Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
Część szczegółowa egzamin pisemnego, która składa się z z 3 pytań opisowych wymagających udzielenia odpowiedzi dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, uwzględniających zakres uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana, oraz wskazania przepisów regulujących zagadnienia określone w pytaniach.
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Pytania opisowe z 2021 2021/10/10 21:34 #16100

 • majordomus
 • majordomus Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czy ma ktoś zebrane wszystkie pytania opisowe z tego roku i chciałby się podzielić?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/11 08:55 #16101

 • *geometra*
 • *geometra* Avatar
 • Wylogowany
 • Administrator
 • Administrator
 • Posty: 365
 • Otrzymane podziękowania: 176
27.04.2021
ZAKRES 2
1. Nieruchomość jest zabudowana dwoma przedwojennymi budynkami mieszkalnymi. Współwłaściciele złożyli wspólny wniosek o podział w trybie art 95.4 w celu zniesienia współwłasności i poparli to art 211 Kodeksu Cywilnego. Podział ma na celu wydzielenie działki budowlanej dla każdego z nich. Złożyli wszystkie niezbędne ku temu dokumenty do wniosku. Co zrobi w takiej sytuacji wójt i dlaczego?
2. W trakcie rozgraniczenia i zaistniałego sporu jeden ze współwłaścicieli mówi " oświadczam, ze tutaj jest granica, nie pokrywa się z płotem", drugi mówi ze " się zgadzam o ile sąsiad przestawi  ten plot na swój koszt". Co powinna zawierać ugoda w tej sprawie. Czy taki zapis może się znaleźć w ugodzie? Uzasadnij. ( nie pamiętam co dokładnie mówiły strony, ale mniej więcej o to chodziło, a oświadczenia były napisane w cudzysłowach)
3. Kto rozstrzyga o przekształceniu UW we własność. UW jakie nieruchomości się oddaje i komu i na jaki okres.


28.04.2021
ZAKRES 1
1. Czy przyłącze wymaga pozwolenia na budowę oraz czy na barkach inwestora jest zadbanie o inwentaryzację takiego przyłącza? oraz jeszcze jakieś pytanie w tej kwestii.
2. Dokładność pomiaru w sensie 12,12,9 . oraz co robimy jak odchyłki wychodzą ponad normę.
3. Co należy do obowiązków właściciela działki przylegającej do wód powierzchniowych? Jakie prawo ma wykonawca prac geodezyjnych? Co musi zapewnić taki właściciel nieruchomości?

ZAKRES 2 
1. Czy możliwe jest wydzielenie działki z nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i oznaczenie jej użytkiem Br, jeżeli właściciel tej działki nie jest rolnikiem? Co powinien zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej?
2. W jaki sposób można ustanowić odrębną własność lokalu? Kto może założyć wniosek o dokonanie podziału mającego na realizację przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów?
3. Na czym polega i kiedy można przeprowadzić wznowienie znaków granicznych? Kto jest inicjatorem tych czynności? Wymień czynności wykonywane są przez geodetę w związku ze wznowieniem znaków granicznych w obecności zainteresowanych stron?


29.04.2021
ZAKRES 1
1. Warunki techniczne usytuowania studni i prace przygotowawcze w procesie budowy (jakoś tak)
2. Pytanie dotyczyło tego co geodeta robi gdy musi wejść na sąsiednia działkę w celu wytyczenia budynku, w jakim układzie współrzędnych przedstawia się kontur budynku na NMT, czy wytyczenie budynku zgłaszamy do starostwa
3. Pytanie dotyczyło ustalania granic przy mapie do celów projektowych (standardy)?


30.04.2021
ZAKRES 1
1. Jakie dokumenty należy wykorzystać przy opracowaniu projektu budowlanego, kogo obowiązkiem jest zapewnienie wytyczenia i co zawiera szkic tyczenia.
2. Czym należy opatrzyć MDCP. Czy MDCP zawierająca elementy GESUT na terenie zamkniętym wymaga zgłoszenia.
3. Czy pomiar szamba i oczyszczalni ścieków powinno się mierzyć z taką samą dokładnością co przewody kanalizacyjne. Czy  pomiar wysokościowy tych obiektów można wykonać tylko metodą niwelacji. Czy można zastosować inną metodę i kto o tym decyduje ?


