admin@uprawnienia-geodezyjne.pl

michal baner 2021


Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło:
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Wyłączenie z produkcji rolniczej - zakres 2 2023/11/28 20:33 #21678

 • Mona25
 • Mona25 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 7
 Nie daje spokoju mi to pytanie:
W odniesieniu do jakich użytków wydaje decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej minister rolnictwa oraz w jakim przypadku nie potrzebna jest zgoda na wyłączenie?

Generalnie to chyba nigdy o samym wyłączeniu z produkcji rolnej nie decyduje minister a jak już to o przeznaczeniu na cele nierolnicze i nieleśne w mpzp.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, że w tym pytaniu chodzi o to żeby wskazać, że żeby doszło do wyłączenia z produkcji rolnej to minister przeznacza te grunty na cele nierolnicze i nieleśne... Wydaje mi się że pytanie samo w sobie jest źle zadane... poniżej moje wypociny ale nie jestem przekonana czy taka odpowiedz jest trafiona, co Wy na to?
  

Aby móc wyłączyć grunt z produkcji rolnej, grunt ten musi mieć już przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania na cele nierolnicze.
Aby takie przeznaczenie zrealizować można zgodnie z ustawą o ochronie gruntów i leśnych “przeznacznie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, (…) dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania” w przypadkach tj. art. 7.2
Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 1)gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi”

Nie jest natomiast potrzebna zgoda na przeznaczenie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi  na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiące użytki rolne klas I-III położone na obszarze uzupełnienia zabudowy. 

Wyłaczenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o ktorych mowa w art 2. Ust. 1 pkt. 2-10,  oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. (art. 11 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Ochrona gruntów rolnych podlega staroście, tym samym starosta wydaje decyzje o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntu.  

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Mona25.

Wyłączenie z produkcji rolniczej - zakres 2 2023/11/28 21:07 #21680

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43
Z którego roku to pytanie ? :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wyłączenie z produkcji rolniczej - zakres 2 2023/11/28 21:27 #21681

 • Mona25
 • Mona25 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 7
2019 r., może wtedy były inne zapisy ustawy i stąd taka dziwna forma pytania? 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wyłączenie z produkcji rolniczej - zakres 2 2023/11/29 00:34 #21683

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43
To jest pytanie 13 z 2019 roku ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wyłączenie z produkcji rolniczej - zakres 2 2023/11/29 08:45 #21685

 • Mona25
 • Mona25 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Posty: 21
 • Otrzymane podziękowania: 7
26 pytanie z 2019

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Wyłączenie z produkcji rolniczej - zakres 2 2023/11/29 09:24 #21686

 • M1993
 • M1993 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 5
 • Otrzymane podziękowania: 4
Coś takiego znalazłam na LEXie

1. Dnia 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.p.z.p. Przepis art. 14 pkt 2 lit. a u.z.u.p.z.p. zmienił m.in. art. 7 ust. 2a ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l.Ustawodawca nie przewidział w tekście u.z.u.p.z.p. przepisu przejściowego dla regulacji zmienionej przepisem art. 14 u.z.u.p.z.p. art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. Aktualnie z treści przepisu art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. wynika, że "nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". A contrario, dla wszystkich innych gruntów rolnych klasy bonitacyjnej I-III, które nie zostały w planie ogólnym objęte obszarem uzupełnienia zabudowy, będzie trzeba uzyskać zgodę ministra.Dla postępowań ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 24 września 2023 r., tj. przed dniem wejścia w życie u.z.u.p.z.p. (w tym u.o.g.r.l.), organ może stosować przepis art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. w brzmieniu aktualnie obowiązującym dopiero w momencie uchwalenia przez gminę planu ogólnego, który wyznaczy obszar uzupełnienia zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III. Do momentu wprowadzenia przez gminę planu ogólnego, który na terenie gruntów rolnych klasy I-III ustanowi obszar uzupełnienia zabudowy, przeznaczenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I-III na cele nierolnicze będzie, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 u.o.g.r.l., będzie wymagało uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l. przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 7 ust. 1a u.o.g.r.l. przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie sporządza się. Ponadto zgodnie z art. 10a u.o.g.r.l. - przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Obecnie grunt znajduje się w granicy miasta, co oznacza, że wyłączenie nie będzie konieczne.

