Wieś

jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych nieposiadającą praw miejskich lub statusu miasta.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny

wojewódzka część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzona przez marszałków województw przy pomocy geodetów województw.

Źródło: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wycena nieruchomości

postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Źródło: Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Wysokość geodezyjna

rozumie się przez to odległość danego punktu od powierzchni elipsoidy odniesienia mierzoną wzdłuż normalnej do elipsoidy.

Źródło: Rozporządzenie MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Wysokość normalna

rozumie się przez to wielkość powstałą z podzielenia liczby geopotencjalnej przez przeciętne wartości przyspieszenia normalnego siły ciężkości na elipsoidzie odniesienia.

Źródło: Rozporządzenie RM z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Wywiad terenowy

czynność wykonywana przed rozpoczęciem pomiaru mająca na celu identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych, porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym, pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Free Joomla templates by Ltheme
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się