21.05.2021
ZAKRES 1
1. Warunki łączne jakie musza być spełnione przy decyzji o warunkach zabudowy.
2. Co to jest dziennik budowy kto może się w nim wpisać i jakie informacje wpisuje tam geodeta 
3. Zasady pomiaru i redakcji przepustu. Do jakiej klasy i grupy obiektów budowlanych go przyporządkowujemy. Podaj zasady generalizacji mapy zasadniczej 

 
15.06.2021
ZAKRES 1
1. Co to jest przyłącze kanalizacyjne? Z jaką dokładnością należy wykonać pomiar przyłącza kanalizacyjnego? Kiedy można dokonać pomiaru przyłącza zasypanego?
2. Co to są tereny zamknięte? Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych? Kto może wykonywać prace geodezyjne na terenach zamkniętych? Kiedy należy wykonać ustalenie granic przy opracowaniu mapy do celów projektowych?
3. Na czyj wniosek można dokonać aktualizacji ewidencji gruntów i budynków? Czy operat ewidencji gruntów i budynków jest jawny?


16.06.2021
ZAKRES 1
1. Jaka powinna być minimalna odległość pasa drogowego od krawężnika i urządzeń służących do obsługi drogi? Kiedy przy pomiarze można pominąć załamanie/nieregularność krawężnika?
2. Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego? Co ta decyzja zawiera? Jak inwestor określa obszar przeznaczony pod tą inwestycję?
3. Podaj terminy od momentu przekazania materiałów do ośrodka dokumentacji do czasu pozytywnego wyniku weryfikacji? Kiedy możliwe jest przywrócenie terminu? Na jakich warunkach przywraca się termin?


17.06.2021
ZAKRES 2
1. Czy można dokonać podziału kilku nieruchomości jednocześnie gdy są własnością różnych osób.
2. Ustalenie linii brzegu. Jak, kto itd.
3. Zasiedzenie. Jakie warunki muszą być spełnione? Jakie przepisy regulują sporządzanie potrzebnej sądowi dokumentacji, co zawiera?


18.06.2021
ZAKRES 2
1. Jakie warunki muszą zostać spełnione aby połączyć działkę w jednej Księdze Wieczystej? Czy możliwe jest połączenie działek, które powstały w wyniku podziału nieruchomości i zostały zatwierdzone decyzją?
2. Współwłaściciele nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę na wspólny wniosek wydzielili na podstawie art.95.1 działki gruntu niezbędne do prawidłowego korzystania z tych budynków. Po podziale gmina wydała decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej, z którą współwłaściciele się nie zgadzają. Co mogą zrobić?
3. Gmina nabywa nieruchomość od osoby fizycznej. Przebieg granic nie jest znany. W jaki sposób ustala się granice jeżeli w zasobie nie ma dokumentacji obrazującej ich przebieg?


20.07.2021
ZAKRES 2
1. W jakiej skali wykonywana jest mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej? Kiedy można dokonać podziału nieruchomości rolnej lub leśnej?  Jaką dokumentację wykorzystuje się przy wykonywaniu mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej?
2. Strona rozmyśliła się z podpisanej ugody i chce zmienić jej treść. Co zrobi geodeta i wójt? Na podstawie jakich dokumentów wykonuje się ustalenie przebiegu granic nieruchomości? 
3. Prawa sąsiadów w przypadku wzniesienia budynku w dobrej wierze na działce sąsiedniej. Co, kiedy i kto może zrobić?


