego dokumentu./Proszę opisać czynności i dokumenty, które powinien wykonać i sporządzić wykonawca prac geodezyjnych przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektów budowlanych w terenie? Jakie przepisy prawne regulują wyżej wymienione zagadnienia?
 7. Jakie czynności przygotowawcze kameralne i na czym one polegają, powinien wykonać geodeta aby mógł przystąpić do prac polowych tyczenia budynku lub budowli oraz jakich czynności formalnych należy dokonać po wykonaniu polowych prac tyczenia./Proszę opisać czynności przygotowawcze, poprzedzające prace polowe tyczenia budynku lub budowli. Proszę opisać także, jakie czynności formalne należy wykonać po zakończeniu polowych prac tyczenia. Z jakich przepisów prawnych wynikają zasady przeprowadzenia tych czynności?
 8. Jakie ogólne zasady obowiązują przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz jakie szczegółowe zasady obowiązują przy sporządzaniu takich map w zakresie użytków gruntowych.
 9. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych polega między innymi na wykonywaniu ich przeglądu i konserwacji. Proszę podać kiedy przeprowadza się przegląd i konserwację tych znaków i kto zapewnia wykonanie tych prac.
 10. Po zakończeniu prac geodezyjnych geodeta przekazuje ich wyniki do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Proszę o opisanie procedur związanych z przekazywaniem do PZGiK wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w formie dokumentów elektronicznych, w szczególności proszę podać: w jakim formacie powinny być zapisane pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych obiektów przestrzennych i jakie są warunki odstępstw, w jaki sposób następuje identyfikacja wykonawcy przesyłającego pliki, jak oznacza się pliki zawierające dokumenty elektroniczne operatu technicznego? Co stanowi podstawę do przyjęcia zbiorów danych do PZGiK.
 11. Podczas pomiarów geodeta stwierdza uszkodzenie punktu osnowy szczegółowej. Czy może ten punkt wykorzystać do dalszych prac? Jaki jest dalszy tok postępowania wykonawcy prac geodezyjnych? Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości odnośnie znaków znajdujących się na jego terenie?/Proszę opisać, jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć geodeta, który podczas wykonywania geodezyjnych pomiarów powykonawczych stwierdził uszkodzenie znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej. Czy możliwe jest wykorzystanie tego punktu do dowiązania wykonywanych prac? Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości, na której znajduje się znak geodezyjny i z jakich przepisów prawnych one wynikają?
 12. Podczas pomiaru kontrolnego realizowanego w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych wykonawca prac geodezyjnych stwierdził, że współrzędne naroża budynku pozyskane z jednego z operatów zgromadzonych w zasobie różnią się od uzyskanych z pomiaru. Jaki powinien być dalszy sposób postępowania wykonawcy? Jakie elementy poza treścią mapy zasadniczej powinna zawierać taka mapa?/Proszę opisać, jakie przepisy prawne mają zastosowanie w sytuacji, gdy podczas pomiaru kontrolnego, realizowanego w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych, wykonawca prac geodezyjnych stwierdził, że współrzędne naroża budynku pozyskane z jednego z operatów zgromadzonych w zasobie różnią się od uzyskanych z pomiaru. Jaki powinien być tryb postępowania wykonawcy? Proszę wymienić, jakie elementy poza treścią mapy zasadniczej powinna zawierać mapa do celów projektowych i z jakich przepisów to wynika?
 13. Proszę o podanie kto po dokonaniu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu dokonuje oceny zgodności ich usytuowania z projektem sieci lub odstępstwach od tego projektu oraz z jaką dokładnością należy dokonać pomiaru sytuacyjnego sieci uzbrojenia terenu i jaką dokumentację geodezyjną należy sporządzić i komu należy ją przekazać.