3. Czy w związku ze zmianą ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p., do czasu uchwalenia miejscowego planu ogólnego gminy i wyznaczenia w nim obszarów uzupełnienia zabudowy nie będzie możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na gruntach w klasach I-III?Czy są jakieś odstępstwa np. zabudowa zagrodowa dla rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów rolnych na nierolnicze?Odpowiedź:
Zgodnie z założeniami ustawy z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.p.z.p. obszary uzupełnienia zabudowy gmina będzie miała możliwość określenia w planie ogólnym gminy ( art. 13a ust. 4 pkt 2 lit. a u.p.z.p.).Na podstawie u.z.u.p.z.p. gminy są zobowiązane do uchwalenia planów ogólnych gminy i ich wprowadzenia od najpóźniej 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że dotychczas obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego w danej gminie, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r., i stosuje się do nich przepisy dotychczasowe ( art. 65 ust. 1 u.z.u.p.z.p.).Do art. 61 ust. 1 u.p.z.p. ustawodawca wprowadził pkt 1a, w którym wskazał, z którego to przepisu wynika, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków wymienionych w art. 61 u.p.z.p., w tym, że dany teren musi być położony na obszarze uzupełnienia zabudowy.Ustawodawca w art. 59 ust. 2 pkt 2 u.z.u.p.z.p. przewidział regulację przejściową, która wskazuje, że do spraw dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy, wszczętych od dnia wejścia w życie u.z.u.p.z.p. (tj. od 24 września 2023 r.) i przed dniem utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w danej gminie nie stosuje się przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1a u.p.z.p. Oznacza to, że do momentu utraty mocy przez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2025 r. nie będzie obowiązywał przepis art. 61 ust. 1 pkt 1a u.p.z.p. wskazujący, że decyzję o warunkach zabudowy można wydać tylko dla terenu znajdującego się na obszarze uzupełnienia zabudowy, ponieważ obszar uzupełnienia zabudowy zostanie dopiero zdefiniowany w momencie wejścia w życie planu ogólnego gminy.Natomiast od dnia 1 stycznia 2026 r. wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony od dnia 1 stycznia 2026 r. będzie możliwe, jeżeli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy terenu położonego w więcej niż jednej gminie – jeżeli w tych gminach weszły w życie plany ogólne tych gmin.Należy również zaznaczyć, że u.z.u.p.z.p. w art. 14 u.z.u.p.z.p. wprowadziła zmianę treści przepisu art. 7 ust. 2a ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który aktualnie wskazuje, że "nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Oznacza to, że od momentu wprowadzenia w życie planu ogólnego gminy i oznaczenia w nim obszarów uzupełnienia zabudowy, które będą obejmowały tereny użytków rolnych klas I-III, na te użytki rolne nie będzie wymagane uzyskiwanie zgody ministra ds. rozwoju wsi na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.Natomiast do czasu wprowadzenia przez gminę planu ogólnego (obejmującym ww. tereny obszarem uzupełnienia zabudowy), każdorazowo dla gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I-III, które zostaną przeznaczone na cele nierolnicze, koniecznym będzie uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez M1993.

Wyłączenie z produkcji rolniczej - zakres 2 2023/11/29 09:29 #21687

 • latajacekolano
 • latajacekolano Avatar
 • Z dala
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Posty: 178
 • Otrzymane podziękowania: 43
Nie widzę takiego pytania na oficjalnej stronie GUGIK z 2019r. pytanie pojawia się tylko na stronie uprawnieniageodezyjne.pl

Stąd pobrałem pytania www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/na...isemnych-z-roku-2019

Na BIP GUGIK próbowałem pobrać, ale nie działa pobieranie z 2019 r. 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
Czas generowania strony: 0.158 s.