21.07.2021
ZAKRES 1
1. Podaj definicję działki budowlanej. Jakie przepisy o tym mówią? Co jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -co się wydaje, kto wydaje i co zawiera?
2. Kiedy i na jakich dokumentach przekazywanych zleceniodawcy geodeta może umieścić oświadczenie? Jakiej jest ono treści?
3. Podaj definicję dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. Gdzie geodeta umieszcza wyniki tyczenia? Co ta dokumentacja zawiera i komu ją przekazuje.


22.07.2021
ZAKRES 1
1. Jak przedstawić na mapie do celów projektowych żywopłot? Kto organizuje narady koordynacyjne? Kto i jakie dokumenty składa w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu?
2. Telekomunikacyjne linie kablowe - zasady sytuowania i budowy?
3. Jakie akty prawne określają linie rozgraniczenia? Co to jest i jakie są odległości przy tych liniach?

ZAKRES 4
1. Kto odpowiada za zapewnienie tyczenia, na podstawie jakich dokumentów tyczymy, co zawiera szkic tyczenia.
2. Co to jest kolej wąskotorowa, kiedy nie wydaje się decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, usytuowanie budynków i budowli w sąsiedztwie linii kolejowych.
3. Inwestor złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy. Kto i w jakiej formie wydaje warunki zabudowy. Jakie czynności poprzedzają wydanie warunków zabudowy?


23.07.2021
ZAKRES 1
1. Co to jest budynek tymczasowy? Opisz co przedstawiają poszczególne elementy rysunku (czy jakoś tak, i tu był budynek z opisem mj3 i numerem 20 równoległym do jednej ze ścian). Jakie zobrazowanie kartograficzne jest tu przedstawione?
2. Czym jest licencja i czy jest wydawana dla wszystkich materiałów zasobu? Co w przypadku gdy zaistniał spór dotyczący udostępnionych z ośrodka materiałów?
3. Co przedstawia baza danych GESUT? Kiedy jest uaktualniana? Czy geodeta powinien wytyczyć przyłącz, który ma zostać wykonany na działce inwestora i na działce sąsiedniej?


21.09.2021
ZAKRES 1
1. Na jakich dokumentach wykonuje się opracowanie działki lub terenu. Na jakim dokumencie uwidacznia się wyniki tyczenia, co zawiera ten dokument i kto odpowiada za czynności tyczenia? 
2. Pomiar wysokościowy szamba i komory podziemnej. Czy obiekty te traktujemy tak jak studzienki kanalizacyjne i wykonujemy pomiary wysokościowego z taką samą dokładnością? Czy można wykonać pomiar wysokościowy technika satelitarna GNSS. Kto odpowiada za metodę pomiaru. 
3. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki. Co zawiera i jak się go przekazuje do zasobu?

ZAKRES 4
1. Obszar kolejowy - jak się sytuuje budynki i budowle przy terenach kolejowych i jakie są od tego odstępstwa?
2. Pomiary przemieszczeń i deformacji w toku budowy - kto zapewnia geodetę, jak geodeta dokumentuje takie pomiary i kto przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa użytkowania?
3. Obiekt mostowy - jakie umieszczamy znaki pomiarowe i jak je rozmieszczamy


22.09.2021
ZAKRES 1
1. Czy ganek 41m2  wymaga pozwolenia na budowę? W jakim celu należy go zinwentaryzować? Jak mierzy się powierzchnię ganku i dlaczego?
2. Kto i do kogo wnioskodawca składa  wniosek o wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji celu publicznego? Jakie elementy zawiera załącznik na mapie zasadniczej do tego wniosku?
3. Jakie są kary za utrudnianie pracy wykonawcy prac geodezyjnych? Jakie przepisy obowiązują geodetę gdy chcąc pracować na terenie zamkniętym musi mieć dostęp do informacji niejawnych?