 14. Proszę o wymienienie i skrótowe opisanie czynności formalnych i technicznych oraz materiałów, które powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych przed rozpoczęciem pomiaru w terenie w celu wykonania mapy do celów projektowych oraz po zakończeniu prac./Jakie czynności formalne i techniczne powinien wykonać wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych przed rozpoczęciem pomiaru w terenie w celu wykonania mapy do celów projektowych oraz po zakończeniu tych prac. Jakie dokumenty powinien sporządzić? Z jakich aktów prawnych wynikają te obowiązki?
 15. Proszę określić czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych, w świetle obowiązujących przepisów, ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK./Proszę podać, jakie przepisy prawne określają czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celów geodezyjnych ma zastosowanie. Proszę omówić dla jakich prac geodezyjnych, ze względów dokładnościowych, można stosować technikę pomiaru RTK.
 16. Proszę określić w skład jakiej bazy danych wchodzi obiekt „schody”. Z jakiego przepisu lub przepisów prawa to wynika. Czy obiekt ten stanowi treść mapy zasadniczej, jeżeli tak, to jakie ma oznaczenie kodu kartograficznego? Do jakiej grupy szczegółów terenowych należy ten obiekt. Proszę uzasadnić przyporządkowanie do grupy
 17. Proszę opisać, w jakim celu wykonywane są prace geodezyjne związane z wytyczaniem obiektów budowlanych. W jaki sposób dokumentuje się wykonanie takich prac.
 18. Proszę podać co jest przedmiotem geodezyjnych pomiarów wysokościowych i ogólne zasady ich wykonywania, wymienić technologie wykonywania pomiarów ukształtowania terenu oraz opisać szczegółowe zasady wykonywania pomiarów metodą niwelacji siatkowej.
 19. Proszę podać co obejmuje opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, oraz jakie zasady opracowania tych wyników stosuje się przy pomiarach wykonanych metodą precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS. Jak należy skompletować dokumentację zawierającą rezultaty tych pomiarów oraz wyniki ich opracowania.
 20. Proszę podać co rozumiemy pod pojęciem sieci uzbrojenia terenu, w jakim celu i z jaką dokładnością należy wykonywać geodezyjne pomiary wysokościowe tych sieci, oraz jakie obowiązki ciążą na geodecie po wykonaniu prac polowych związanych z inwentaryzacją.
 21. Proszę podać jakie szczegóły terenowe sieci wodociągowej należy pomierzyć i z jaką dokładnością oraz jakie dokumenty sporządzić z inwentaryzacji powykonawczej tej sieci.
 22. Proszę podać jakimi metodami dokonuje się tyczenia budynków i budowli oraz jaki parametr jest miarą dokładności tyczenia. Proszę ponadto o obliczenie tego parametru przy następujących danych: r=2, K=0,8, dl = 0,10.
 23. Proszę podać które akty prawne, i w jaki sposób, regulują zasady wykonywania oraz treść i zakres mapy do celów projektowych.
 24. Proszę podać ogólne zasady zakładania, pomiaru i stabilizacji pomiarowej osnowy sytuacyjnej oraz szczegółowe zasady zakładania pomiarowej osnowy sytuacyjnej w postaci sieci kątowo-liniowej.
 25. Proszę podać podstawę prawną zakładania baz danych BDOT500 i GESUT. Proszę podać wymagania dokładnościowe geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykonywanych w celu tworzenia i aktualizacji tych baz, a także proszę scharakteryzować grupy szczegółów terenowych.
 26. Opisz ogólne zasady – parametry dokładnościowe i warunki techniczne – wykonywania pomiarów i opracowywania wyników geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu. Na czym polega generalizacja tych pomiarów?/Które przepisy prawne i w jaki sposób regulują następujące sprawy: co stanowi sieć uzbrojenia terenu, dokładności geodezyjnych pomiarów wysokościowych tych sieci, obowiązków geodety, po wykonaniu geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia terenu.
 27. Proszę podać, w jaki sposób obowiązujące akty prawne regulują sprawę stosowania osnów do tyczenia sytuacyjnego elementów projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz obiektów budowlanych.
