admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część szczegółowa egzamin pisemnego, która składa się z z 3 pytań opisowych wymagających udzielenia odpowiedzi dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, uwzględniających zakres uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana, oraz wskazania przepisów regulujących zagadnienia określone w pytaniach.
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Co zawiera mapa do celów projektowych oprócz baz danych (egib, gesut, itp). Wymień minimum 8 zasad redakcji mapy. 2017/01/22 10:22 #3661

 • lprzybek
 • lprzybek Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 30
 • Otrzymane podziękowania: 6
Redakcja kartograficzna – proces opracowania mapy polegający na:
a) doborze i generalizacji obiektów stanowiących jej treść, zgodnie z przyjętymi w standardach technicznych kryteriami,
b) usunięciu konfliktów graficznych,
c) opracowaniu opisów,
d) sporządzeniu ramki arkusza i treści pozaramkowej mapy;

Treść mapy zasadniczej w kroju arkuszowym lub wybranego obszaru zawiera:
1) kartograficzną reprezentację obiektów, zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
2) nazwy oraz skróty i oznaczenia dotyczące obiektów, o których mowa w § 13;
3) informacje dodatkowe, w szczególności:
a) nazwę mapy,
b) godło mapy,
c) skalę mapy,
d) układ współrzędnych płaskich prostokątnych,
e) układ wysokościowy,
f) geodezyjny układ odniesienia,
g) lokalizację obszaru uwzględniającą podział administracyjny,
h) siatkę kwadratów,
i) współrzędne prostokątne płaskie co najmniej dwóch skrajnych punktów przecięcia siatki kwadratów;
4) ramkę arkusza mapy, w przypadku kroju arkuszowego.

§ 79. 1. Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy
ewidencyjnej.
2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze
planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów,
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
3. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na
mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i
3 ustawy.
4. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2
ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: "kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntów i budynków".

§ 80. 1. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości
między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.
3. Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z
oznaczeniem występujących obiektów.
4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone
służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów
projektowych.
6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie
stosowną informację w tej sprawie.

§ 81. Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
1) tytuł mapy "Mapa do celów projektowych";
2) skala mapy;
3) nazwa miejscowości;
4) identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej;
5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;
6) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot;
7) imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis;
8) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
9) nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości;
10) oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
11) data opracowania mapy.

I do tego dochodzi Załącznik nr 7, rozdział 3 ROZPORZĄDZENIE MAiC w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej który trzeba odpowiednio streścić.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co zawiera mapa do celów projektowych oprócz baz danych (egib, gesut, itp). Wymień minimum 8 zasad redakcji mapy. 2023/09/10 07:13 #21328

 • marcinjaniec
 • marcinjaniec Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 7
 • Otrzymane podziękowania: 0
A to nie są czasami nieaktualne standardy z 2011 roku ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.042 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się