27.04.2021
ZAKRES 2
1. Nieruchomość jest zabudowana dwoma przedwojennymi budynkami mieszkalnymi. Współwłaściciele złożyli wspólny wniosek o podział w trybie art 95.4 w celu zniesienia współwłasności i poparli to art 211 Kodeksu Cywilnego. Podział ma na celu wydzielenie działki budowlanej dla każdego z nich. Złożyli wszystkie niezbędne ku temu dokumenty do wniosku. Co zrobi w takiej sytuacji wójt i dlaczego?
2. W trakcie rozgraniczenia i zaistniałego sporu jeden ze współwłaścicieli mówi " oświadczam, ze tutaj jest granica, nie pokrywa się z płotem", drugi mówi ze " się zgadzam o ile sąsiad przestawi  ten plot na swój koszt". Co powinna zawierać ugoda w tej sprawie. Czy taki zapis może się znaleźć w ugodzie? Uzasadnij. ( nie pamiętam co dokładnie mówiły strony, ale mniej więcej o to chodziło, a oświadczenia były napisane w cudzysłowach)
3. Kto rozstrzyga o przekształceniu UW we własność. UW jakie nieruchomości się oddaje i komu i na jaki okres.


28.04.2021
ZAKRES 1
1. Czy przyłącze wymaga pozwolenia na budowę oraz czy na barkach inwestora jest zadbanie o inwentaryzację takiego przyłącza? oraz jeszcze jakieś pytanie w tej kwestii.
2. Dokładność pomiaru w sensie 12,12,9 . oraz co robimy jak odchyłki wychodzą ponad normę.
3. Co należy do obowiązków właściciela działki przylegającej do wód powierzchniowych? Jakie prawo ma wykonawca prac geodezyjnych? Co musi zapewnić taki właściciel nieruchomości?

ZAKRES 2 
1. Czy możliwe jest wydzielenie działki z nieruchomości rolnej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i oznaczenie jej użytkiem Br, jeżeli właściciel tej działki nie jest rolnikiem? Co powinien zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej?
2. W jaki sposób można ustanowić odrębną własność lokalu? Kto może założyć wniosek o dokonanie podziału mającego na realizację przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów?
3. Na czym polega i kiedy można przeprowadzić wznowienie znaków granicznych? Kto jest inicjatorem tych czynności? Wymień czynności wykonywane są przez geodetę w związku ze wznowieniem znaków granicznych w obecności zainteresowanych stron?


29.04.2021
ZAKRES 1
1. Warunki techniczne usytuowania studni i prace przygotowawcze w procesie budowy (jakoś tak)
2. Pytanie dotyczyło tego co geodeta robi gdy musi wejść na sąsiednia działkę w celu wytyczenia budynku, w jakim układzie współrzędnych przedstawia się kontur budynku na NMT, czy wytyczenie budynku zgłaszamy do starostwa
3. Pytanie dotyczyło ustalania granic przy mapie do celów projektowych (standardy)?


30.04.2021
ZAKRES 1
1. Jakie dokumenty należy wykorzystać przy opracowaniu projektu budowlanego, kogo obowiązkiem jest zapewnienie wytyczenia i co zawiera szkic tyczenia.
2. Czym należy opatrzyć MDCP. Czy MDCP zawierająca elementy GESUT na terenie zamkniętym wymaga zgłoszenia.
3. Czy pomiar szamba i oczyszczalni ścieków powinno się mierzyć z taką samą dokładnością co przewody kanalizacyjne. Czy  pomiar wysokościowy tych obiektów można wykonać tylko metodą niwelacji. Czy można zastosować inną metodę i kto o tym decyduje ?


21.05.2021
ZAKRES 1
1. Warunki łączne jakie musza być spełnione przy decyzji o warunkach zabudowy.
2. Co to jest dziennik budowy kto może się w nim wpisać i jakie informacje wpisuje tam geodeta 
3. Zasady pomiaru i redakcji przepustu. Do jakiej klasy i grupy obiektów budowlanych go przyporządkowujemy. Podaj zasady generalizacji mapy zasadniczej 

 
15.06.2021
ZAKRES 1
1. Co to jest przyłącze kanalizacyjne? Z jaką dokładnością należy wykonać pomiar przyłącza kanalizacyjnego? Kiedy można dokonać pomiaru przyłącza zasypanego?
2. Co to są tereny zamknięte? Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych? Kto może wykonywać prace geodezyjne na terenach zamkniętych? Kiedy należy wykonać ustalenie granic przy opracowaniu mapy do celów projektowych?
3. Na czyj wniosek można dokonać aktualizacji ewidencji gruntów i budynków? Czy operat ewidencji gruntów i budynków jest jawny?