 28. Proszę wyjaśnić określenie „geodezyjne opracowanie projektu” oraz podać treści szkicu dokumentacyjnego./Proszę opisać, jakie przepisy prawne i w jaki sposób określają czynności, które należy wykonać w ramach „ geodezyjnego opracowania projektu ”. Proszę podać, jaką treść powinien zawierać szkic dokumentacyjny.
 29. Proszę wymienić obowiązki geodety po wymianie znaku naziemnego geodezyjnej osnowy szczegółowej na gruntach będących własnością osoby fizycznej. Jakie prawa i obowiązki ma właściciel, na którego gruntach został umieszczony znak?
 30. Przedsiębiorca otrzymał zlecenie na wykonanie mapy wysokościowej terenu o powierzchni 5ha, przeznaczonego na budowę zakładu przemysłowego składającego się z kilku obiektów budowlanych. Teren nie jest zainwestowany, o małych różnicach wysokości z regularnymi spadkami. Projektant wymaga pikiet markowanych w terenie. Jaką metodą i w jakiej technologii najkorzystniej jest wykonać pomiar wysokościowy. Proszę uzasadnić odpowiedź i opisać przebieg prac w wybranej technologii. Jakie są obowiązkowe procedury przed rozpoczęciem prac?
 31. Przedsiębiorstwo Geodezyjne otrzymało zlecenie na wykonanie wytyczenia domu mieszkalnego na terenie rolnym, przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Pierwotnie były to grunty orne V klasy gleboznawczej. Czy praca geodezyjna podlega zgłoszeniu do właściwego organu i następnie przekazaniu danych i dokumentów (jakich i czego dotyczących) do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
 32. Przepisy dotyczące opracowań geodezyjno-kartograficznych w budownictwie stanowią, że projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na aktualnej kopii mapy zasadniczej. Proszę podać definicję mapy zasadniczej oraz omówić czynności formalne i techniczne jakie powinien wykonać geodeta, który otrzymał zlecenie na dostarczenie aktualnej kopii mapy zasadniczej.
 33. W granicach własnej działki rolnik zamierza wybudować dwukondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 32m2. Dla tego terenu prowadzona jest jeszcze analogowa mapa zasadnicza w skali 1:2000. W jaki sposób może być w tym wypadku opracowana mapa do celów projektowych oraz kto zdecyduje w razie konieczności o skali i obszarze tej mapy. Jaka powinna być treść tej mapy?
 34. W trakcie realizacji zleconego wytyczenia budynku geodeta stwierdził, że zgodnie z dostarczoną dokumentacją budynek usytuowany jest w odległości mniejszej niż 4 m od granicy sąsiedniej nieruchomości. Proszę wymienić warunki, których spełnienie pozwala na usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż 4 m od granicy z sąsiednią nieruchomością ? Czy wykonawca prac ma obowiązek zgłoszenia wytyczenia budynku właściwemu miejscowo staroście?
 35. Wykonawca prac geodezyjnych zgłosił wykonanie inwentaryzacji przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Proszę opisać w jakim zakresie dopuszczalne jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS do pomiaru wysokościowego podziemnych elementów przyłączy, co podlega pomiarowi wysokościowemu podziemnych elementów przyłączy i z jaką dokładnością? Jakie są obowiązki wykonawcy po zakończeniu prac?
 36. Wykonawca w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej stwierdził odstępstwo w jego przebiegu w stosunku do projektu o wartość 1,0 m. Jaki jest dalszy tryb postępowania wykonawcy w tej sprawie. Jaka dokumentacja z pomiaru powykonawczego powinna być wykonana?/Jakie przepisy prawne i w jaki sposób regulują tryb postępowania wykonawcy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej w przypadku, gdy stwierdził odstępstwo w jego przebiegu w stosunku do projektu o wartość 1,5m. Jaki jest dalszy tryb postępowania wykonawcy w tej sprawie. Jaką dokumentację geodezyjną i kartograficzną z pomiaru powykonawczego powinien sporządzić
Log in to comment
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się