16.06.2021
ZAKRES 1
1. Jaka powinna być minimalna odległość pasa drogowego od krawężnika i urządzeń służących do obsługi drogi? Kiedy przy pomiarze można pominąć załamanie/nieregularność krawężnika?
2. Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego? Co ta decyzja zawiera? Jak inwestor określa obszar przeznaczony pod tą inwestycję?
3. Podaj terminy od momentu przekazania materiałów do ośrodka dokumentacji do czasu pozytywnego wyniku weryfikacji? Kiedy możliwe jest przywrócenie terminu? Na jakich warunkach przywraca się termin?


17.06.2021
ZAKRES 2
1. Czy można dokonać podziału kilku nieruchomości jednocześnie gdy są własnością różnych osób.
2. Ustalenie linii brzegu. Jak, kto itd.
3. Zasiedzenie. Jakie warunki muszą być spełnione? Jakie przepisy regulują sporządzanie potrzebnej sądowi dokumentacji, co zawiera?


18.06.2021
ZAKRES 2
1. Jakie warunki muszą zostać spełnione aby połączyć działkę w jednej Księdze Wieczystej? Czy możliwe jest połączenie działek, które powstały w wyniku podziału nieruchomości i zostały zatwierdzone decyzją?
2. Współwłaściciele nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę na wspólny wniosek wydzielili na podstawie art.95.1 działki gruntu niezbędne do prawidłowego korzystania z tych budynków. Po podziale gmina wydała decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej, z którą współwłaściciele się nie zgadzają. Co mogą zrobić?
3. Gmina nabywa nieruchomość od osoby fizycznej. Przebieg granic nie jest znany. W jaki sposób ustala się granice jeżeli w zasobie nie ma dokumentacji obrazującej ich przebieg?


20.07.2021
ZAKRES 2
1. W jakiej skali wykonywana jest mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej? Kiedy można dokonać podziału nieruchomości rolnej lub leśnej?  Jaką dokumentację wykorzystuje się przy wykonywaniu mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej?
2. Strona rozmyśliła się z podpisanej ugody i chce zmienić jej treść. Co zrobi geodeta i wójt? Na podstawie jakich dokumentów wykonuje się ustalenie przebiegu granic nieruchomości? 
3. Prawa sąsiadów w przypadku wzniesienia budynku w dobrej wierze na działce sąsiedniej. Co, kiedy i kto może zrobić?


21.07.2021
ZAKRES 1
1. Podaj definicję działki budowlanej. Jakie przepisy o tym mówią? Co jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -co się wydaje, kto wydaje i co zawiera?
2. Kiedy i na jakich dokumentach przekazywanych zleceniodawcy geodeta może umieścić oświadczenie? Jakiej jest ono treści?
3. Podaj definicję dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. Gdzie geodeta umieszcza wyniki tyczenia? Co ta dokumentacja zawiera i komu ją przekazuje.


22.07.2021
ZAKRES 1
1. Jak przedstawić na mapie do celów projektowych żywopłot? Kto organizuje narady koordynacyjne? Kto i jakie dokumenty składa w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu?
2. Telekomunikacyjne linie kablowe - zasady sytuowania i budowy?
3. Jakie akty prawne określają linie rozgraniczenia? Co to jest i jakie są odległości przy tych liniach?


22.07.2021
ZAKRES 4
1. Kto odpowiada za zapewnienie tyczenia, na podstawie jakich dokumentów tyczymy, co zawiera szkic tyczenia.
2. Co to jest kolej wąskotorowa, kiedy nie wydaje się decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, usytuowanie budynków i budowli w sąsiedztwie linii kolejowych.
3. Inwestor złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy. Kto i w jakiej formie wydaje warunki zabudowy. Jakie czynności poprzedzają wydanie warunków zabudowy?


23.07.2021
ZAKRES 1
1. Co to jest budynek tymczasowy? Opisz co przedstawiają poszczególne elementy rysunku (czy jakoś tak, i tu był budynek z opisem mj3 i numerem 20 równoległym do jednej ze ścian). Jakie zobrazowanie kartograficzne jest tu przedstawione?
2. Czym jest licencja i czy jest wydawana dla wszystkich materiałów zasobu? Co w przypadku gdy zaistniał spór dotyczący udostępnionych z ośrodka materiałów?
3. Co przedstawia baza danych GESUT? Kiedy jest uaktualniana? Czy geodeta powinien wytyczyć przyłącz, który ma zostać wykonany na działce inwestora i na działce sąsiedniej?


21.09.2021
ZAKRES 1
1. Na jakich dokumentach wykonuje się opracowanie działki lub terenu. Na jakim dokumencie uwidacznia się wyniki tyczenia, co zawiera ten dokument i kto odpowiada za czynności tyczenia? 
2. Pomiar wysokościowy szamba i komory podziemnej. Czy obiekty te traktujemy tak jak studzienki kanalizacyjne i wykonujemy pomiary wysokościowego z taką samą dokładnością? Czy można wykonać pomiar wysokościowy technika satelitarna GNSS. Kto odpowiada za metodę pomiaru. 
3. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki. Co zawiera i jak się go przekazuje do zasobu?

ZAKRES 4
1. Obszar kolejowy - jak się sytuuje budynki i budowle przy terenach kolejowych i jakie są od tego odstępstwa?
2. Pomiary przemieszczeń i deformacji w toku budowy - kto zapewnia geodetę, jak geodeta dokumentuje takie pomiary i kto przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa użytkowania?
3. Obiekt mostowy - jakie umieszczamy znaki pomiarowe i jak je rozmieszczamy


22.09.2021
ZAKRES 1
1. Czy ganek 41m2  wymaga pozwolenia na budowę? W jakim celu należy go zinwentaryzować? Jak mierzy się powierzchnię ganku i dlaczego?
2. Kto i do kogo wnioskodawca składa  wniosek o wydanie decyzji ustaleniu lokalizacji celu publicznego? Jakie elementy zawiera załącznik na mapie zasadniczej do tego wniosku?
3. Jakie są kary za utrudnianie pracy wykonawcy prac geodezyjnych? Jakie przepisy obowiązują geodetę gdy chcąc pracować na terenie zamkniętym musi mieć dostęp do informacji niejawnych?


23.09.2021
ZAKRES 2
1.Co zawiera protokół przyjęcia granic nieruchomości? Kiedy o czynnościach przyjęcia granic zawiadamiamy zainteresowane strony?
2.Zasiedzenie, wywłaszczenie drogi i jak można ja nabyć?
3.Strona poinformowała, że nie będzie jej na ustaleniu granic?. Co robisz?

ZAKRES 2
1.Co zawiera protokół przyjęcia granic nieruchomości? Kiedy o czynnościach przyjęcia granic zawiadamiamy zainteresowane strony?
2.Zasiedzenie, wywłaszczenie drogi i jak można ja nabyć?
3.Strona poinformowała, że nie będzie jej na ustaleniu granic?. Co robisz?
Za tę wiadomość podziękował(a): karmela, sylek5, ecki92, jordekap, Malgoska1992, suspicious20, stalowa_magnolia, Mijozaucha, Bodzio8989, Dove and 4 other people also said thanks.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez *geometra*.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/14 20:09 #16148

 • majordomus
 • majordomus Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 0
Czy zna może ktoś odpowiedzi na poniższe pytania z opisówki. W pierwszym mam problem z znalezieniem art/ustawy co zawiera decyzja o ustaleniu celu publicznego. Drugie pytanie pojawia się kolejny raz na egzaminie, a artykuł który jest odpowiedzią na to pytanie jest uchylony, chyba że się myle i znalazł ktoś odpowiedź na to pytanie?

1. Kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego? Co ta decyzja zawiera? Jak inwestor określa obszar przeznaczony pod tą inwestycję?

2. Jakie akty prawne określają linie rozgraniczenia? Co to jest i jakie są odległości przy tych liniach?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/14 20:36 #16149

 • dimmo
 • dimmo Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 24
Ad1
Ustawa o planowaniu art 4.2 oraz art 60.1
Ad2
Ustawa o planowaniu ( co zawiera MPZP i WZ ) oraz tz. specustawa jak ZRID, o Lotniskach i inne
Linie graniczne i odległości to w ustawie o kolei tam są min odległości.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/15 00:22 #16154

 • majordomus
 • majordomus Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 0
Wydaje mi się że na pierwsze to Ust o planowaniu . Art. 51.1; Art. 52.1 i 2 pkt 1 tylko nie ma nigdzie co zawiera ta decyzja.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/15 08:45 #16155

 • dimmo
 • dimmo Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 24
Masz rację, że 51 a nie 60. W art 52 ustawie o planowaniu masz co powinna zawierać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/15 20:33 #16162

 • majordomus
 • majordomus Avatar Autor
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 9
 • Otrzymane podziękowania: 0
Dzięki za pomoc, a może podać konkretne paragrafy do pytania 2 o tych liniach rozgraniczających?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/15 21:02 #16163

 • dimmo
 • dimmo Avatar
 • Wylogowany
 • Senior Member
 • Senior Member
 • Posty: 52
 • Otrzymane podziękowania: 24
ZRID to art 11f punkt 1 podpunkt 2) określenie linii rozgraniczających teren... 
Ustawa o transporcie kolejowym art 53
Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m
Ustawa o drogach publicznych art 43 odległości obiektów budowlanych przy drodze oraz art 34 granica pasa drogowego od zewnętrznych granic wykopu. 
Myślę, że te pytanie jeszcze w sobie coś zawiera, lub brzmienie jest inne. 
Za tę wiadomość podziękował(a): majordomus

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/24 19:44 #16271

 • geopiotr88
 • geopiotr88 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 3
Czy ktoś pomógłby mi rozwiązać to pytanie ? 

Proszę określić w skład jakiej dokumentacji budowlanej po zakończeniu budowy wchodzi informacja(opinia) o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Kto zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo opracować taką informację, czy taka osoba winna posiadać uprawnienia zawodowe- jeśli tak to jakie(w jakim zakresie)? Czy w przypadku budowy sieci podziemnego uzbrojenia terenu na terenie miejskim, która to sieć została ułożona w odległości 0,27 m od jej projektowanego przebiegu zostanie wydana opinia mówiąca, iż siec ta została wybudowana zgodnie z projektem czy też przedmiotowa opinia będzie mówiła o wystąpieniu odstępstw od projektu ? Uzasadnij odpowiedź

Częściowo wiem, bo : 
Ustawa Prawo budowlane, art. 57
1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
5) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w tym mapę o której mowa w art 2, 7b , oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z proj. zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwa od tego projektu sporządzone przez osobą posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geod i  kart. (uprawnienia zakres 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne)

U nas na dokumentacji piszemy adnotację " Położenie obiektu budowlanego zgodne z projektem zagospodarowania terenu" . Jeśli chodzi o drugą część pytania to w praktyce i tak wpisujemy że zgodne (byle nie weszło w drugą działkę). A jak to się ma do przepisów ? Czy musimy sugerować się Art. 36a-pkt.5-podp1 i 2  z Prawa Budowlanego ?? i co wtedy z dziennikiem budowy? 
Pomoże ktoś ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/24 20:51 #16273

 • katarzyna7280
 • katarzyna7280 Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 7
Podziemna sieć uzbrojenia terenu to szczegół II grupy wiec dokładność 0,30 m wiec to nie będzie odstępstwo - tak na zdrowy rozum - standardy oczywiście 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/25 10:48 #16282

 • geopiotr88
 • geopiotr88 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 8
 • Otrzymane podziękowania: 3
a w przypadku odstępstwa 1m wpisujemy w dziennik budowy? czy tylko na dokumentacji ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pytania opisowe z 2021 2021/10/25 11:03 #16283

 • Mijozaucha
 • Mijozaucha Avatar
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 31
 • Otrzymane podziękowania: 11
Cześć,
jakbyście odpowiedzieli na to pytanie z zakresu 2? 
 Nieruchomość jest zabudowana dwoma przedwojennymi budynkami mieszkalnymi. Współwłaściciele złożyli wspólny wniosek o podział w trybie art 95.4 w celu zniesienia współwłasności i poparli to art 211 Kodeksu Cywilnego. Podział ma na celu wydzielenie działki budowlanej dla każdego z nich. Złożyli wszystkie niezbędne ku temu dokumenty do wniosku. Co zrobi w takiej sytuacji wójt i dlaczego?
 
Jeden z geodetów odpowiedział mi, iż trzeba wydzielić z art. 95 p. 1, ale co z pozwoleniem na budowe budynków przedwojennych?

Dodatkowo, znalazłam dwie odmienne interpretacje:

1. „Konkludując, należy stwierdzić, że dokonanie podziału nieruchomości w celu zniesienia współwłasności jest możliwe tylko wówczas, gdy dzielona nieruchomość spełnia warunki określone w art. 95 pkt 1 u.g.n., lub na zasadach ogólnych. Zaprezentowana w glosowanym postanowieniu SN teza dopuszczająca możliwość dokonania podziału nieruchomości, na zasadach określonych w art. 95 pkt 4 u.g.n. celem zniesienia współwłasności nieruchomości w związku z art. 211 k.c., zdaniem autora nie zasługuje na aprobatę, ponieważ:
1) godzi w racjonalność ustawodawcy,
2) narusza zakaz wykładni per non est przepisów prawa,
3) narusza zasadę zakazu wykładni rozszerzającej wyjątków od zasad ogólnych,
4) narusza ustawowe zakazy podziału fizycznego rzeczy wspólnej, o których mowa w art. 211 k.c.,
5) w sposób nieuprawniony ingeruje w ustalenia planu miejscowego jako źródła prawa,6) może prowadzić do wydzielenia niezabudowanych działek gruntu nienadających się do samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie miejscowym,
7) może prowadzić do podejmowania przez osoby zainteresowane działań, których celem jest ominięcie obowiązującego prawa miejscowego.”
D. Felcenloben, Cywilne prawo - rzeczowe prawo - zniesienie współwłasności nieruchomości - dopuszczalność dokonania podziału nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Glosa do postanowienia SN z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK 177/14, OSP 2016, nr 9, s. 85.

2. „W art. 95 pkt 1 u.g.n. wskazano warunki wydzielenia działek gruntu w celu zniesienia współwłasności nieruchomości. Jednakże podział w tym celu jest – zgodnie z tym przepisem – możliwy tylko wtedy, gdy dotyczy nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę i tylko wtedy, gdy ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.
W każdym innym przypadku podział następujący w celu zniesienia współwłasności będzie zatem możliwy tylko przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu miejscowego lub z ww. decyzjami. Należy zauważyć, że wobec każdej innej nieruchomości (np. niezabudowanej) istnieje możliwość dokonania ewidencyjnego podziału w celu zniesienia współwłasności na podstawie art. 95 pkt 4 u.g.n. (bo zniesienie współwłasności jest ustawowym roszczeniem o przyznanie prawa do części dotychczasowej nieruchomości, zgodnie z art. 211 k.c.).”
E. Bończak-Kucharczyk [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2018, art. 95.

I jeśli jest nawet podział z art. 95 pkt 4 to strona idzie z tym do sądu od razu? w/b/p nie wydają decyzji w tej sprawie? 

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.179 s.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się